Thông tư 83/1999/TT-BTC

Thông tư 83/1999/TT-BTC thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 83/1999/TT-BTC thực hiện Quy chế công khai tài chính đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước đã được thay thế bởi Thông tư 21/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đơn vị dự toán ngân sách tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2005.

Nội dung toàn văn Thông tư 83/1999/TT-BTC thực hiện Quy chế công khai tài chính đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 83/1999/TT-BTC NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thực hiện Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiệp nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách nhà nước như sau:

Phần 1

THỰC HIỆN CÔNG KHAI VIỆC PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1/ Những nội dung công khai tài chính do Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước công bố:

a/ Công khai dự toán thu - chi đã được nhà nước giao hàng năm của đơn vị, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung trong năm (nếu có) và phân bổ dự toán ngân sách đó theo các mục thu - chi của mục lục ngân sách nhà nước:

- Nội dung công bố công khai: Theo phụ biểu số 1 đính kèm

- Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị; công bố trong hội nghị cán bộ, công chức của đơn vị.

- Thời điểm công bố: Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giao dự toán thu - chi ngân sách năm, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung trong năm (nếu có) của đơn vị dự toán ngân sách nhà nước cấp trên trực tiếp hoặc cơ quan có thẩm quyền.

b/ Công khai quyết toán thu - chi ngân sách hàng năm của đơn vị và thông báo duyệt quyết toán của đơn vị dự toán ngân sách nhà nước cấp trên:

- Nội dung công bố công khai: Theo phụ biểu số 2,3 đính kèm

- Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại trụ sở của đơn vị; công bố trong hội nghị cán bộ, công chức của đơn vị.

- Thời điểm công bố: Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo duyệt quyết toán của đơn vị dự toán ngân sách nhà nước cấp trên trực tiếp hoặc cơ quan tài chính cùng cấp.

2/ Những nội dung công khai tài chính do thủ trưởng đơn vị dự toán ngân sách cấp trên công bố:

a/ Công khai dự toán thu - chi đã được nhà nước giao hàng năm của đơn vị, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) và phân bổ dự toán ngân sách đó cho các đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực thuộc, kể cả các đơn vị được uỷ quyền (phần kinh phí uỷ quyền - nếu có); chi tiết một số nội dung chi như: Chi tiền lương, chi công tác phí, chi hội nghị phí, chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; chi sửa chữa cải tạo trụ sở; chi đầu tư xây dựng cơ bản:

- Nội dung công bố công khai: Theo phụ biểu số 4, 5 đính kèm

- Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản tới các đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực thuộc và các đơn vị được uỷ quyền (nếu có)

- Thời điểm công bố: Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giao dự toán thu - chi ngân sách năm, quyết định điều chỉnh giảm hoặc bổ sung dự toán trong năm (nếu có) của đơn vị dự toán ngân sách nhà nước cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền.

b/ Công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước hàng năm, công khai kết quả xét duyệt quyết toán của đơn vị dự toán cấp trên hoặc cơ quan tài chính cùng cấp.

- Nội dung công bố công khai: Theo phụ biểu số 6 đính kèm

- Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản tới các đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực thuộc.

- Thời điểm công bố: Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo duyệt y quyết toán của đơn vị dự toán ngân sách cấp trên hoặc của cơ quan tài chính cùng cấp.

Phần 2

THỰC HIỆN CÔNG KHAI VỀ VIỆC THU VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Hàng năm thủ trưởng đơn vị dự toán ngân sách nhà nước có nguồn thu từ các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân phải công khai cho người đóng góp biết rõ mục đích huy động, mức đóng góp và việc sử dụng các nguồn huy động đó.

- Nội dung công bố công khai: Theo phụ biểu số 7, 8 đính kèm

- Hình thức công khai:

+ Báo cáo công khai trong đơn vị, với tổ chức và nhân dân tham gia đóng góp đối với phụ biểu số: 7

+ Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đơn vị đối với phụ biểu số: 8

- Thời điểm công bố:

+ Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép huy động đóng góp của các tổ chức cá nhân.

+ Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc sử dụng số tiền huy động được.

Phần 3

TRẢ LỜI CHẤT VẤN

Thủ trưởng đơn vị dự toán ngân sách nhà nước các cấp có trách nhiệm thực hiện công khai tài chính theo quy định tại phần I, II trên đây phải trả lời chất vấn của các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được tiếp nhận thông tin công khai tài chính về các vấn đề có liên quan đến nội dung đã thực hiện công khai tài chính. Việc trả lời chất vấn phải được công khai cùng với nội dung chất vấn.

Hình thức trả lời chất vấn: Thủ trưởng đơn vị dự toán ngân sách nhà nước các cấp thực hiện công khai tài chính theo hình thức nào thì thực hiện trả lời chất vấn theo hình thức đó cho những đối tượng tiếp nhận thông tin công khai tài chính.

Thời hạn trả lời chất vấn: Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày nhận được nội dung chất vấn của đối tượng được tiếp nhận thông tin công khai tài chính; Trường hợp nội dung chất vấn phức tạp, cần nhiều thời gian để chuẩn bị trả lời thì phải hẹn lại ngày trả lời cụ thể cho người chất vấn, nhưng không được quá 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận nội dung chất vấn.

Phần 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này được thực hiện đối với quyết toán kinh phí năm 1998 và dự toán ngân sách từ năm 1999 trở đi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN VỊ: PHỤ BIỂU SỐ: 1

THÔNG BÁO

Công khai dự toán thu - chi NSNN năm ....
(Áp dụng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

Đơn vị tính: Đồng

STT

Nội dung

T/số KP được phân bổ

Chi QLHC

Chi NCKH

Chi SN Đào tạo

Chi...

I

Tổng nguồn được chi

 

 

 

 

 

1

KP được NSNN cấp

 

 

 

 

 

2

Nguồn thu khác

 

 

 

 

 

 

- Thu học phí

 

 

 

 

 

 

- Thu viện phí

 

 

 

 

 

 

- Thu viện trợ (quy tiền VN)

 

 

 

 

 

 

- Thu SX - KD - DV (phần bổ sung cho chi hoạt động)

- Thu khác ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Phân bổ nguồn được chi

 

 

 

 

 

1

Chi từ KP NSNN cấp.

 

 

 

 

 

 

Từ mục 100 đến mục 145,

 

 

 

 

 

 

mục 157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi từ các khoản thu hoạt động của đơn vị.

 

 

 

 

 

a

Học phí

 

 

 

 

 

 

Từ mục 100 đến mục 145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Viện phí

 

 

 

 

 

 

Từ mục 100 đến mục 145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Nội dung công khai tại phần II, chi tiết theo mục chi của mục lục NSNN

Ngày tháng năm ...
Thủ trưởng đơn vị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN VỊ: PHỤ BIỂU SỐ: 2

THÔNG BÁO

Công khai quyết toán thu - chi NSNN năm ....
(Áp dụng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

Đơn vị tính: Đồng

STT

Nội dung

Tổng số Kp được phân bổ

Số đơn vị quyết toán

Số được cấp trên xét duyệt

Ghi chú

I

Tổng nguồn được chi

 

 

 

 

1

KP được NSNN cấp

 

 

 

 

2

Các khoản thu khác

 

 

 

 

 

- Thu học phí

 

 

 

 

 

- Thu viện phí

 

 

 

 

 

- Thu viện trợ (quy tiền VN)

 

 

 

 

 

- Thu SXKDDV (phần B/sung chi hoạt động)

 

 

 

 

 

- Thu khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tổng số chi quyết toán

 

 

 

 

1

QT Chi từ KP NSNN cấp.

 

 

 

 

a

Chi Quản lý hành chính

 

 

 

 

 

(Theo mục lục NSNN)

 

 

 

 

b

Chi SN NCKH

 

 

 

 

 

(Theo mục lục NSNN)

 

 

 

 

c

Chi SN giáo dục đào tạo

 

 

 

 

 

(Theo mục lục NSNN)

 

 

 

 

...

....

 

 

 

 

2

QT Chi từ các khoản thu hoạt động của đơn vị.

 

 

 

 

a

Học phí

 

 

 

 

 

(Theo mục lục NSNN)

 

 

 

 

b

Viện phí

 

 

 

 

 

(Theo mục lục NSNN)

 

 

 

 

c

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Nội dung chi tại phần II, chi tiết theo mục chi của mục lục NSNN.

Ngày tháng năm....
Thủ trưởng đơn vị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/1999/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu83/1999/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/1999
Ngày hiệu lực16/07/1999
Ngày công báo08/09/1999
Số công báoSố 33
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2005
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/1999/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 83/1999/TT-BTC thực hiện Quy chế công khai tài chính đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 83/1999/TT-BTC thực hiện Quy chế công khai tài chính đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu83/1999/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
     Ngày ban hành01/07/1999
     Ngày hiệu lực16/07/1999
     Ngày công báo08/09/1999
     Số công báoSố 33
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2005
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 83/1999/TT-BTC thực hiện Quy chế công khai tài chính đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 83/1999/TT-BTC thực hiện Quy chế công khai tài chính đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước