Quyết định 11/QĐ-UBND

Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2009 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 08/2018/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 15/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2009 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/TTLB-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hoá gia đình ở địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 47-NQ/TU ngày 20/12/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tổ chức và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1312/TTr-SYT ngày 28/8/2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 360/TTr-SNV ngày 18/9/2008 về việc phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, như sau:

I. Vị trí và chức năng:

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: Y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế).

Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế ở địa phương;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực y tế;

c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở;

d) Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; trưởng và phó trưởng Phòng Y tế.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực y tế;

c) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn;

d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về y tế sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Về y tế dự phòng:

a) Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, vệ sinh và sức khoẻ lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;

c) Làm thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm cấp tỉnh; chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

5. Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật;

b) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

6. Về y dược cổ truyền:

a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh;

c) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

7. Về thuốc và mỹ phẩm:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, thanh tra và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật;

b) Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

8. Về an toàn vệ sinh thực phẩm:

a) Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm phạp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Xác nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm; cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tiếp nhận và thẩm định nội dung chuyên môn đăng ký quảng cáo các sản phẩm thực phẩm theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

9. Về trang thiết bị và công trình y tế:

a) Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế;

b) Thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

10. Về dân số - kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ sinh sản:

a) Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình;

b) Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản;

c) Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số - kế hoạch hoá gia đình theo quy định của pháp luật.

11. Về bảo hiểm y tế:

a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

b) Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

12. Về đào tạo nhân lực y tế:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;

b) Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

13. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

15. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của ngành Y tế đối với Phòng Y tế.

16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

17. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

18. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

19. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Y tế.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân cấp tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo sở, gồm: Giám đốc và không quá ba (03) Phó Giám đốc.

- Giám đốc Sở là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về mọi mặt công tác của Sở Y tế.

- Phó Giám đốc Sở là người giúp việc Giám đốc phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các mặt hoạt động của Sở.

2. Các tổ chức giúp việc Giám đốc:

2.1. Văn phòng Sở:

- Chánh Văn phòng;

- Các nhân viên: Văn thư, lưu trữ, thủ quỹ, phục vụ, lái xe.

2.2. Thanh tra Sở:

- Chánh Thanh tra;

- Thanh tra viên hoặc chuyên viên.

2.3. Phòng Tổ chức cán bộ:

- Trưởng phòng;

- Các chuyên viên.

2.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng;

- Các chuyên viên.

2.5. Phòng Nghiệp vụ Y:

- Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng;

- Các chuyên viên.

2.6. Phòng Nghiệp vụ dược:

- Trưởng phòng;

- Các chuyên viên.

2.7. Phòng An toàn vệ sinh thực phẩm:

- Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng;

- Các chuyên viên.

3. Cơ quan trực thuộc: Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

Vị trí, chức năng; nhiệm vụ và quyền hạn; tổ chức bộ máy của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thực hiện theo Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

2.1. Trung tâm Giám định y khoa:

Trung tâm Giám định y khoa được thành lập mới trên cơ sở bộ phận thường trực của Hội đồng Giám định y khoa.

a) Vị trí và chức năng:

Trung tâm Giám định Y khoa là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế và là cơ quan thường trực về giám định y khoa của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về công tác giám định y khoa của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa trên địa bàn tỉnh. Chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.

Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa của tỉnh trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế ở địa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

- Thực hiện các hoạt động sau:

+ Tổ chức khám giám định sức khoẻ, khám giám định thương tật, khám giám định tai nạn lao động, khám giám định bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

+ Khám phúc quyết khi có khiếu nại hoặc yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, người lao động theo phân cấp;

+ Khám tuyển, khám sức khoẻ định kỳ và hướng dẫn người lao động chọn ngành nghề phù hợp với khả năng lao động của các đối tượng (nếu có đủ điều kiện theo quy định);

+ Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực giám định y khoa;

+ Tham gia đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giám định y khoa;

+ Thực hiện công tác quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, nghiệp vụ Giám định Y khoa.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

c) Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm:

- Lãnh đạo Trung tâm, gồm có: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

- Phòng Tổng hợp hành chính.

- Phòng Khám giám định.

2.2. Trung tâm Kiểm nghiệm:

Đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Vệ sinh an toàn thực phẩm và mỹ phẩm thành Trung tâm Kiểm nghiệm.

Vị trí, chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức bộ máy của Trung tâm Kiểm nghiệm thực hiện theo Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

2.3. Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe:

Vị trí, chức năng; nhiệm vụ và quyền hạn; tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thực hiện theo Quyết định số 59/2003//QĐ-UB ngày 20/4/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe.

2.4. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh:

a) Vị trí và chức năng:

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trên cơ sở chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế của tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt;

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

+ Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về: Phòng chống dịch bệnh, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch y tế, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, sức khỏe nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn;

+ Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phục trách đối với các Trung tâm y tế huyện, các cơ sở y tế và các trạm y tế trên địa bàn;

+ Phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về lĩnh vực y tế dự phòng;

+ Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực y tế dự phòng theo kế hoạch của tỉnh và Trung ương cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác;

+ Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực y tế dự phòng;

+ Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Giám đốc Sở Y tế phân công;

+ Triển khai tổ chức thực hiện các dịch vụ về y tế dự phòng theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở Y tế và theo quy địnhh của pháp luật;

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách;

+ Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

c) Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Trung tâm, gồm có: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc

- Các Phòng, khoa chuyên môn:

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+ Phòng Tổ chức hành chính;

+ Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc xin sinh phẩm;

+ Khoa Sức khoẻ cộng đồng;

+ Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm và Dinh dưỡng;

+ Khoa Sức khoẻ nghề nghiệp;

+ Khoa Nội Tiết;

+ Khoa Xét nghiệm.

2.5. Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản:

a) Vị trí và chức năng:

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định.

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe sinh sản trên cơ sở chiếm lược Quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản của Bộ Y tế và tình hình thực tế của tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt;

- Thực hiện các hoạt động sau:

+ Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và tư vấn về: Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe bà mẹ; chăm sóc sức khỏe sinh sản người cao tuổi; kế hoạch hóa gia đình; phá thai an toàn; phòng, chống các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền theo đường tình dục; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và nam học; dự phòng điều trị vô sinh, dự phòng điều trị sớm ung thư đường sinh sản; chăm sóc sức khỏe trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng;

+ Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;

+ Phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản;

+ Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản theo kế hoạch của tỉnh và Trung ương cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác;

+ Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản;

+ Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản được Giám đốc Sở Y tế phân công;

+ Tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quy định của pháp luật; căn cứ vào điều kiện, năng lực và nhu cầu thực tế ở địa phương, Giám đốc Sở Y tế quy định theo thẩm quyền việc khám, điều trị, theo dõi và thực hiện những xét nghiệm cận lâm sàng đối với các trường hợp có liên quan đến lĩnh vực sức khỏe sinh sản tại Trung tâm theo quy định của pháp luật;

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách;

+ Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

c) Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Trung tâm, gồm có: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

- Các phòng, khoa chuyên môn nghiệp vụ:

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+ Phòng Tổ chức - Hành chính;

+ Khoa chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và KHHGĐ;

+ Khoa chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên và Nam học;

+ Khoa chăm sóc sức khoẻ trẻ em và phòng chống suy dinh dưỡng;

+ Khoa Dược - Cận lâm sàng.

2.6. Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội:

a) Vị trí và chức năng:

Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế. Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về lĩnh vực phòng, chống bệnh xã hội; tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống bệnh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống bệnh xã hội trên cơ sở mục tiêu của chương trình y tế quốc gia và tình hình thực tế của tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

- Thực hiện các hoạt động sau:

+ Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống bệnh xã hội trên địa bàn tỉnh;

+ Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động phòng, chống bệnh xã hội đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;

+ Phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về lĩnh vực phòng, chống bệnh xã hội;

+ Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực phòng, chống bệnh xã hội theo kế hoạch của tỉnh và Trung ương cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác;

+ Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực phòng, chống bệnh xã hội;

+ Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khác thuộc lĩnh vực phòng, chống bệnh xã hội được Sở Y tế phân công;

+ Tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ về phòng, chống bệnh xã hội theo quy định của pháp luật; căn cứ vào điều kiện, năng lực và nhu cầu thực tế ở địa phương, Giám đốc Sở Y tế quy định theo thẩm quyền việc khám, điều trị, theo dõi và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng đối với những trường hợp mắc các bệnh xã hội tại Trung tâm theo quy định của pháp luật;

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách;

+ Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

b) Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Trung tâm, gồm có: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

- Các phòng, khoa chuyên môn nghiệp vụ:

+ Phòng Tổng hợp hành chính;

+ Khoa Tâm thần;

+ Khoa Da liễu

+ Khoa Mắt;

+ Khoa Sốt rét;

+ Khoa Cận lâm sàng.

2.7. Trung tâm phục hồi chức năng Hương Sen:

a) Vị trí và chức năng:

Trung tâm phục hồi chức năng Hương Sen là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế. Trung tâm phục hồi chức năng Hương Sen có chức năng tổ chức thực hiện phục hồi chức năng cho các đối tượng bị khuyết tật và người bệnh có chỉ định điều trị phục hồi chức năng (PHCN) tại Trung tâm và dựa vào cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh.

Trung tâm phục hồi chức năng Hương Sen có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Cấp cứu - khám bệnh - chữa bệnh - làm dụng cụ chỉnh hình, chân tay giả:

+ Tiếp nhận mọi trường hợp người bệnh thuộc chuyên khoa PHCN để khám bệnh, điều trị, PHCN nội trú và ngoại trú, hướng dẫn PHCN tại nhà cho người bệnh và gia đình (các phương pháp PHCN được triển khai tại Trung tâm bao gồm: Phương pháp về y học như khám và chẩn đoán bệnh, điều trị kết hợp thuốc với các kỹ thuật phục hồi chức năng như: Điện trị liệu, vận động trị liệu, dụng cụ trợ giúp, chân tay giả, phương pháp giáo dục đặc biệt cho trẻ câm điếc, tự kỷ, thiểu năng trí tuệ, phương pháp xã hội học; hỗ trợ, tư vấn nghề nghiệp cho người bệnh sau PHCN);

+ Sản xuất, sửa chữa dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình, chân tay giả cho người bị khuyết tật và người bệnh;

+ Tham gia khám giám định sức khỏe và khám giám định pháp y khi có yêu cầu và theo quy định của pháp luật.

- Đào tạo cán bộ về phục hồi chức năng:

+ Trung tâm là cơ sở thực hành đào tạo cán bộ y tế về chuyên khoa phục hồi chức năng ở bậc Trung học.

+ Tổ chức, tham gia đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên môn của Trung tâm và cán bộ y tế khác để nâng cao trình độ về chuyên khoa phục hồi chức năng.

- Nghiên cứu khoa học:

+ Tham gia và tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học và ứng dụng những tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực phục hồi chức năng tại Trung tâm và cộng đồng. Theo dõi, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chất lượng, hiệu quả phục hồi chức năng cho người bị khuyết tật tại Trung tâm và cộng đồng;

+ Kết hợp với các cơ sở điều trị khác để phát triển kỹ thuật chuyên ngành của Trung tâm.

- Chỉ đạo tuyến:

+ Lập kế hoạch và chỉ đạo hoạt động chuyên khoa PHCN ở tuyến dưới để phát triển và nâng cao kỹ thuật chuyên khoa PHCN;

+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác PHCN dựa vào cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phòng ngừa tàn tật: Tham gia công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ; Phối hợp với Y tế dự phòng, Y tế cơ sở để triển khai công tác phát hiện sớm, can thiệp kịp thời khuyết tật và phòng ngừa tàn tật.

- Hợp tác quốc tế: Tham gia các chương trình hợp tác với cá nhân, tổ chức nước ngoài về công tác Phục hồi chức năng theo đúng qui định của ngành và quy định của pháp luật.

- Quản lý kinh tế:

+ Lập kế hoạch và sử dụng có hiệu quả các nguồn ngân sách;

+ Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về thu chi và thanh quyết toán ngân sách theo qui định hiện hành của Nhà nước;

+ Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế.

c) Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Trung tâm, gồm có: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

- Các phòng, khoa chuyên môn nghiệp vụ:

+ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;

+ Phòng Tổ chức hành chính.

+ Khoa Khám bệnh, chỉnh hình;

+ Khoa Phục hồi chức năng về vận động;

+ Khoa Phục hồi chức năng khuyết tật khác;

+ Khoa Dược - Cận lâm sàng.

2.8. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS:

Vị trí, chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức bộ máy của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thực hiện theo Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

2.9. Các Trung tâm Y tế huyện, thị xã:

a) Đổi tên các Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã thành Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, gồm:

- Trung tâm Y tế huyện Na Hang;

- Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa;

- Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên;

- Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn;

- Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương;

- Trung tâm Y tế thị xã Tuyên Quang.

b) Tiếp nhận các Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã quản lý về Trung tâm y tế các huyện, thị xã.

Trạm Y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị chuyên môn kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện, thị xã, có con dấu để giao dịch, chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế, công tác của Sở Y tế (trực tiếp là của Trung tâm Y tế huyện, thị xã); chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của các Trung tâm chuyên ngành tuyến trên, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

c) Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế huyện, thị xã thực hiện theo Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã thuộc Sở Y tế.

d) Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc

- Phòng Tổng hợp hành chính;

- Các Khoa chuyên môn.

- Các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

2.10. Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang:

- Lãnh đạo Bệnh viện, gồm có: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

- Các phòng, khoa chuyên môn nghiệp vụ.

2.11. Bệnh viện Y dược cổ truyền:

Đổi tên Bệnh viện Y học Dân tộc thành Bệnh viện Y dược cổ truyền.

- Lãnh đạo Bệnh viện, gồm có: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng, khoa chuyên môn nghiệp vụ.

2.12. Bệnh viện Lao và bệnh phổi:

- Lãnh đạo Bệnh viện, gồm có: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng, khoa chuyên môn nghiệp vụ.

2.13. Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm:

- Lãnh đạo Bệnh viện, gồm có: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng, khoa chuyên môn nghiệp vụ.

2.14. Bệnh viện Đa khoa huyện Na Hang:

- Lãnh đạo Bệnh viện, gồm có: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng, khoa chuyên môn nghiệp vụ.

2.15. Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Hoa, huyện Na Hang:

- Lãnh đạo Bệnh viện, gồm có: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng, khoa chuyên môn nghiệp vụ.

2.16. Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hoá:

- Lãnh đạo Bệnh viện, gồm có: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng, khoa chuyên môn nghiệp vụ.

2.17. Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên:

- Lãnh đạo Bệnh viện, gồm có: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng, khoa chuyên môn nghiệp vụ.

2.18. Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Sơn:

- Lãnh đạo Bệnh viện, gồm có: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng, khoa chuyên môn nghiệp vụ.

2.19. Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK, huyện Yên Sơn:

- Lãnh đạo Bệnh viện, gồm có: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng, khoa chuyên môn nghiệp vụ.

2.20. Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Dương:

- Lãnh đạo Bệnh viện, gồm có: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng, khoa chuyên môn nghiệp vụ.

2.21. Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên, huyện Sơn Dương:

- Lãnh đạo Bệnh viện, gồm có: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng, khoa chuyên môn nghiệp vụ.

Vị trí, chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức bộ máy của các Bệnh viện thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện; riêng Bệnh viện Y dược cổ truyền thực hiện theo Quyết định số 1529/1999/QĐ-BYT ngày 25/5/1999 của Bộ Y tế về việc ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2.22. Trường cấp Y tế Tuyên Quang:

Đổi tên Trung học Y tế Tuyên Quang thành Trường cấp Y tế Tuyên Quang.

Chuyển giao nguyên trạng Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý về Sở Y tế quản lý kể từ ngày 01/02/2009.

a) Vị trí, chức năng:

Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang nằm trong hệ thống giáo dục Quốc dân, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có chức năng đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế ở trình độ trung cấp; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực y học theo quy định. Chịu sự quản lý toàn diện của Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng thời của chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy:

Thực hiện theo Điều lệ Trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Biên chế:

- Biên chế của Sở Y tế do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hằng năm theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ.

- Biên chế năm 2009: Thực hiện theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 07/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở Y tế:

Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, các phòng nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc; bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định; xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Sở theo đúng quy định, xác định rõ mối quan hệ làm việc giữa các tổ chức, đơn vị thuộc Sở, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau đây của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Quyết định số 60/2003/QĐ-UB ngày 03/5/2003 về việc thành lập Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội.

- Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 29/6/2006 về việc phê duyệt đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Y tế.

- Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Trường Trung học Y tế tỉnh Tuyên Quang.

- Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 về việc chuyển giao các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc Sở Y tế về Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã quản lý.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 11/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/01/2009
Ngày hiệu lực 12/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/10/2018
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2009 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2009 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Tuyên Quang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 11/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tuyên Quang
Người ký Lê Thị Quang
Ngày ban hành 12/01/2009
Ngày hiệu lực 12/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/10/2018
Cập nhật năm ngoái

Văn bản gốc Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2009 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Tuyên Quang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2009 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Tuyên Quang