Quyết định 679/QĐ-UBND

Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Quản lý dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú do tỉnh Bình Phước ban hành

Quyết định 679/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban Quản lý dự án Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Đồng Phú Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 963/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ 679/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án Đồng Phú và được áp dụng kể từ ngày 06/06/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 679/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban Quản lý dự án Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Đồng Phú Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 679/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 02 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ - CÔNG NGHIỆP ĐỒNG PHÚ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị

 Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp lần thứ 3/2013-Khóa IX, ngày 08/3/2013 (tại Thông báo số 1488- TB/TU ngày 13/3/2013 của Tỉnh ủy Bình Phước);

 Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú;

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 486/TTr-SNV ngày 24/4/2013,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú (dưới đây gọi tắt là Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

 2. Ban Quản lý có chức năng giúp Ban Chỉ đạo dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú tổ chức thực hiện các dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú theo diện tích quy hoạch được UBND tỉnh giao.

 3. Giao Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú căn cứ vào Điều 13, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Quản lý theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý:

1. Ban lãnh đạo: Giám đốc Ban Quản lý do Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú kiêm nhiệm.

2. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý, gồm có:

a) Phòng Hành chính quản trị;

b) Phòng Nghiệp vụ.

c) Mỗi phòng có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng được thực hiện theo quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp được UBND tỉnh quy định.

c) Biên chế của Ban Quản lý là biên chế sự nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng năm. Trước mắt, tạm giao biên chế cho Ban Quản lý là 10 biên chế, trong đó có bố trí biên chế tại phòng nghiệp vụ là những viên chức, công chức của sở, ban, ngành có liên quan điều động về làm việc tại Ban Quản lý.

 đ) Ngoài số biên chế được giao, trong quá trình hoạt động lâu dài để thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra, Ban Quản lý được hợp đồng người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp để làm việc tại Ban Quản lý. Chi phí tiền công, tiền lương cho những người làm hợp đồng tại Ban Quản lý được chi từ chi phí quản lý dự án được giao hoặc nguồn thu dịch vụ của Ban Quản lý theo quy định hiện hành. Việc hợp đồng lao động phải thực hiện đúng theo quy định pháp luật về lao động.

 Điều 4. Về chế độ tài chính

 1. Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý, trước mắt do ngân sách nhà nước đảm bảo. Đến khi có dự án phát sinh thì chi phí hoạt động của Ban Quản lý được đảm bảo một phần từ ngân sách, một phần từ chi phí quản lý các dự án được giao và một phần từ nguồn thu dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2. Ban Quản lý có trách nhiệm thực hiện đầy đủ Luật Ngân sách, Luật Kế toán trong hoạt động tài chính của đơn vị, đồng thời có trách nhiệm báo cáo quyết toán kịp thời, chính xác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú, Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 679/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu679/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2013
Ngày hiệu lực02/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 679/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 679/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban Quản lý dự án Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Đồng Phú Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 679/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban Quản lý dự án Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Đồng Phú Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu679/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Lợi
        Ngày ban hành02/05/2013
        Ngày hiệu lực02/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 679/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban Quản lý dự án Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Đồng Phú Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 679/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban Quản lý dự án Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Đồng Phú Bình Phước