Quyết định 678/QĐ-UBND

Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt khoản thu và mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm tổ chức kỳ thi phổ thông và kỳ thi, hội thi của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt khoản thu mức chi thực hiện xây dựng


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 678/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 18 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT MỘT SỐ KHOẢN THU VÀ MỨC CHI THỰC HIỆN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU TRẮC NGHIỆM, TỔ CHỨC CÁC KỲ THI PHỔ THÔNG VÀ CÁC KỲ THI, HỘI THI CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội Đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông chuẩn bị tham dự các kỳ thi OLIMPIC quốc tế và khu vực;

Căn cứ Công văn số 4175/BGDĐT-KHTC ngày 21/5/ 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung điều chỉnh, bổ sung mức chi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

Căn cứ Công văn số 1772/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 01/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số: 20/TTLN-SGD&ĐT-STC ngày 10 tháng 5 năm 2011 về việc quy định một số khoản thu và mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm tổ chức các kỳ thi phổ thông và các kỳ thi, hội thi của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt một số khoản thu và mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm tổ chức các kỳ thi phổ thông và các kỳ thi, hội thi của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái theo các nội dung như sau:

1. Một số khoản thu phục vụ trực tiếp học sinh thi và đỗ tốt nghiệp phổ thông:

- Thu tiền bằng tốt nghiệp 18.000đ/học sinh: Gồm tiền mua phôi bằng (bao gồm cả dự phòng in hỏng), ghi bằng, ép bằng, nhập, kiểm tra ,đối chiếu, soát xét dữ liệu, vận chuyển bốc vác, quản lý theo dõi cấp phát và lưu trữ hồ sơ văn bằng tốt nghiệp.

- Thu tiền giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 2.000đ/học sinh. (bao gồm tiền giấy, công in ấn phát hành, quản lý).

- Thu tiền giấy thi: 7.000đ/học sinh; Giấy nháp: 3.000đ/học sinh (chỉ thu đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, thi tuyển sinh ).

2. Các nội dung chi, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng trắc nghiệm tổ chức các kỳ thi phổ thông; bổ túc trung học phổ thông.

2.1. Mức chi xây dựng ngân hàng trắc nghiệm.

2.2. Tổ chức các kỳ thi.

- Xét tuyển vào lớp 10;

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông;

- Thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 chuyên;

- Thi chọn học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh;

- Thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia lớp 12 trung học phổ thông;

- Thi nghề phổ thông.

( Chi tiết nội dung và mức chi có phụ lục chi tiết đính kèm )

2.3. Tổ chức các kỳ thi, cuộc thi khác có liên quan.

3. Nguồn kinh phí:

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục: Kinh phí thi được sử dụng từ ngân sách chi thường xuyên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán hàng năm, từ nguồn thu học phí và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

- Kinh phí tổ các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi quốc gia, các cuộc thi khác cấp tỉnh được sử dụng trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm (chi sự nghiệp ngành) do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

- Kinh phí xét tuyển vào lớp 10, tổ chức thi tuyển vào lớp 10 đại trà, lớp 10 chuyên, tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông; xét tốt nghiệp trung học cơ sở, xét tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở được bảo đảm từ các khoản thu hợp pháp theo quy định và nguồn ngân sách nhà nước đã bố trí trong dự toán chi hàng năm đối với Sở Giáo dục và Đào tạo ( chi sự nghiệp ngành ), đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thực hiện theo phân cấp quản lý của Luật ngân sách Nhà nước.

Đối với các kỳ thi, cuộc thi: Thi khảo sát giáo viên; thi thử tốt nghiệp Trung học phổ thông, thi chọn giáo viên dạy giỏi, Liên hoan tiếng hát giáo viên, thi bé khoẻ bé đẹp, thi giai điệu tuổi hồng, thi cán bộ quản lý giỏi…được áp dụng theo mức chi bằng 85% mức chi tương ứng của các nội dung chi phục vụ các kỳ thi phổ thông và bổ túc trung học phổ thông nêu trên.

4. Sử dụng kinh phí thi.

4.1. Kinh phí chi cho cán bộ, giáo viên tham gia làm công tác coi thi.

- Đối với các hội đồng thi độc lập: Cán bộ giáo viên được phân công đến trường THPT nào coi thi thì trường THPT đó chi trả.

- Đối với các hội động thi theo cụm: Do Cụm trưởng và Hiệu trưởng các trường có học sinh thi trong cụm thống nhất kinh phí thu của từng đơn vị (theo tỷ lệ học sinh dự thi ) sau đó nộp cho Cụm thi để sử dụng theo quy định; Hội đồng coi thi có trách nhiệm chi trả cho cán bộ, giáo viên coi thi trên nguyên tắc: Cán bộ, giáo viên đến coi thi ở Hội đồng nào thì Hội đồng coi thi đó chi trả.

4.2. Kinh phí chi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên an ninh, bảo vệ, y tế, nhân viên phục vụ các Hội đồng thi do các trường THPT có Hội đồng thi chi trả.

4.3. Kinh phí chi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên an ninh, bảo vệ, y tế, nhân viên phục vụ tham gia in sao đề, giao nhận bài thi, chấm thi tốt nghiệp THPT; cán bộ, giáo viên thanh tra thi và xét tốt nghiệp THPT, BTTHPT do Sở Giáo dục và Đào tạo chi.

4.4. Kinh phí xét tốt nghiệp THCS do các trường THCS, TH&THCS chi.

4.5. Chế độ công tác phí; Cán bộ, giáo viên làm công tác coi, chấm thi, thanh tra thi công tác ở đơn vị nào thì đơn vị đó chi trả theo chế độ quy định.

Điều 2. Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm tổ chức các kỳ thi phổ thông và các kỳ thi, hội thi của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tinh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- TT Tỉnh Uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Cổng TT điện tử;
- Lưu VT, TC, VX, TH.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 678/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu678/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2011
Ngày hiệu lực18/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 678/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt khoản thu mức chi thực hiện xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt khoản thu mức chi thực hiện xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu678/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýHoàng Thương Lượng
        Ngày ban hành18/05/2011
        Ngày hiệu lực18/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt khoản thu mức chi thực hiện xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt khoản thu mức chi thực hiện xây dựng

            • 18/05/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/05/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực