Quyết định 68/2006/QĐ-UBND

Quyết định 68/2006/QĐ-UBND chuyển giao các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc Sở Y tế về Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quản lý do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Quyết định 68/2006/QĐ-UBND chuyển giao trạm y tế về Ủy ban nhân dân Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2009 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 12/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 68/2006/QĐ-UBND chuyển giao trạm y tế về Ủy ban nhân dân Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2006/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÁC TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC SỞ Y TẾ VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/TTLB-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 712/TTr-SYT ngày 04/5/2006 (kèm theo Đề án số 713/ĐA-SYT ngày 04/5/2006) về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 136/TTr-SNV ngày 27/6/2006 về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc Sở Y tế về Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quản lý.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các Sở có liên quan:

- Kiểm kê, giải quyết dứt điểm các tồn đọng về chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và tài sản, tài chính của các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

- Thực hiện bàn giao chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất, tài chính, các tài liệu, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên của các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn về Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quản lý bảo đảm đúng quy định của Nhà nước.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tiếp nhận bàn giao các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, khẩn trương ổn định tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ, viên chức bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Sở Y tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu68/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2006
Ngày hiệu lực25/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/01/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 68/2006/QĐ-UBND chuyển giao trạm y tế về Ủy ban nhân dân Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 68/2006/QĐ-UBND chuyển giao trạm y tế về Ủy ban nhân dân Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu68/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýLê Thị Quang
        Ngày ban hành15/09/2006
        Ngày hiệu lực25/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/01/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 68/2006/QĐ-UBND chuyển giao trạm y tế về Ủy ban nhân dân Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 68/2006/QĐ-UBND chuyển giao trạm y tế về Ủy ban nhân dân Tuyên Quang