Quyết định 40/2005/QĐ-BTC

Quyết định 40/2005/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật, bị bãi bỏ hoặc có văn bản thay thế do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2005/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực bị bãi bỏ có văn bản thay thế


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40 /2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2004 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 6 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 77/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2004 đã hết hiệu lực thi hành gồm 233 văn bản (Có danh mục kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Toà án NDTC, Viện kiểm sát NDTC,
- VPTW và các Ban của Đảng
- Các cơ quan đoàn thể TW,
- Sở Tài chính,
- Công báo,
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ
- Lưu VP,PC.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2004 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số  40/2005/QĐ-BTC ngày  06  tháng  7 năm 2005)

I. LĨNH VỰC THUẾ

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

1       

Thông tư

28-TC/TCT

17/07/1992

Quy định mức miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và chế độ quản lý đối với hàng hoá nhập khẩu là quà biếu, quà tặng

2       

Thông tư

52-TC/TCT

16/08/1997

Hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và các nước

3       

Thông tư

53-TC/TCT

16/08/1997

Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

4       

Thông tư

95/1997/TT-BTC

29/12/1997

Hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam

5       

Thông tư

96/1997/TT-BTC

31/12/1997

Hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

6       

Thông tư

59/1998/TT-BTC

12/05/1998

Bổ sung Thông tư số 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam

7       

Thông tư

128/1998/TT-BTC

22/09/1998

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 45-TC/TCT ngày 1/8/1996 hướng dẫn thực hiện Nghị định 22/CP  ngày 17/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

8       

Thông tư

169/1998/TT-BTC

22/12/1998

Hướng dẫn chế dộ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

9       

Thông tư

172/1998/TT-BTC

22/12/1998

Hướng dẫn thi hành Nghị định 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

10    

Thông tư

95/1999/TT-BTC

06/08/1999

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 169/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

11    

Thông tư

98/1999/QĐ-BTC

25/08/1999

Ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký phương tiện hành nghề kinh doanh vận tải thuỷ nội địa, lệ phí thi, cấp đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng và lệ phí khai thác vùng nước đường thuỷ nội địa

12    

Thông tư

114/1999/TT-BTC

23/09/1999

Bổ sung Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

13    

Thông tư

151/1999/TT-BTC

30/12/1999

Sửa đổi điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính

14    

Thông tư

37/2000/TT-BTC

05/05/2000

Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 95/1997/TT-BTC ngày 19/12/1997 của Bộ Tài chính về hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam

15    

Quyết định

146/2000/QĐ-BTC

18/09/2000

Về việc ban hành mức thu lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp

16    

Quyết định

150/2000/QĐ-BTC

19/09/2000

Ban hành Biểu mức thu lệ phí quản lý chất lượng bưu điện

17    

Quyết định

164/2000/QĐ-BTC

10/10/2000

Về việc ban hành Danh mục các nhóm mặt hàng quản lý giá tính thuế nhập khẩu và Bảng giá tối thiểu các mặt hàng Nhà nước quản lý giá nhập khẩu để xác định trị giá tính thuế nhập khẩu

18    

Quyết định

198/2000/QĐ-BTC

11/12/2000

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 164/2000/QĐ-BTC ngày 10/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

19    

Thông tư

30/2001/TT-BTC

16/05/2001

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

20    

Thông tư

31/2001/TT-BTC

21/05/2001

Hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế quy định tại Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm

21    

Thông tư

53/2001/TT-BTC

03/07/2001

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

22    

Quyết định

69/2001/QĐ-BTC

06/07/2001

Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

23    

Quyết định

84/2001/QĐ-BTC

05/09/2001

Ban hành biểu mức thu phí, lệ phí cấp và quản lý tên miền, địa chỉ Internet tại Việt Nam

24    

Quyết định

136/2001/QĐ-BTC

18/12/2001

Về bổ sung danh mục và giá tối thiểu nhóm mặt hàng nhà nước quy định quản lý giá tính thuế nhập khẩu

25    

Thông tư

05/2002/TT-BTC

17/01/2002

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

26    

Thông tư

08/2002/TT-BTC

23/01/2002

Hướng dẫn thực hiện áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương

27    

Quyết định

78/2002/QĐ-BTC

10/06/2002

Về việc ban hành quy định nguyên tắc và phương pháp tính công suất tổng hợp sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy

28    

Thông tư

109/2002/TT-BTC

06/12/2002

Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ

29    

Quyết định

164/2002/QĐ-BTC

27/12/2002

Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục và giá tối thiểu của một số nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu

30    

Thông tư

01/2003/TT-BTC

07/01/2003

Sửa đổi mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe quân sự của Bộ Quốc phòng

31    

Thông tư

12/2003/TT-BTC

18/02/2003

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 06/12/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ

32    

Quyết định

61/2003/QĐ-BTC

25/04/2003

Ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và giá dịch vụ cảng biển

33    

Quyết định

62/2003/QĐ-BTC

25/04/2003

Ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải đối với tàu thuỷ vận tải nội địa và phí, lệ phí hàng hải đặc biệt

34    

Quyết định

72/2003/QĐ-BTC

20/05/2003

Về việc sửa đổi giá tối thiểu của một số nhãn hiệu xe hai bánh gắn máy

35    

Thông tư

52/2003/TT-BTC

30/05/2003

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 109/2002/TT-BTC về phí sử dụng đường bộ

36    

Quyết định

80/2003/QĐ-BTC

09/06/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu của một số nhóm mặt hàng quy định tại Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

37    

Thông tư

68/2003/TT-BTC

17/07/2003

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế

38    

Quyết định

236/2003/QĐ-BTC

31/12/2003

Về việc tạm thời điều chỉnh thời gian nộp thuế giá trị gia tăng đối với phân bón Urê ở khâu nhập khẩu

 

II. LĨNH VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

39    

Thông tư

21/2000/TT-BTC

16/03/2000

Hướng dẫn xét duyệt, thông báo quyết toán năm đối với đơn vị hành chính sự nghiệp

40    

Thông tư

01/2002/TT-BTC

08/01/2002

Hướng dẫn Quy chế công khai tài chính về ngân sách nhà nước

41    

Thông tư

12/2002/TT-BTC

04/02/2002

Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông do Ngân sách trung ương cấp

42    

Thông tư

67/2002/TT-BTC

07/08/2002

Hướng dẫn tạm thời việc quản lý, thanh toán vốn NSNN cho dự án tái định canh - định cư mẫu dự án thuỷ điện Sơn La thuộc tỉnh Sơn La, Lai Châu

43    

Thông tư

114/2003/TT-BTC

28/11/2003

Hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2004

44    

Thông tư

55/2004/TT-BTC

10/06/2004

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2005

 

III. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

45    

Thông tư

85/1997/TT-BTC

22/11/1997

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 254/TTg ngày 6/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc các cấp chính quyền hỗ trợ và tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

46    

Thông tư

93/1998/TT-BTC

30/06/1998

Quy định chế độ chi tiêu hội nghị

47    

Thông tư

94/1998/TT-BTC

30/06/1998

Quy định chế độ công tác phí cán bộ, công chức nhà nước đi công tác trong nước

48    

Thông tư

74/1999/TT-BTC

14/06/1999

Chế độ công tác phí đối với cán bộ xã

49    

Thông tư

75/1999/TT-BTC

14/06/1999

Hướng dẫn chế độ hội nghị ở xã

50    

Thông tư

83/1999/TT-BTC

01/07/1999

Hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách nhà nước

51    

Thông tư

28/2002/TT-BTC

26/03/2002

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí cấp không thu tiền một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

52    

Thông tư

38/2003/TT-BTC

29/04/2003

Hướng dẫn quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí phục vụ công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc

 

IV. LĨNH VỰC HẢI QUAN

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

53    

Quyết định

318/1997/QĐ-TCHQ

16/12/1997

Về việc ban hành mẫu ấn chỉ và bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính về hải quan

54    

Thông tư

07/2000/TT-TCHQ

02/11/2000

Hướng dẫn thi hành Chương III Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết  thi hành Luật Thương mại và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

55    

Thông tư

08/2000/TT-TCHQ

20/11/2000

Hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan

56    

Quyết định

681/2000/QĐ-TCHQ

13/12/2000

Sửa đổi, bổ sung mẫu ấn chỉ và bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan

57    

Thông tư

04/2001/TT-TCHQ

21/06/2001

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu và tạm nhập khẩu

58    

Quyết định

770/2001/QĐ-TCHQ

21/08/2001

Ban hành Quy định tạm thời về thủ tục hải quan đối với hàng hoá trung chuyển được đóng trong container qua cảng Bến Nghé, cảng Sài Gòn, cảng Hải Phòng

59    

Thông tư

08/2001/TT-TCHQ

26/10/2001

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2001/TT-TCHQ ngày 21/6/2001 của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xăng, dầu nhập khẩu và tạm nhập khẩu

60    

Quyết định

149/2002/QĐ-BTC

09/12/2002

Về việc ban hành bảng giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá theo giá ghi trên hợp đồng

61    

Quyết định

54/2003/QĐ-BTC

16/04/2003

Quy định quản lý hải quan đối với hàng hoá tại cửa hàng kinh doanh miễn thuế

62    

Quyết định

86/2003/QĐ-BTC

26/06/2003

Về việc ban hành bảng giá sửa đổi, bổ sung bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 149/2002/QĐ-BTC ngày 9/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

63    

Quyết định

88/2003/QĐ-BTC

16/07/2003

Về việc ban hành bảng giá sửa đổi, bổ sung bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 149/2002/QĐ-BTC ngày 9/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

64    

Quyết định

176/2003/QĐ-BTC

22/10/2003

Về việc ban hành bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 149/2002/QĐ-BTC ngày 9/12/2002; Quyết định số 88/2003/QĐ-BTC ngày 16/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

65    

Quyết định

826/TC-QĐ-CĐTC

05/09/1994

Ban hành Quy chế tạm thời tổ chức phát hành thí điểm xổ số biết kết quả ngay

66    

Quyết định

830/TC-QĐ-CĐTC

06/09/1994

Về in vé, giao nhận vé và quản lý vé xổ số cào biết ngay kết quả

67    

Quyết định

1139/TC-QĐ-TCNH

02/11/1995

Về ban hành Quy chế tạm thời tổ chức phát hành thí điểm xổ số biết kết quả ngay đối với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

68    

Quyết định

1142/TC-QĐ-TCNH

02/11/1995

Về phê duyệt Quy chế tạm thời của khu vực miền Nam về tổ chức phát hành vé xổ số cào biết ngay kết quả trong thời gian thí điểm

69    

Quyết định

709/TC-QĐ-TCNH

19/08/1996

Về bổ sung, sửa đổi Quy chế tạm thời ban hành kèm Quyết định số 1139/TC-QĐ-TCNH

70    

Thông tư

15/1998/TT-BTC

06/02/1998

Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em

71    

Thông tư

29/1999/TT-BTC

18/03/1999

Hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân

72    

Thông tư

42/2000/TT-BTC

23/05/2000

Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển

73    

Thông tư

43/2000/TT-BTC

23/05/2000

Về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển

74    

Thông tư

56/2003/TT-BTC

09/06/2003

Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ

75    

Thông tư

72/2003/TT-BTC

31/07/2003

 Sửa đổi một số điểm của Thông tư 56/2003/TT-BTC ngày 9/6/2003 hướng dẫn thực hiện Quy chế  quản lý tài chính đối với ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ

76    

Quyết định

99/2004/QĐ-BTC

17/12/2004

Về việc bổ sung danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước

 

VI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

77    

Thông tư

24/TC-TCĐN

23/03/1993

Quy định chế độ tài chính đối với một số nguồn thu của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

78    

Quyết định

96/2000/QĐ-BTC

12/06/2000

Về hướng dẫn chi tiết quy trình và thủ tục rút vốn ODA

79    

Thông tư

40/2001/TT-BTC

05/06/2001

Về hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước trung ương

80    

Thông tư

99/2002/TT-BTC

25/10/2002

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài

 

VII. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

81    

Thông tư

28/1999/TT-BTC

13/03/1999

Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn ngân sách nhà nước cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng theo Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ

 

VIII. LĨNH VỰC BẢO HIỂM

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

82    

Thông tư

71/2001/TT-BTC

28/08/2001

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

83    

Thông tư

72/2001/TT-BTC

28/08/2001

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

 

IX. LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

84    

Thông tư

64/2003/TT-BTC

01/07/2003

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003 - 2006

 

X. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

85    

Thông tư

45/TC-GTĐB

21/09/1992

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 199/CT ngày 21/6/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc xử lý những hàng hoá vật tư tiếp tục phát sinh tồn đọng tại các cảng biển

86    

Quyết định

838TC/QĐ-TCDN

28/08/1996

Ban hành "Quy chế tài chính mẫu của Tổng Công ty nhà nước"

87    

Quyết định

995/TC-QĐ-TCDN

01/11/1996

Về việc sửa đổi, bổ sung "Quy chế tài chính mẫu của Tổng Công ty nhà nước" ban hành kèm theo Quyết định số 838TC/QĐ/TCDN ngày 28/8/1996

88    

Thông tư

49/TC-NSNN

30/07/1997

Hướng dẫn về quản lý tài chính đối với khoản lợi nhuận được chia từ Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsopetro

89    

Thông tư

130/1998/TT-BTC

30/09/1998

Về hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận và xử lý các tồn tại về tài chính của doanh nghiệp nhà nước khi sáp nhập, hợp nhất

90    

Thông tư

62/1999/TT-BTC

07/06/1999

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản trong doanh nghiệp nhà nước

91    

Thông tư

63/1999/TT-BTC

07/06/1999

Hướng dẫn việc quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp nhà nước

92    

Thông tư

64/1999/TT-BTC

07/06/1999

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận sau thuế và quản lý các quỹ trong các doanh nghiệp nhà nước

93    

Thông tư

64/2001/TT-BTC

10/08/2001

Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác

94    

Quyết định

85/2002/QĐ-BTC

01/07/2002

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

95    

Thông tư

66/2002/TT-BTC

06/08/2002

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi giải thể doanh nghiệp nhà nước

96    

Thông tư

76/2002/TT-BTC

09/09/2002

Hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

97    

Thông tư

79/2002/TT-BTC

12/09/2002

Hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần (theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002)

98    

Thông tư

80/2002/TT-BTC

12/09/2002

Hướng dẫn bảo lãnh phát hành và đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá

99    

Quyết định

123/2003/QĐ-BTC

01/08/2003

Sửa đổi một số điều của  Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 85/2002/QĐ-BTC ngày 1/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

100               

Quyết định

58/2004/QĐ-BTC

06/07/2004

Về việc quy định quản lý tài chính đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ khoản lợi nhuận được chia từ Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsopetro

 

XI. LĨNH VỰC GIÁ

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

101               

Quyết định

50/VGCP-CNTD

28/12/1995

Về Bộ đơn giá dịch vụ sửa chữa các hạng mục thuộc công trình khai thác dầu khí biển

102               

Quyết định

28/1998/QĐ-BVGCP

18/04/1998

Về giá thuê tàu bay trực thăng phục vụ Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro

103               

Quyết định

21/2000/QĐ-BVGCP

26/04/2000

Về giá chụp ảnh hàng không

104               

Quyết định

65/2000/QĐ-BVGCP

26/04/2000

Về giá thuê tàu bay trực thăng Super Puma phục vụ Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro

105               

Quyết định

214/2003/QĐ-BTC

18/12/2003

Ban hành Biểu giá dịch vụ cảng biển tại phân cảng xuất dầu thô (Trạm rót dầu không bến) và cảng chuyên dùng phục vụ dầu khí

106               

Quyết định

56/2004/QĐ-BTC

18/06/2004

Về việc điều chỉnh giá bán định hướng xăng dầu năm 2004

 

XII. LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

107               

Thông tư

22-TC/CĐKT

19/03/1994

Hướng dẫn thực hiện Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Nghị định số 07/CP ngày 29/1/1994 của Chính phủ

108               

Thông tư

60/TC/CĐKT

01/09/1997

Hướng dẫn thực hiện công tác kế toán, kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức  có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

109               

Quyết định

769/TC/QĐ/TCCB

23/10/1997

Ban hành Quy chế về tổ chức bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước

110               

Thông tư

155/1998/TT-BTC

08/12/1998

Về bổ sung, sửa đổi Thông tư 60/TC-CĐKT của Bộ Tài chính ngày 1/9/1998

111               

Thông tư

89/2000/TT-BTC

28/08/2000

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

112               

Thông tư

107/2000/TT-BTC

25/10/2000

Hướng dẫn đăng ký hành nghề kiểm toán

113               

Quyết định

53/2002/QĐ-BTC

23/04/2002

Ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên

 

XIII. LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

114               

Thông tư

39/2000/TT-BTC

11/05/2000

Hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng nhà nước

115               

Thông tư

55/2000/TT-BTC

09/06/2000

Hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung

116               

Thông tư

58/2000/TT-BTC

16/06/2000

Hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 01/2000/NĐ-CP ngày 13/1/2000 của Chính phủ về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ

117               

Thông tư

68/2000/TT-BTC

13/07/2000

Hướng dẫn chi tiết một số điểm về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ

118               

Thông tư

111/2002/TT-BTC

12/12/2002

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 127/2002/QĐ-TTg ngày 30/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điẻm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước

119               

Quyết định

152/2002/QĐ-BTC

13/12/2002

Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động Kho bạc Nhà nước

 

XIV. LĨNH VỰC DỰ TRỮ QUỐC GIA

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

120               

Quyết định

273/QĐ-TCCB

20/09/1996

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế của Văn phòng

121               

Quyết định

274/QĐ-BTC

20/09/1996

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Tổ chức cán bộ

122               

Quyết định

344/QĐ-BTC

14/11/1996

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế của Ban Kế hoạch

123               

Quyết định

345/QĐ-TCCB

14/11/1996

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế của Ban Tài chính kế toán

124               

Quyết định

346/QĐ-TCCB

14/11/1996

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế của Ban Kỹ thuật bảo quản

125               

Quyết định

347/QĐ-TCCB

14/11/1996

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế của Ban Xây dựng cơ bản

126               

Thông tư

170/CSDT

04/04/1997

Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 10/CP ngày 24/2/1996 của Chính phủ

127               

Quyết định

03/1997/QĐ-CDTQG

29/11/1997

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Dự trữ quốc gia

128               

Quyết định

03/1998/QĐ-CDTQG

09/02/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục dự trữ Hải Phòng

129               

Quyết định

04/1998/QĐ-CDTQG

12/02/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục dự trữ Hải Hưng

130               

Quyết định

05/1998/QĐ-CDTQG

12/02/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục dự trữ Hà Sơn Bình

131               

Quyết định

06/1998/QĐ-CDTQG

12/02/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục dự trữ Hà Nam Ninh

132               

Quyết định

07/1998/QĐ-CDTQG

12/02/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục dự trữ Vĩnh Phú

133               

Quyết định

08/1998/QĐ-CDTQG

12/02/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục dự trữ Thanh Hoá

134               

Quyết định

09/1998/QĐ-CDTQG

12/02/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục dự trữ Tây Nguyên

135               

Quyết định

10/1998/QĐ-CDTQG

12/02/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục dự trữ Hà Nội

136               

Quyết định

14/1998/QĐ-CDTQG

05/03/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục dự trữ Đà Nẵng

137               

Quyết định

15/1998/QĐ-CDTQG

06/03/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn va cơ cấu tổ chức của Chi cục dự trữ Hà Bắc

138               

Quyết định

16/1998/QĐ-CDTQG

06/03/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục dự trữ Bắc Thái

139               

Quyết định

17/1998/QĐ-CDTQG

06/03/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục dự trữ Thái Bình

140               

Quyết định

18/1998/QĐ-CDTQG

06/03/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục dự trữ Nghệ Tĩnh

141               

Thông tư

29/1998/TT-BTC

11/03/1998

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính thực hiện Quy chế quản lý dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 10/CP ngày 24/2/1996 của Chính phủ

142               

Quyết định

19/1998/QĐ-CDTQG

12/03/1998

Đổi tên Chi cục dự trữ Sơn La thành Chi cục dự trữ Tây Bắc

143               

Quyết định

20/1998/QĐ-CDTQG

12/03/1998

Đổi tên Chi cục dự trữ Hải Phòng thành Chi cục dự trữ Đông Bắc

144               

Quyết định

21/1998/QĐ-CDTQG

12/03/1998

Đổi tên Chi cục III thành Chi cục dự trữ Nam Trung Bộ

145               

Quyết định

22/1998/QĐ-CDTQG

12/03/1998

Đổi tên Chi cục IV thành Chi cục dự trữ Bình Trị Thiên

146               

Quyết định

23/1998/QĐ-CDTQG

12/03/1998

Đổi tên Chi cục V thành Chi cục dự trữ Nghĩa Bình

147               

Quyết định

24/1998/QĐ-CDTQG

12/03/1998

Thành lập các Tổng kho trực thuộc Chi cục dự trữ Vĩnh Phú

148               

Quyết định

25/1998/QĐ-CDTQG

12/03/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục dự trữ Tây Bắc

149               

Quyết định

26/1998/QĐ-CDTQG

12/03/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục dự trữ Nghĩa Bình

150               

Quyết định

27/1998/QĐ-CDTQG

12/03/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục dự trữ Bình Trị Thiên

151               

Quyết định

28/1998/QĐ-CDTQG

12/03/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục dự trữ Nam Trung Bộ

152               

Quyết định

29/1998/QĐ-CDTQG

23/03/1998

Thành lập các Tổng kho trực thuộc Chi cục dự trữ Thanh Hoá

153               

Quyết định

33/1998/QĐ-CDTQG

25/03/1998

Thành lập các Tổng kho trực thuộc Chi cục dự trữ Đông Bắc

154               

Quyết định

34/1998/QĐ-CDTQG

25/03/1998

Thành lập các Tổng kho trực thuộc Chi cục dự trữ Nam Trung Bộ

155               

Quyết định

35/1998/QĐ-CDTQG

25/03/1998

Thành lập các Tổng kho trực thuộc Chi cục dự trữ Bình Trị Thiên

156               

Quyết định

36/1998/QĐ-CDTQG

30/03/1998

Thành lập các Tổng kho trực thuộc Chi cục dự trữ Hà Sơn Bình

157               

Quyết định

38/1998/QĐ-CDTQG

14/04/1998

Thành lập các Tổng kho trực thuộc Chi cục dự trữ Hà Nội

158               

Quyết định

39/1998/QĐ-CDTQG

15/04/1998

Thành lập các Tổng kho trực thuộc Chi cục dự trữ Tây Bắc

159               

Quyết định

41/1998/QĐ-CDTQG

18/04/1998

Đổi tên Chi cục II thành Chi cục dự trữ Hậu Giang

160               

Quyết định

42/1998/QĐ-CDTQG

18/04/1998

Đổi tên Chi cục I thành Chi cục dự trữ thành phố Hồ Chí Minh

161               

Quyết định

43/1998/QĐ-CDTQG

18/04/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục dự trữ Hậu Giang

162               

Quyết định

44/1998/QĐ-CDTQG

18/04/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục dự trữ thành phố Hồ Chí Minh

163               

Quyết định

45/1998/QĐ-CDTQG

21/04/1998

Thành lập các Tổng kho trực thuộc Chi cục dự trữ thành phố Hồ Chí Minh

164               

Quyết định

46/1998/QĐ-CDTQG

21/04/1998

Thành lập các Tổng kho trực thuộc Chi cục Dự trữ Hậu Giang

165               

Quyết định

48/1998/QĐ-CDTQG

02/05/1998

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Pháp chế

166               

Quyết định

49/1998/QĐ-CDTQG

02/05/1998

Thành lập các Tổng kho trực thuộc Chi cục dự trữ Nghĩa Bình

167               

Quyết định

50/1998/QĐ-CDTQG

02/05/1998

Thành lập các Tổng kho trực thuộc Chi cục dự trữ Bắc Thái

168               

Quyết định

51/1998/QĐ-CDTQG

02/05/1998

Thành lập các Tổng kho trực thuộc Chi cục dự trữ Hải Hưng

169               

Quyết định

52/1998/QĐ-CDTQG

02/05/1998

Thành lập các Tổng kho trực thuộc Chi cục dự trữ Nghệ Tĩnh

170               

Quyết định

53/1998/QĐ-CDTQG

07/05/1998

Thành lập các Tổng kho trực thuộc Chi cục dự trữ Thái Bình

171               

Quyết định

54/1998/QĐ-CDTQG

07/05/1998

Thành lập các Tổng kho trực thuộc Chi cục dự trữ Đà Nẵng

172               

Quyết định

58/1998/QĐ-CDTQG

15/06/1998

Thành lập các Tổng kho trực thuộc Chi cục dự trữ Hà Bắc

173               

Quyết định

59/1998/QĐ-CDTQG

15/06/1998

Thành lập các Tổng kho trực thuộc Chi cục dự trữ Tây Nguyên

174               

Quyết định

61/1998/QĐ-CDTQG

02/07/1998

Thành lập các Tổng kho trực thuộcc Chi cục dự trữ Hà Nam Ninh

175               

Quyết định

69/1998/QĐ-CDTQG

16/12/1998

Thành lập Tổng kho dự trữ Sa Đéc thuộc Chi cục dự trữ thành phố Hồ Chí Minh

176               

Quyết định

17/1999/QĐ-CDTQG

06/12/1999

Thành lập Tổng kho dự trữ Từ Liêm thuộc Chi cục dự trữ Hà Nội

177               

Quyết định

11/2000/QĐ-CDTQG

05/04/2000

Về việc sửa đổi một số nội dung trong Quyết định số 48/1998/QĐ-CDTQG ngày 21/5/1998 của Cục trưởng Dự trữ quốc gia về quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức biên chế của Ban Pháp chế

178               

Quyết định

12/2000/QĐ-CDTQG

05/04/2000

Về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 346/QĐ-TCCB ngày 14/11/1996 của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế của Ban Kỹ thuật bảo quản

179               

Quyết định

13/2000/QĐ-CDTQG

05/04/2000

Về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 381/QĐ-TCCB ngày 17/7/1997 của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế của Phòng Công nghệ thông tin

180               

Quyết định

14/2000/QĐ-CDTQG

05/04/2000

Về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 273/QĐ-TCCB ngày 20/9/1996 của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế của Văn phòng Cục

181               

Quyết định

15/2000/QĐ-CDTQG

05/04/2000

Về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 344/QĐ-TCCB ngày 14/11/1996 của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế của Ban Kế hoạch

182               

Quyết định

20/2000/QĐ-CDTQG

08/12/2000

Về việc ban hành các tiêu chuẩn bảo quản hàng hoá dự  trữ quốc gia

183               

Quyết định

22/2000/QĐ-CDTQG

29/12/2000

Về việc ban hành các tiêu chuẩn bảo quản hàng hoá dự  trữ quốc gia

184               

Quyết định

433/QĐ-DTQG

06/09/2001

Về việc ban hành các tiêu chuẩn bảo quản hàng hoá dự  trữ quốc gia

185               

Quyết định

118/2002/QĐ-DTQG

08/04/2002

Về việc ban hành các tiêu chuẩn bảo quản hàng hoá dự  trữ quốc gia

186               

Quyết định

392/2002/QĐ-DTQG

22/11/2002

Về việc ban hành các tiêu chuẩn bảo quản hàng hoá dự  trữ quốc gia

187               

Quyết định

393/2002/QĐ-DTQG

22/11/2002

Về việc ban hành các tiêu chuẩn bảo quản hàng hoá dự  trữ quốc gia

 

XV. LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

188               

Quyết định

26/2000/QĐ-UBCKNN

05/01/2000

Ban hành Quy định về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán

 

XVI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

189               

Thông tư

145/1998/TT-BTC

04/11/1998

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

190               

Thông tư

115/2000/TT-BTC

11/12/2000

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

191               

Quyết định

22/2003/QĐ-BTC

18/02/2003

Về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng

 

XVII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

192               

Quyết định

201/TC/TCCB

15/11/1988

Đổi tên trường Đại học Kế toán Tài chính thành trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội

193               

Thông tư

38TC/TCCB

25/08/1990

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 281/HĐBT ngày 7/8/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập hệ thống thu thuế Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

194               

Quyết định

514TC/QĐ/TCCB

25/11/1991

Về việc phân cấp quản lý cán bộ công chức

195               

Quyết định

635/TC-QĐ-TCCB

11/09/1993

Về việc quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong tổ chức thuộc Tổng cục Thuế và Cục Kho bạc Nhà nước (nay là Kho bạc Nhà nước)

196               

Quyết định

160/TCHQ-TCCB

04/08/1994

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Cục Điều tra chống buôn lậu

197               

Quyết định

278/TCHQ-TCCB

14/09/1994

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức bộ máy của Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

198               

Quyết định

1141TC/QĐ/TCCB

17/11/1994

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thời báo Tài chính

199               

Quyết định

168TC/TCCB

07/03/1995

Thành lập Trung tâm bồi dưỡng cán bộ tài chính

200               

Quyết định

398TC/QĐ/TCCB

17/05/1995

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý ứng dụng tin học

201               

Quyết định

413TC/QĐ/TCCB

20/05/1995

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ tài chính

202               

Quyết định

652/TC/QĐ/TCCB

22/06/1995

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vụ Chế độ kế toán

203               

Quyết định

675TC/QĐ/TCCB

28/6/1995

Về việc phân cấp quản lý cán bộ công chức

204               

Quyết định

985TC/QĐ/TCCB

06/09/1995

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vụ Tài chính quốc phòng - an ninh

205               

Quyết định

998TC/TCCB

11/09/1995

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Tài chính

206               

Quyết định

1071TC/QĐ/TCCB

04/10/1995

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính

207               

Quyết định

1100TC/QĐ/TCCB

16/10/1995

Về việc chuyển Tạp chí Tài chính sang Viện Khoa học Tài chính

208               

Quyết định

1129TC/QĐ/TCCB

26/10/1995

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vụ Tài chính hành chính - sự nghiệp

209               

Quyết định

98TC/QĐ/BTC

14/02/1996

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vụ Tài chính đối ngoại

210               

Quyết định

227TC/QĐ/TCCB

14/03/1996

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ Tài chính

211               

Quyết định

587/TC/QĐ/TCCB

03/07/1996

Ban hành Điều lện về tổ chức và hoạt động của Vụ Chính sách tài chính

212               

Quyết định

611TC/QĐ/TCCB

10/07/1996

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo

213               

Quyết định

842TC/QĐ/TCCB

04/09/1996

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vụ Tài vụ quản trị

214               

Quyết định

863TC/QĐ/TCCB

09/09/1996

Về việc thành lập Phân viện Khoa học Tài chính trực thuộc Viện Khoa học Tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh

215               

Quyết định

1071/TC/QĐ/TCCB

15/11/1996

Đổi tên Viện Khoa học Tài chính thành Viện Nghiên cứu Tài chính

216               

Quyết định

266/TC/QĐ/TCCB

07/04/1997

Quy định chi tiết về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Kho bạc Nhà nước

217               

Quyết định

412/QĐ/TCCB

01/07/1997

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Quản lý công sản

218               

Quyết định

1713/QĐ/BTC

27/01/1998

Về việc điều chỉnh nhiệm vụ của một số tổ chức trực thuộc Bộ và đơn vị thuộc Bộ

219               

Quyết định

818/QĐ-BTC

01/07/1998

Ban hành Quy định về phân cấp, phân công nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ

220               

Thông tư

110/1998/TT-BTC

03/08/1998

Hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu bộ máy cục thuế nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

221               

Quyết định

03/1999/QĐ/BTC

08/01/1999

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Quan hệ quốc tế

222               

Quyết định

106/1999/QĐ-BTC

11/09/1999

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Tài chính doanh nghiệp

223               

Thông tư

109/1999/TT-BTC

11/09/1999

Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy quản lý tài chính doanh nghiệp của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

224               

Thông tư

138/1999/TT-BTC

26/11/1999

Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy quản lý tài chính đầu tư của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

225               

Quyết định

144/1999/QĐ-BTC

26/11/1999

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Đầu tư thuộc Bộ Tài chính

226               

Quyết định

145/1999/QĐ-BTC

26/11/1999

Về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy thành toán vốn đầu tư thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước

227               

Quyết định

146/1999/QĐ-BTC

26/11/1999

Về việc bổ sung nhiệm vụ của Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính

228               

Quyết định

01/2000/QĐ-BTC

04/01/2000

Về việc kiện toàn bộ máy của Ban Quản lý ứng dụng tin học

229               

Quyết định

618/QĐ-TCCB

12/12/2000

Quy định về tổ chức bộ máy của Cục Điều tra chống buôn lậu

230               

Quyết định

1075/QĐ-TCCB

25/02/2002

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu hải quan

231               

Quyết định

1469/QĐ-TCCB

24/05/2002

Về việc điều chỉnh các phòng kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Bắc và phía Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu

232               

Quyết định

104/QĐ-BVGCP

17/07/2002

Về việc ban hành "Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và thẩm định giá miền Nam"

233               

Quyết định

110/QĐ-BVGCP

30/07/2002

Về việc ban hành "Điều lệ hoạt động của Trung tâm Thẩm định giá"

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2005/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2005/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2005
Ngày hiệu lực15/08/2005
Ngày công báo31/07/2005
Số công báoTừ số 36 đến số 37
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2005/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 40/2005/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực bị bãi bỏ có văn bản thay thế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 40/2005/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực bị bãi bỏ có văn bản thay thế
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu40/2005/QĐ-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýNguyễn Sinh Hùng
      Ngày ban hành06/07/2005
      Ngày hiệu lực15/08/2005
      Ngày công báo31/07/2005
      Số công báoTừ số 36 đến số 37
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật16 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 40/2005/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực bị bãi bỏ có văn bản thay thế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2005/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực bị bãi bỏ có văn bản thay thế

          • 06/07/2005

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 31/07/2005

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/08/2005

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực