Quyết định 681/QĐ-BKHĐT

Quyết định 681/QĐ-BKHĐT năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 681/QĐ-BKHĐT 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 681/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KỲ 2014 - 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ 2014 - 2018:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các Danh mục được đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://www.mpi.gov.vn)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ
Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, PC (B)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Đại Thắng

 

Phụ lục 1

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KỲ HỆ THỐNG HÓA (01/1/2014 – 31/12/2018)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 681/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Thi điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LUẬT

1

Luật

23/2012/QH13 ngày 20/11/2012

Hợp tác xã

01/7/2013

 

2

Luật

43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Đấu thầu

01/7/2014

- Hết hiệu lực một phần từ 01/01/2017

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư

3

Luật

49/2014/QH13 ngày 18/06/2013

Đầu tư công

01/01/2015

 

4

Luật

67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Đầu tư

01/7/2015

- Hết hiệu lực một phần từ 01/01/2017

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư

5

Luật

68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Doanh nghiệp

01/7/2015

 

6

Luật

89/2015/QH13 ngày 23/11/2015

Thống kê

01/7/2016

 

7

Luật

03/2016/QH14 ngày 22/11/2016

Sửa đổi, bổ sung điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư

01/01/2017

 

8

Luật

04/2017/QH14 ngày 12/6 /2017

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

01/01/2018

 

9

Luật

21/2017/QH14 ngày 24/11/2017

Quy hoạch

01/01/2019

 

10

Luật

28/2018/QH14 ngày 15/6/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

 

11

Luật

35/2018/QH14 ngày 20/11/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

 

12

Pháp lệnh

01/2018/UBTVQH14 ngày 22/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

 

II. NGHỊ ĐỊNH

13

Nghị định

08/1998/NĐ-CP ngày 22/01/1998

Ban hành Quy chế thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

06/02/1998

 

14

Nghị định

93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

01/01/2010

 

15

Nghị định

67/2006/NĐ-CP ngày 11/7/2006

Hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản

08/8/2006

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

16

Nghị định

92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006

Về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

08/10/2006

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008

17

Nghị định

140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

Quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển

16/12/2006

 

18

Nghị định

01/NĐ-CP ngày 04/01/2007

Về việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư

04/01/2007

 

19

Nghị định

151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007

Về tổ chức và hoạt động của thợp tác

05/11/2007

 

20

Nghị định

04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

05/02/2008

Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực

21

Nghị định

99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012

Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

30/12/2012

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 và Luật số 69/2014/QH13

22

Nghị định

130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013

Về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

29/11/2013

 

23

Nghị định

172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013

Về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

01/01/2014

 

24

Nghị định

193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013

Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã

27/01/2014

 - Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017

25

Nghị định

216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013

Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư

01/3/2014

 

26

Nghị định

19/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014

Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

29/4/2014

 

27

Nghị định

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

15/8/2014

 

28

Nghị định

69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014

Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước

01/9/2014

 

29

Nghị định

115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014

Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước

20/01/2015

 

30

Nghị định

128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014

Về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

01/3/2015

 

31

Nghị định

114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015

sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

25/12/2015

 

32

Nghị định

30/2015/NĐ-CP ngày 07/3/2015

Quy định chi tiết một và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

05/5/2015

 

33

Nghị định

77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015

Kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm

01/11/2015

 - Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018

34

Nghị định

78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015

Về đăng ký doanh nghiệp

01/11/2015

 Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018

35

Nghị định

81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015

Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

05/11/2015

 

36

Nghị định

83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015

Quy định về đầu tư ra nước ngoài

25/9/2015

 

37

Nghị định

84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015

Giám sát và đánh giá đầu tư

20/11/2015

 

38

Nghị định

93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015

Tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng an ninh

01/12/2015

 

39

Nghị định

96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

08/12/2015

 

40

Nghị định

118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

27/12/2015

 

41

Nghị định

131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015

Hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

05/02/2016

 

42

Nghị định

136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

15/02/2016

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018

43

Nghị định

16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016

Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

02/5/2016

 - Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018

44

Nghị định

50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

15/7/2016

 

45

Nghị định

94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê

01/7/2016

 

46

Nghị định

95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

01/7/2016

 

47

Nghị định

97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

01/7/2016

 

48

Nghị định

161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016

Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

02/12/2016

 - Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018

49

Nghị định

85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017

Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ

05/9/2017

 

50

Nghị định

86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

25/7/2017

 

51

Nghị định

38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018

Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

11/3/2018

 

52

Nghị định

39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

11/3/2018

 

53

Nghị định

57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018

Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

17/4/2018

 

54

Nghị định

60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018

Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

15/6/2018

 

55

Nghị định

63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018

Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

19/6/2018

 

56

Nghị định

82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018

Về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

10/7/2018

 

57

Nghị định

108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

10/10/2018

 

58

Nghị định

120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

13/9/2018

 

59

Nghị định

132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

01/10/2018

 

III. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

60

Quyết định của Thủ tướng

07/1999/QĐ-TTg ngày 26/01/1999

Phê duyệt Nghị định thư để thực hiện các cam kết đợt đu trong khuôn khHiệp định khung về hợp tác dịch vụ ASEAN

26/01/1999

 

61

Quyết định của Thủ tướng

20/2004/QĐ-TTg ngày 18/02/2004

về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm

20/3/2004

 

62

Quyết định của Thủ tướng

74/2004/QĐ-TTg ngày 04/5/2004

Về việc thành lập Vụ Hợp tác xã thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

25/5/2004

 

63

Quyết định của Thủ tướng

145/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004

Về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

13/9/2004

 

64

Quyết định của Thủ tướng

146/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004

Về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

13/9/2004

 

65

Quyết định của Thủ tướng

148/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004

Về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

13/9/2004

 

66

Quyết định của Thủ tướng

153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004

Về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam)

11/9/2004

 

67

Quyết định của Thủ tướng

178/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004

Phê duyệt "Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020"

27/10/2004

 

68

Quyết định của Thủ tướng

11/2005/QĐ-TTg ngày 12/01/2005

Quy chế Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

02/02/2005

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 16/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

69

Quyết định của Thủ tướng

183/2005/QĐ-TTg ngày 21/7/2005

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

11/8/2005

 

70

Quyết định của Thủ tướng

217/2005/QĐ-TTg ngày 05/9/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

25/9/2005

- Hết hiệu lực mt phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 16/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

71

Quyết định của Thủ tướng

260/2005/QĐ-TTg ngày 21/10/2005

Về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Vùng phía Tây đường Hồ Chí Minh đến năm 2020

18/11/2005

 

72

Quyết định của Thủ tướng

61/2006/QĐ-TTg ngày 16/3/2006

Về việc phê duyệt Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Băng-la-đét

22/4/2006

 

73

Quyết định của Thủ tướng

96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006

Về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ

25/5/2006

 

74

Quyết định của Thủ tướng

109/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006

Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Nam Định trở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của Vùng Nam đồng bằng sông Hồng

12/6/2006

 

75

Quyết định của Thủ tướng

123/2006/QĐ-TTg ngày 29/5/2006

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-TW ngày 29/08/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

24/6/2006

 

76

Quyết định của Thủ tướng

139/2006/QĐ-TTg ngày 16/6/2006

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

13/7/2006

 

77

Quyết định của Thủ tướng

1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

17/9/2006

 

78

Quyết định của Thủ tướng

191/2006/QĐ-TTg ngày 17/8/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 14/09/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xă hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

17/9/2006

 

79

Quyết định của Thủ tướng

211/2006/QĐ-TTg ngày 14/9/2006

Về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

10/10/2006

 

80

Quyết định của Thủ tướng

271/2006/QĐ-TTg ngày 27/11/2006

Phê duyệt "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020"

24/12/2006

 

81

Quyết định của Thủ tướng

22/2007/QĐ-TTg ngày 14/02/2007

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hung-ga-ri

13/3/2007

 

82

Quyết định của Thủ tướng

35/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007

Về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Đan Mạch

12/3/2007

 

83

Quyết định của Thủ tướng

52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007

Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước

18/5/2007

 

84

Quyết định của Thủ tướng

65/2007/QĐ-TTg ngày 11/5/2007

Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang

01/6/2007

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 16/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

85

Quyết định của Thủ tướng

312/QĐ-TTg ngày 14/3/2007

Về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

25/4/2007

 

86

Quyết định của Thủ tướng

140/2007/QĐ-TTg ngày 24/8/2007

Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

14/9/2007

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 16/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

87

Quyết định của Thủ tướng

162/2007/QĐ-TTg ngày 19/10/2007

Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà nh

09/11/2007

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 16/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

88

Quyết định của Thủ tướng

180/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007

Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Cô-oét về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

18/12/2007

 

89

Quyết định của Thủ tướng

24/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008

Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010

25/02/2008

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết ðịnh số 113/2009/QÐ-TTg ngày 11/9/2009; Quyết ðịnh số 43/2009/QÐ-TTg ngày 19/3/2009

90

Quyết định của Thủ tướng

25/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008

Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010

25/02/2008

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 113/2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2009; Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/3/2009

91

Quyết định của Thủ tướng

26/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008

Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tnh vùng Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010

25/02/2008

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 113/2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2009; Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/3/2009

92

 

27/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008

Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh trung du và miền núi Bc Bộ đến năm 2010

25/02/2008

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 113/2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2009; Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/3/2009

93

Quyết định của Thủ tướng

64/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008

Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt, tỉnh Thừa Thiên Huế

16/6/2008

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 16/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

94

Quyết định của Thủ tướng

138/2008/QĐ-TTg ngày 14/10/2008

Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

05/11/2008

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 16/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010; Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008

95

Quyết định của Thủ tướng

166/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008

Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp

01/01/2009

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 16/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

96

Quyết định của Thủ tướng

18/2009/QĐ-TTg ngày 03/02/2009

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển Việt Nam thuộc vịnh Thái Lan thời kỳ đến năm 2020

20/3/2009

 

97

Quyết định của Thủ tướng

34/2009/TTg ngày 02/3/2009

Phê duyệt Quy hoạch phát triển Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ đến năm 2020

16/4/2009

 

98

Quyết định của Thủ tướng

43/2009/QĐ-TTg ngày 19/3/2009

Về việc ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kthuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

18/5/2009

 

99

Quyết định của Thủ tướng

45/2009/QĐ-TTg ngày 27/3/2009

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

11/5/2009

 

100

Quyết định của Thủ tướng

119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009

Về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

20/11/2009

 

101

Quyết định của Thủ tướng

129/2009/QĐ-TTg ngày 29/10/2009

Phê duyệt Đề án “Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường”

20/12/2009

 

102

Quyết định của Thủ tướng

126/2009/QĐ-TT g ngày 26/10/2009

Ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương đối với đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển

01/01/2010

 

103

Quyết định của Thủ tướng

136/2009/QĐ-TTg ngày 26/11/2009

Về việc thành lập khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang

15/01/2010

 

104

Quyết định của Thủ tướng

07/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010

Về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An

10/3/2010

 

105

Quyết định của Thủ tướng

16/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại các Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu

01/5/2010

 

106

Quyết định của Thủ tướng

17/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

01/5/2010

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 53/2016/QĐ-TTg ngày 14/12/2016 của Thtướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

107

Quyết định của Thủ tướng

18/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

01/5/2010

 

108

Quyết định của Thủ tướng

19/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

01/5/2010

 

109

Quyết định của Thủ tướng

20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thái, tỉnh Kiên Giang

01/5/2010

 

110

Quyết định của Thủ tướng

21/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An

01/5/2010

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định 67/2014/QĐ-TTg ngày 14/12/2014

111

Quyết định của Thủ tướng

24/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

01/5/2010

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 32/2017/QĐ-TTg ngày 20/7/2017

112

Quyết định của Thủ tướng

25/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Dung Qut, tỉnh Quảng Ngãi

01/5/2010

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bmột phần: Quyết định số 38/2012/QĐ-TTg ngày 02/10/2012

113

Quyết định của Thủ tướng

26/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Đồn, tnh Qung Ninh

01/5/2010

 

114

Quyết định của Thủ tướng

27/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh

01/5/2010

 

115

Quyết định của Thủ tướng

28/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

01/5/2010

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 18/2015/QĐ-TTg ngày 12/6/2015

116

Quyết định của Thủ tướng

29/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế

01/5/2010

 

117

Quyết định của Thủ tướng

54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10/10/2010

 

118

Quyết định của Thủ tướng

60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010

Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

15/11/2010

 

119

Quyết định của Thủ tướng

66/2010/QĐ-TTg ngày 27/10/2010

Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau

01/01/2011

 

120

Quyết định của Thủ tướng

28/2011/QĐ-TTg ngày 17/5/2011

Ban hành Danh mục Dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

01/7/2011

 

121

Quyết định của Thủ tướng

56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011

về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia

01/12/2011

 

122

Quyết định của Thủ tướng

69/2011/QĐ-TTg ngày 13/12/2011

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - Thành phố Hải Phòng

01/02/2012

- Hết hiệu lực một 1 phần

- Văn bản sa đi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 39/2013/QĐ-TTg ngày 15/7/2013

123

Quyết định của Thủ tướng

19/2012/QĐ-TTg ngày 10/4/2012

Thành lập Khu kinh tế ca khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

01/6/2012

 

124

Quyết định của Thủ tướng

24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012

Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

20/7/2012

 

125

Quyết định của Thủ tướng

26/2012/QĐ-TTg ngày 08/6/2012

Ban hành quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia

25/7/2012

 

126

Quyết định của Thủ tướng

38/2012/QĐ-TTg ngày 02/10/2012

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 quy chế hoạt động khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 25/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

01/12/2012

 

127

Quyết định của Thủ tướng

29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2015

Về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015

15/7/2013

 

128

Quyết định của Thủ tướng

39/2013/QĐ-TTg ngày 27/6/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

15/8/2013

 

129

Quyết định của Thủ tướng

65/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 điều 3 quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thống kê trực thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư

10/01/2014

 

130

Quyết định của Thủ tướng

03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

01/3/2014

 

131

Quyết định của Thủ tướng

67/2014/QĐ-TTg ngày 04/12/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

01/02/2015

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sa đi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 10/2015/QĐ-TTg ngày 03/4/2015

132

Quyết định của Thủ tướng

10/2015/QĐ-TTg ngày 03/4/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Khu kinh tế đông nam tỉnh Nghệ An

01/6/2015

 

133

Quyết định của Thủ tướng

18/2015/QĐ-TTg ngày 12/6/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

01/8/2015

 

134

Quyết định của Thủ tướng

40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

14/9/2015

 

135

Quyết định của Thủ tướng

42/2015/QĐ-TTg ngày 16/9/2015

Thành lập khu kinh tế đông nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

05/11/2015

 

136

Quyết định của Thủ tướng

61/2015/QĐ-TTg ngày 29/11/2015

Về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài)

15/01/2016

 

137

Quyết định của Thủ tướng

38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016

Về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

01/11/2016

 

138

Quyết định của Thtướng

40/2016/QĐ-TTg ngày 22/9/2016

Về việc mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

15/11/2016

 

139

Quyết định của Thủ tướng

41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016

Về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

25/11/2016

 

140

Quyết định của Thủ tướng

43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016

Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia

01/12/2016

 

141

Quyết định của Thủ tướng

54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

05/2/2017

 

142

Quyết định của Thủ tướng

58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016

Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020

15/02/2017

 

143

Quyết định của Thủ tướng

01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017

Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

05/3/2017

 

144

Quyết định của Thủ tướng

12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020

10/6/2017

 

145

Quyết định của Thủ tướng

31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017

Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

01/9/2017

 

146

Quyết định của Thủ tướng

32/2017/QĐ-TTg ngày 20/7/2017

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

05/9/2017

 

147

Quyết định của Thủ tướng

11/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018

Ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam

06/9/2018

 

148

Quyết định của Thủ tướng

27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

20/8/2018

 

149

Quyết định của Thủ tướng

27/2018/QĐ-TTg ngày 29/7/2017

Về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình

20/8/2018

 

150

Quyết định của Thủ tướng

40/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

01/11/2018

 

151

Quyết định của Thủ tướng

42/2018/QĐ-TTg ngày 25/10/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10/12/2018

 

152

Quyết định của Thủ tướng

44/2018/QĐ-TTg ngày 08/11/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

01/1/2019

 

153

Quyết định của Thủ tướng

43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018

Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

20/12/2018

 

IV. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

154

Thông tư liên tịch

819/2004/TTLT/UB DT-KHĐT-TC-XD- NNPTNT ngày 10/11/2004

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

25/11/2004

 

155

Thông tư liên tịch

19/2005/TTLT/ BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 19/5/2005

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật

23/6/2005

 

156

Thông tư liên tịch

119/2005/TTLT/BQP -BGD-BKH-BTC ngày 25/8/2005

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam tại các trường ngoài quân đội

21/10/2005

 

157

Thông tư liên tịch

74/2006/TTLT/BQP- BTC-BKH&ĐT ngày 21/4/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

02/6/2006

 

158

Thông tư liên tịch

08/2009/TTLT-BXD- BTC-BKHĐT- BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

03/7/2009

 

159

Thông tư liên tịch

35/2009/TTLT- BNNPTNT-BKHĐT- BTC ngày 15/6/2009

Hướng dẫn chế độ quản lư, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn 2006 - 2010 và đnh hướng đến năm 2020

30/7/2009

 

160

Thông tư liên tịch

03/2009/TTLT-BNV- BKH ngày 24/6/2009

Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngành thống kê

08/8/2009

 

161

Thông tư liên tịch

43/2009/TTLT-BQP- BTC-BKH&ĐT- BLĐTB&XH ngày 31/7/2009

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự

14/9/2009

 

162

Thông tư liên tịch

06/2009/TTLT- BKHĐT-BNV-BTC ngày 09/9/2009

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

24/10/2009

 

163

Thông tư liên tịch

198/2009/TTLT/BTC -BCT-BKH ngày 09/10/2009

Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư, thương mại và công nghiệp

23/11/2009

 

164

Thông tư liên tịch

70/2009/TTLT-BNN- KHĐT-TC ngày 04/11/2009

Sửa đổi và bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT- BNN-KHĐT-TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2007 và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-KH-NN-TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

04/01/2010

 

165

Thông tư liên tịch

07/2010/TTLT- BTNMT-BTC- BKHĐT ngày 15/3/2010

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009 -2015

01/5/2010

 

166

Thông tư liên tịch

12/2010/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

12/7/2010

 

167

Thông tư liên tịch

195/2010/TTLT- BQP-BTC-BKH&ĐT ngày 23/11/2010

Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

07/01/2011

 

168

Thông tư liên tịch

131/2011/TTLT- BTC-BKHĐT- BTTTT ngày 22/09/2011

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011

07/11/2011

 

169

Thông tư liên tịch

65/2011/TTLT- BGDĐT-BTC- BKHĐT ngày 22/12/2011

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

06/02/2012

 

170

Thông tư liên tịch

02/2012/TTLT- BGTVT-BKHĐT ngày 17/01/2012

Hướng dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh

03/3/2012

 

171

Thông tư liên tịch

19/2012/TTLT-BTC- BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

01/4/2012

 

172

Thông tư liên tịch

11/2012/TTLT- BNNPTNT-BTC- BKHĐT ngày 11/3/2012

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020

15/4/2012

 

173

Thông tư liên tịch

31/2012/TTLT-BCT - BKHĐT ngày 10/10/2012

Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-TTG ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực

26/11/2012

 

174

Thông tư liên tịch

225/2012/TTLT- BTC-BKHĐT- BTTTT ngày 26/12/2012

Ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015

15/02/2013

 

175

Thông tư liên tịch

10/2012/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 28/12/2012

Về hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

15/02/2013

 

176

Thông tư liên tịch

02/2013/TTLT- BGTVT-BKHĐT- BTC ngày 08/01/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải theo Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ

23/3/2013

 

177

Thông tư liên tịch

02/2014/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 12/02/2014

Hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo

28/3/2014

 

178

Thông tư liên tịch

04/2014/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014

Về việc hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

26/9/2014

 

179

Thông tư liên tịch

04/2015/TTLT- BKHĐT-BTC-BNV ngày 28/5/2015

Ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

31/7/2015

 

180

Thông tư liên tịch

06/2015/TTLT- BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý KCN, KCX, KKT

19/10/2015

 

181

Thông tư liên tịch

07/2015/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015

Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

01/11/2015

 

182

Thông tư liên tịch

43/2015/TTLT- BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015

Về việc hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

30/12/2015

 

183

Thông tư liên tịch

21/2015/TTLT- BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

25/01/2016

 

184

Thông tư liên tịch

01/2016/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 23/02/2016

Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế

15/4/2016

 

185

Thông tư liên tịch

05/2016/TTLT- BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

20/5/2016

 

V. THÔNG TƯ

186

Thông tư

06/2007/TT-BKH ngày 27/8/2007

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển

17/9/2007

 

187

Thông tư

04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008

Hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

08/8/2008

 

188

Thông tư

09/2009/TT-BKH ngày 30/10/2009

Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

14/12/2009

 

189

Thông tư

03/2010/TT-BKH ngày 27/01/2010

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lp.

15/3/2010

 

190

Thông tư

07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

14/5/2010

 

191

Thông tư

19/2010/TT-BKH ngày 19/8/2010

Quy định nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

01/01/2011

 

192

Thông tư

07/2011/TT-BKHĐT ngày 17/5/2011

Về việc áp dụng chỉ tiêu thống kê "Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng" thay thế chỉ tiêu "Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng"

01/6/2011

 

193

Thông tư

08/2011/TT-BKHĐT ngày 01/8/2011

Quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

01/01/2012

 

194

Thông tư

01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012

Về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

01/4/2012

 

195

Thông tư

02/2012/TT-BKHĐT ngày 04/4/2012

Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

01/6/2012

 

196

Thông tư

07/2012/TT-BKHĐT ngày 22/10/2012

Về việc quy định nội dung Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới cấp tnh, huyện, xã.

01/01/2013

 

197

Thông tư

08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012

Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

07/11/2012

 

198

Thông tư

09/2012/TT-BKHĐT ngày 06/12/2012

Quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

01/02/2013

 

199

Thông tư

02/2013/TT-BKHĐT ngày 27/3/2013

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020

15/5/2013

 

200

Thông tư

05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013

Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê chuẩn, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu

15/12/2013

 

201

Thông tư

03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014

Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

01/8/2014

 

202

Thông tư

05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

14/11/2014

 

203

Thông tư

06/2014/TT-BKHĐT ngày 14/10/2014

Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê

01/12/2014

 

204

Thông tư

07/2014/TT-BKHĐT ngày 24/11/2014

Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

15/01/2015

 

205

Thông tư

08/2014/TT-BKHĐT ngày 26/11/2014

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư

15/01/2015

 

206

Thông tư

01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

15/4/2015

 

207

Thông tư

02/2015/TT-BKHĐT ngày 16/4/2015

Hướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

22/6/2015

 

208

Thông tư

03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015

về quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

01/7/2015

 

209

Thông tư

05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

01/8/2015

 

210

Thông tư

10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015

Về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

10/12/2015

 

211

Thông tư

11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015

Về việc quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.

22/12/2015

 

212

Thông tư

12/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015

Hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

15/12/2015

 

213

Thông tư

13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015

Ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

13/12/2015

 

214

Thông tư

16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015

Về việc quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

02/01/2016

 

215

Thông tư

19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015

Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

15/01/2016

 

216

Thông tư

20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015

Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

15/01/2016

 

217

Thông tư

22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015

Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.

18/12/2015

 

218

Thông tư

23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015

Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

15/02/2016

 

219

Thông tư

03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016

Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

01/7/2016

 

220

Thông tư

04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/5/2016

Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật doanh nghiệp

01/7/2016

 

221

Thông tư

05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016

Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội.

20/7/2016

 

222

Thông tư

09/2016/TT-BKHĐT ngày 30/6/2016

Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

14/8/2016

 

223

Thông tư

10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016

Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.

09/9/2016

 

224

Thông tư

11/2016/TT-BKH ngày 26/7/2016

Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

01/10/2016

 

225

Thông tư

12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

22/9/2016

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư liên tịch 70/2009/TTLT- BNN-KHĐT-TC ngày 04/11/2009 và Thông tư số 03/2017/TT- BKHĐT ngày 25/4/2017 quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công

226

Thông tư

13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016

Quy định về chế độ Báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

20/11/2016

 

227

Thông tư

14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.

01/12/2016

 

228

Thông tư

15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016

Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đi tác công tư.

15/11/2016

 

229

Thông tư

16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016

Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

06/02/2017

 

230

Thông tư

01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017

Hướng dẫn quy tŕnh lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

02/4/2017

 

231

Thông tư

02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017

Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng kư đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

15/6/2017

 

232

Thông tư

03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017

Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công

15/6/2017

 

233

Thông tư

04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017

Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

01/3/2018

 

234

Thông tư

05/2017/TT-BKHĐT ngày 30/11/2017

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch Đầu tư, và Thống kê

15/1/2018

 

235

Thông tư

06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017

Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thấu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

01/3/2018

 

236

Thông tư

07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017

quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

01/2/2018

 

237

Thông tư

01/2018/TT-BKHĐT ngày 14/5/2018

Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

13/5/2018

 

238

Thông tư

02/2018/TT-BKHĐT ngày 14/5/2018

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

19/6/2018

 

239

Thông tư

03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018

Hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

02/12/2018

 

240

Thông tư

04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

21/1/2019

 

241

Thông tư

05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018

Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

10/12/2018

 

242

Thông tư

06/2018/TT-BKHĐT ngày 11/12/2018

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ÁEAN

15/2/2019

 

243

Thông tư

07/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư

10/2/2019

 

244

Thông tư

09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

15/2/2019

 

V. DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

245

Quyết định của Bộ trưởng

995/2008/QĐ-BKH ngày 05/8/2008

Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư.

01/9/2008

 

246

Quyết định của Bộ trưởng

623/2007/QĐ-BKH ngày 18/6/2007

Quyết định về việc ban hành tạm thời hệ thống biểu mẫu báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế

04/8/2007

 

247

Quyết định của Bộ trưởng

270/2000/QĐ-BKH ngày 23/5/2000

Về việc bãi bỏ bổ sung văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

08/6/2000

 

248

Quyết định của Bộ trưởng

456/1999/QĐ-BKH ngày 28/8/1999

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

13/9/1999

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KỲ HỆ THỐNG HÓA (01/1/2014 – 31/12/2018)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 681/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị định

số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007

Quy định về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Được thay thế bởi Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

01/01/2014

2

Nghị định

Số 111/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007

Về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Được thay thế bởi Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ về Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.

01/9/2014

3

Nghị định

Số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Được thay thế bởi Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

15/8/2014

4

Nghị định

Số 101/2009/NĐ-CP ngày 05/11/2009

Thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước

Được thay thế bởi Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ về Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.

01/9/2014

5

Nghị định

Số 61/2010/NĐ-CPngày 04/6/2010

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Được thay thế bởi Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

10/02/2014

6

Nghị định

Số 62/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CPngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Được thay thế bởi Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

01/01/2014

7

Nghị định

Số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Được thay thế bởi Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

15/8/2014

8

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/08/2008

Về việc ban hành Chế độ báo cáo thông kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành.

05/04/2014

9

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04/03/2011

Ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước.

06/08/2014

10

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 50/QĐ-TTg ngày 09/11/2012

Áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Đư dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết. loại doanh nghiệp Nhà nước.ớ.

15/8/2014

11

Thông tư

Số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005

Hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày 26/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã.

01/08/2014

12

Thông tư

Số 01/2006/TT-BKH ngày 19/01/2006

Hướng dẫn tiêu chí đánh giá và phân loại hợp tác xã

Được thay thế bởi Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

27/01/2014

13

Thông tư

Số 02/2006/TT-BKH ngày 13/02/2006

Hướng dẫn thực hiện một số Điều tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã

Được thay thế bởi Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

27/01/2014

14

Thông tư

Số 03/2007/TT-BKH ngày 12/03/2007

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 9/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

26/02/2014

15

Thông tư

Số 04/2007/TT-BKH ngày 30/07/2007

Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 9/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

26/02/2014

16

Thông tư liên tịch

Số 10/2009/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 30/10/2009

Quy định lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 12/02/2014 về hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo.

28/03/2014

17

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

Số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/07/2007

Về việc ban hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

26/02/2014

18

Luật

38/2009/QH12 ngày 19/6/2009

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Hết hiệu lực một phần bởi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (Điều 2)

01/7/2014

19

Nghị định

164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 29/2008/NĐ- CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Khoản 9 Điều 1 Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ- CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

25/12/2015

20

Nghị định

79/2013/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Bổ sung Khoản 6 vào Điều 2 Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

01/10/2015

21

Nghị định

29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008

uy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Điều 21 Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

25/12/2015

22

Nghị định

99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012

Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Bị hết hiệu lực một phần bởi Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ

05/12/2015

23

Nghị định

67/2006/NĐ-CP ngày 11/7/2006

Hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản

Khoản 3 Điều 1, Khoản 2 Điều 2, Điều 11 và Chương III Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

06/4/2015

24

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

67/2014/QĐ-TTg ngày 14/12/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

Bị sửa đổi tại Quyết địnhsố 10/2015/QĐ-TTg ngày 03/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 67/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

01/5/2015

25

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

21/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An

Khoản 1 Điều 2 quy chế bị sửa đổi tại Quyết định 67/2014/QĐ-TTg ngày 14/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

01/02/2015

26

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

28/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Khoản 2 Điều 2 và Điều 3 bị sửa đổi tại Quyết định số 18/2015/QĐ-TTg ngày 12/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy chế hoạt động của khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

01/8/2015

27

Quyết định của Thủ tướng

77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010

Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Được thay thế bởi Luật Thống kê năm 2015

01/7/2016

28

Thông tư của Bộ trưởng

04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011

Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Được thay thế bởi Luật Thống kê năm 2015

01/7/2016

29

Nghị định

03/2010/NĐ-CP ngày 13/01/2010

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Được thay thế bởi Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ

05/9/2017

30

Nghị định

116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Được thay thế bởi Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

25/7/2017

31

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014

Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước

Được thay thế bởi Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020

15/02/2017

32

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

38/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009

Về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

05/3/2017

33

Thông tư của Bộ trưởng

03/2009/TT-BKHĐT ngày 16/4/2009

Hướng dẫn chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Được thay thế bởi Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

06/02/2017

34

Thông tư của Bộ trưởng

05/2007/TT-BKH ngày 09/8/2007

Ban hành các Biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 04 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công

15/6/2017

35

Nghị định

210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013

Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Được thay thế bởi Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

17/4/2018

36

Nghị định

56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009/

Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Được thay thế bởi Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

11/3/2018

37

Nghị định

15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Được thay thế bởi Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

19/6/2018

38

Nghị định

29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008

Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Được thay thế bởi Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

10/7/2018

39

Nghị định

164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Được thay thế bởi Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

10/7/2018

40

Nghị định

114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015

Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Được thay thế bởi Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

10/7/2018

41

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

15/2014/QĐ-TTg ngày 17/2/2014

Về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành

Được thay thế bởi Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

11/6/2018

42

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007

Về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

20/8/2018

43

Quyết định của Thủ tướng

110/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược phát triển trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 Được thay thế bởi Quyết định số 40/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

01/11/2018

44

Quyết định của Thủ tướng

117/2009/QĐ-TTg ngày 29/9/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và đầu tư

 Được thay thế bởi Quyết định số 42/2018/QĐ-TTg ngày 25/10/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10/12/2018

45

Quyết định của Thủ tướng

143/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Được thay thế bởi Quyết định số 44/2018/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

01/1/2019

46

Quyết định của Thủ tướng

39/2010/QĐ-TTg ngày 11/5/2010

Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

Được thay thế bởi Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Chính phủ ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

20/12/2018

47

Thông tư của Bộ trưởng

14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015

Về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/03/2018 ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

15/5/2018

48

Thông tư của Bộ trưởng

09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015

Ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

02/12/2018

49

Thông tư của Bộ trưởng

05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Được thay thế bởi thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

21/1/2019

50

Thông tư của Bộ trưởng

08/2015/TT-BKHĐT ngày 28/9/2015

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư.

10/2/2019

51

Thông tư của Bộ trưởng

05/2012/TT-BKHĐT ngày 19/10/2011

Về việc Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam".

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư.

10/2/2019

52

Thông tư của Bộ trưởng

02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016

Hướng dẫn lựa chọn bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP

Được thay thế bởi Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

15/2/2019

53

Thông tư của Bộ trưởng

06/2016/TT-BKHĐT ngày 26/6/2016

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Được thay thế bởi Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

15/2/2019

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 681/QĐ-BKHĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu681/QĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2019
Ngày hiệu lực15/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 681/QĐ-BKHĐT

Lược đồ Quyết định 681/QĐ-BKHĐT 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 681/QĐ-BKHĐT 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu681/QĐ-BKHĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
       Người kýVũ Đại Thắng
       Ngày ban hành15/05/2019
       Ngày hiệu lực15/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 681/QĐ-BKHĐT 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 681/QĐ-BKHĐT 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

           • 15/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực