Quyết định 681/2000/QĐ-TCHQ

Quyết định 681/2000/QĐ-TCHQ sửa đổi mẫu ấn chỉ và bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Quyết định 681/2000/QĐ-TCHQ sửa đổi mẫu ấn chỉ bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý NN hải quan đã được thay thế bởi Quyết định 40/2005/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực bị bãi bỏ có văn bản thay thế và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 681/2000/QĐ-TCHQ sửa đổi mẫu ấn chỉ bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý NN hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN 
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*********

Số: 681/2000/QĐ-TCHQ 

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 681/2000/QĐ-TCHQ NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2000 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MẪU ẤN CHỈ VÀ BẢN QUY ĐỊNH SỬ DỤNG MẪU ẤN CHỈ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 2/12/1998;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan;
Căn cứ Nghị định 16/CP ngày 7/3/1994 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ pháp chế Tổng cục Hải quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản sửa đổi, bổ sung mẫu ấn chỉ và quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính về hải quan theo Quyết định số 318/1997/QĐ-TCHQ ngày 16/12/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Điều 2. Việc sử dụng các loại mẫu ấn chỉ sửa đổi, bổ sung theo Quyết định này được thực hiện kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2000.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Ngọc Túc 

(Đã ký)

 

BẢN SỬA ĐỔI

BỔ SUNG MẪU ẤN CHỈ VÀ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG MẪU ẤN CHỈ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 681/2000/QĐ-TCHQ ngày 13 tháng 12 năm 2000)

I - NHỮNG MẪU ẤN CHỈ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:

1. Sửa đổi:

- Mẫu HC9: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan.

- Mẫu HC16: Quyết định sung công quỹ.

- Mẫu HC17: Quyết định giải quyết khiếu nại Quyết định hành chính về Hải quan.

2. Bổ sung:

- Mẫu HC25: Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định hành chính về hải quan.

- Mẫu HC26: Quyết định huỷ Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định hành chính về hải quan.

- Mẫu HC27: Quyết định trả lại hàng hoá, vật phẩm, phương tiện bị tạm giữ.

- Mẫu HC28: Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại.

II - NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VIỆC SỬ DỤNG MẪU ẤN CHỈ:

1. Sửa đổi, bổ sung vào Mục 2 Phần II Bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính về hải quan ban hành kèm Quyết định 318/1997/QĐ-TCHQ ngày 16/12/1997 như sau:

- Mẫu HC9: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan.

Phải ghi đầy đủ các quy định trong mẫu như: tên đơn vị ra quyết định xử phạt; số, ngày, tháng, năm, người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt; các căn cứ pháp lý để ra quyết định xử phạt; họ tên, địa chỉ của người vi phạm hoặc tổ chức vi phạm; hình thức và mức phạt; các biện pháp xử lý tang vật, phương tiện vi phạm; chữ ký của người ra quyết định xử phạt. Khi chuyển quyết định xử phạt cho tổ chức, cá nhân phải thông báo rõ quyền và nghĩa vụ của đối tượng bị xử phạt theo quy định tại các Điều 30, 31 Luật Khiếu nại, tố cáo.

- Mẫu HC16: Quyết định sung công quỹ

Mẫu HC16 sử dụng trong các trường hợp sau:

+ Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các trường hợp khác không xác định được chủ sở hữu sau thời hạn thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

+ Hàng hoá, vật phẩm quá thời hạn làm thủ tục hải quan, đã được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng mà không có người đến làm thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan.

+ Hàng hoá, vật phẩm quá thời hạn không tái xuất theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan.

Chỉ những người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính mới được ra Quyết định sung công quỹ. Quyết định phải được ghi đầy đủ các nội dung in trong mẫu.

- Mẫu HC17: Quyết định giải quyết khiếu nại Quyết định hành chính về hải quan.

Mẫu HC17 sử dụng cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, ban hành trong các trường hợp dưới đây:

+ Giải quyết khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan;

+ Giải quyết khiếu nại các quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính về hải quan;

+ Giải quyết khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại quyết định hành chính về hải quan.

Quyết định giải quyết khiếu nại đối với Quyết định hành chính về hải quan phải ghi rõ người có thẩm quyền ra quyết định, thể hiện các nội dung quy định tại Điều 38 Luật Khiếu nại, tố cáo (trường hợp giải quyết khiếu nại lần một); Điều 45 Luật Khiếu nại, tố cáo (giải quyết khiếu nại lần tiếp theo).

- Mẫu HC25: Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định hành chính về hải quan:

Dùng trong trường hợp khi giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại (như: quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan, các quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính về hải quan, quyết định giải quyết khiếu nại quyết định hành chính về hải quan trước đó) sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ra quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định hành chính về hải quan hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định hành chính về hải quan.

Khi thực hiện phải tuân thủ đúng quy định tại các Điều 35, 42 Luật Khiếu nại, tố cáo, phải ghi đầy đủ nội dung theo mẫu.

- Mẫu HC26: Quyết định huỷ Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định hành chính về hải quan:

Mẫu này sử dụng trong trường hợp người có thẩm quyền theo quy định tại các Điều 35, 42 Luật Khiếu nại tố cáo xét thấy lý do của việc tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính về hải quan không còn nữa.

- Mẫu HC27: Quyết định trả lại hàng hoá, vật phẩm, phương tiện bị tạm giữ.

Dùng trong trường hợp xét thấy không cần thiết phải tiếp tục tạm giữ hàng hoá, vật phẩm, phương tiện. Chỉ những người có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hải quan mới có quyền ra quyết định trả lại hàng hoá, vật phẩm, phương tiện bị tạm giữ.

2. Bổ sung Mục 3 phần 2 Bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính về hải quan ban hành kèm Quyết định 318/1997/QĐ-TCHQ ngày 16/12/1997 như sau:

Mẫu HC28: Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại

Mẫu này dùng để thông báo về việc cơ quan Hải quan đã thụ lý hoặc thụ lý giải quyết khiếu nại theo quy định tại các Điều 32, 34, 41 Luật Khiếu nại, tố cáo.

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Đơn vị..................

.............................

Số:..../QĐ-XP-HC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...........,ngày........tháng........năm..........

 

QUYẾT ĐỊNH

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN

......................................................(1)

Căn cứ...................................................................................................(2)

Căn cứ.......................Nghị định..............ngày.............tháng.....năm.......của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực....................................................................................................(2)

Căn cứ..................................................................................................................... ....................................................................................................................

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số....................ngày......tháng.....năm........... do....................................................................................................................... lập

Xét tính chất, mức độ hành vi vi phạm hành chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xử phạt đối với Ông, Bà (hoặc tổ chức)(3)........................... ......................................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Hình thức xử phạt sau (4):

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

Điều 2. Ông, Bà (hoặc tổ chức).............................................................có trách nhiệm nộp các khoản tiền quy định tại Điều 1 Quyết định này chậm nhất là ngày............................................tại..................................................................

Điều 3. Quá thời hạn theo quy định của pháp luật, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt, Ông, Bà (hoặc tổ chức)....................................................... cố tình không thực hiện quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế theo quy định tại (2).............. ..................................................................................................................................

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt, Ông, Bà (hoặc tổ chức)...........................có quyền khiếu nại quyết định xử phạt đến.............................. ..........................................................................................................................................

Điều 4. Ông, Bà (hoặc tổ chức)................................................và................... ..................................................................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4............ bản

................................. bản

- Lưu....................... bản

Người ra quyết định

(Ký tên và đóng dấu)

(1)Ghi rõ người có thẩm quyền ra QĐXP.

(2) Ghi rõ Điều, Khoản của văn bản áp dụng xử phạt.

(3) Ghi tên tổ chức, cá nhân vi phạm.

(4) Ghi rõ hình thức xử phạt áp dụng: hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Đơn vị..................

Số......./QĐ-HC16

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............,ngày....... tháng........ năm............

QUYẾT ĐỊNH

SUNG CÔNG QUỸ..............................................(1)

......................................................................(2)

...........................................................

Căn cứ...........................................................................................................(3)

Căn cứ.................................................................................................................... ..........................................................................................................................

Căn cứ Biên bản chứng nhận số........../QĐ-HC8 ngày.......tháng......năm............... do Hải quan....................................................................................................... lập.

Sau thời gian thông báo theo quy định của pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sung công quỹ (1),(2)....................................................................... .............................................................................................................sau đây:(4)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Điều 2: Các Ông (Bà)............................................................................. .......................................................................................................................................... ......................................................................... có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4..........bản

..............................bản

- Lưu.....................bản

Người ra quyết định

(ký tên và đóng dấu)

(1) Ghi cụ thể hàng hoá/phương tiện

(2) Ghi rõ từng trường hợp:

- Không xác định được chủ sở hữu;

- Quá thời hạn không tái xuất;

- Quá thời hạn làm thủ tục nhập khẩu.

(3) Ghi rõ căn cứ Điều, khoản của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (nếu có) và Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

(4) Nếu hàng hoá, vật phẩm, phương tiện nhiều thì thống kê danh mục đính kèm.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Đơn vị..................

Số......./QĐ-HC17

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............,ngày....... tháng........ năm............

QUYẾT ĐỊNH

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN

.............................................................................. (1)

Căn cứ............................................................. Luật Khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ............................................................. Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan (2);

Căn cứ (2) ........................................................................................................ ..........................................................................................................................

Xét đơn khiếu nại số..............................................ngày.........tháng.......năm........ của.................................................................................................................................... về Quyết định (3) .......................................................................... số............................ngày...........tháng.........năm.............của............................................ ..........................................................................................................................................

Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc và Quyết định....................................số.................. ngày.........tháng.........năm.............của..............................................................................

Căn cứ kết quả thẩm tra và xét đề nghị của.............................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 (4)........................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Điều 2: Các ông (bà)............................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................... và ông (bà)........................................................................................................................ ........................................................................ có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2...........bản

...............................bản

- Lưu.......................bản

Người ra quyết định

(ký tên và đóng dấu)

(1) Ghi cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

(2) Nêu rõ căn cứ pháp lý để quyết định nội dung giải quyết khiếu nại;

(3) Ghi đầy đủ tên quyết định;

(4) Ghi rõ nội dung quyết định giải quyết khiếu nại và quyền của người khiếu nại (khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện tại toà án nếu có)

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Đơn vị..................

Số......./QĐ-HC25

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............,ngày....... tháng........ năm............

Căn cứ Điều............................................................(1) Luật Khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Quyết định..............................................................................................(2) số................................ngày........tháng........năm..........do................................................. ..........................................................................................................................................

Xét thấy cần phải tạm đình chỉ việc thi hành Quyết định hành chính về hải quan để tránh hậu quả xảy ra.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm đình chỉ thi hành Quyết định........................................................(2) số..............................ngày.......tháng.......năm..........do..................................................... ..........................................................................................................................................

Điều 2: Thời hạn tạm đình chỉ thi hành Quyết định nêu trên kể từ ngày.......tháng ........năm.........đến ngày..........tháng.........năm..............(3)

Điều 3: Các Ông (Bà).............................................................................................. và Ông (Bà)....................................................................................................................... .......................................................................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu......bản

Người ra quyết định

(ký tên và đóng dấu)

(1) Ghi rõ Điều luật cụ thể để làm căn cứ pháp lý ra quyết định.

(2) Ghi rõ, đầy đủ tên quyết định.

(3) Thời hạn tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 36 và 43 Luật Khiếu nại, tố cáo.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Đơn vị..................

Số......./QĐ-HC26

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............,ngày....... tháng........ năm............

QUYẾT ĐỊNH

HUỶ QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN

Căn cứ Điều...........................................................(1) Luật Khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Quyết định..............................................................................................(2) số................................ngày...................................do........................................................ ..........................................................................................................................................

Căn cứ Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính về hải quan số... ....ngày.........................do.................................................................................................

Xét cần thiết phải thi hành Quyết định hành chính về hải quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Huỷ Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định hành chính về hải quan số..............ngày.......tháng.........năm.............do.......................................................

Điều 2: Quyết định.............................................................................................(2) số......................ngày........tháng.......năm..............do........................................................ .......................................................................................................................................... có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 3: Các Ông (Bà).............................................................................................. và Ông (Bà)........................................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu.......bản

Người ra quyết định

(Ký tên và đóng dấu)

(1) Ghi rõ Điều luật cụ thể để làm căn cứ ra quyết định

(2) Ghi rõ, đầy đủ tên Quyết định.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Đơn vị..................

Số......./QĐ-HC27

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............., ngày....... tháng........ năm............

QUYẾT ĐINH

TRẢ LẠI HÀNG HOÁ, VẬT PHẨM, PHƯƠNG TIỆN BỊ TẠM GIỮ

Căn cứ................Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày.....tháng......năm......;

Căn cứ................................... Nghị định của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan;

Xét thấy không cần thiết phải áp dụng Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện số............ ngày.......... tháng........ năm............của..................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Trả lại (*).............................................................................................. .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................... cho.................................................................................................................................... địa chỉ............................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

Điều 2: Các Ông (Bà).............................................................................................. và Ông (Bà)....................................................................................................................... ..................................................................... có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu.......bản

Người ra quyết định

(ký, ghi rõ họ tên)

(*) Ghi rõ số hàng hoá, vật phẩm, phương tiện do cơ quan Hải quan trả lại. Trường hợp hàng hoá, vật phẩm, phương tiện nhiều thì kê thành danh mục đính kèm quyết định này.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Đơn vị..................

Số......./QĐ-HC27

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............., ngày....... tháng........ năm............

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỤ LÝ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Đơn vị.............................................................................................................(1) thông báo đến...............................................................................................................(2) Địa chỉ:............................................................................................................................. .......................................................................................................................................... Nội dung:(3)..................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................

Vậy, thông báo để (2)...................................................................................biết.

Nơi nhận:

- Như được thông báo;

-............................(4)

- Lưu..................bản

Người ra thông báo

(ký tên, đóng dấu)

(1) Ghi tên đơn vị hải quan nhận được văn bản khiếu nại.

(2) Ghi tên tổ chức, cá nhân có đơn khiếu nại;

(3) Ghi nội dung thông báo:

- Đã thụ lý giải quyết hoặc

- Không thụ lý giải quyết vụ việc.

(4) Ghi tên cơ quan giải quyết khiếu nại lần trước (trường hợp giải quyết khiếu nại lần tiếp theo).

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 681/2000/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu681/2000/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2000
Ngày hiệu lực28/12/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2005
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 681/2000/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 681/2000/QĐ-TCHQ sửa đổi mẫu ấn chỉ bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý NN hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 681/2000/QĐ-TCHQ sửa đổi mẫu ấn chỉ bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý NN hải quan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu681/2000/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành13/12/2000
        Ngày hiệu lực28/12/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2005
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 681/2000/QĐ-TCHQ sửa đổi mẫu ấn chỉ bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý NN hải quan

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 681/2000/QĐ-TCHQ sửa đổi mẫu ấn chỉ bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý NN hải quan