Quyết định 673/QĐ-UBND

Quyết định 673/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hoá trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Quyết định 673/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính môi trường Sở Tài nguyên huyện xã Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 673/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 12 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HOÁ TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016 của UBND về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 12 thủ tục hành chính được chuẩn hoá trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (UBND cấp huyện), 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường,thị trấn (UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế các Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Cao Bằng, Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HOÁ TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

(Công bố kèm theo Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

2

Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

3

Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án

4

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

5

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

6

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

7

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

8

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

9

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

10

Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản

11

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

12

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

2

 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

Tổng số TTHC công bố:           15 TTHC

Trong đó:          Cấp tỉnh:           12 TTHC

                        Cấp huyện:       02 TTHC

                        Cấp xã:             01 TTHC

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 673/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu673/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2017
Ngày hiệu lực12/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 673/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 673/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính môi trường Sở Tài nguyên huyện xã Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 673/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính môi trường Sở Tài nguyên huyện xã Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu673/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành12/05/2017
        Ngày hiệu lực12/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 673/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính môi trường Sở Tài nguyên huyện xã Cao Bằng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 673/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính môi trường Sở Tài nguyên huyện xã Cao Bằng

            • 12/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực