Quyết định 67/2018/QĐ-UBND

Quyết định 67/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định 67/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên 2018 đã được thay thế bởi Quyết định 07/2019/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 05/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2018/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2018/QĐ-UBND NGÀY 12/02/2018 CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN VỀ BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số: 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; số: 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất; số: 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (tại Tờ trình số 3949/TTr-STC ngày 10/12/2018).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh; như sau:

1. Bổ sung Khoản 10, Khoản 11 và Khoản 12 vào Mục V của Phụ lục 1-Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị:

Số TT

Đường, đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

VT1

VT2

VT3

VT4

V

Thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa

 

 

 

 

10

Khu dân cư số 6

 

1.1

Đường Đỗ Như Dạy

1,0

 

 

 

1.2

Đường Lý Thường Kiệt

1,0

 

 

 

-

Đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến khu dân cư Tam Gia (rộng 20,5 m)

1,0

 

 

 

-

Đoạn từ khu dân cư Tam Gia đến Quốc lộ 1 (rộng 15,5 m)

1,0

 

 

 

1.3

Các đường trong khu dân cư (rộng 12m)

1,0

 

 

 

11

Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cầu Bến Lớn)

1,1

 

 

 

12

Đường Quốc lộ 29 (đoạn từ Quốc lộ 1 đến giáp xã Hòa Tân Đông)

1,0

 

 

 

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 6.1 Khoản 6 Phần A Mục V của Phụ lục 2-Hệ số điều chỉnh giá đất ở nông thôn:

Số TT

Đường, đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

VT1

VT2

VT3

VT4

V

Huyện Đông Hòa

 

 

 

 

A

Vùng Đồng bằng (08 xã)

 

 

 

 

6

Xã Hòa xuân Nam

 

 

 

 

6.1

Quốc lộ 29

 

 

 

 

-

Đoạn từ ranh giới xã Hòa Tâm đến nhà ông Phạm Hùng

1,2

1,0

1,0

1,0

-

Đoạn từ nhà ông Phạm Hùng đến kho Xăng dầu Vũng Rô

1,2

1,0

1,0

1,0

-

Đoạn từ Quốc lộ 1 đến nhà ông Phạm Hùng

1,2

1,0

1,0

1,0

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2019./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2018/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 67/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/12/2018
Ngày hiệu lực 10/01/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/04/2019
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 67/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên 2018


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 67/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên 2018
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 67/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Người ký Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành 28/12/2018
Ngày hiệu lực 10/01/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/04/2019
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 67/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên 2018

Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên 2018