Quyết định 6816/QĐ-UBND

Quyết định 6816/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường Hà Nội giai đoạn 2014 - 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 6816/QĐ-UBND năm 2013 Đề án cải tạo thay thế cây xanh đô thị Hà Nội 2014 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6816/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CẢI TẠO, THAY THẾ CÂY XANH ĐÔ THỊ HAI BÊN ĐƯỜNG HÀ NỘI GIAI ĐOẠN NĂM 2014-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11;

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 22/2/2012 của Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050;

Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị; Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 về sửa đổi bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005;

Căn cứ Chương trình số 07-CTr/TU ngày 18/10/2011 của Thành ủy Hà Nội Chương trình tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2011-2015; và Chương trình số 06-CTr/TU về "Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển và quản lý đô thị".

Căn cứ Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 16/8/2013 của UBND Thành phố về đầu tư, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, hồ nước Thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2015;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số: 8542/TTr-SXD ngày 01/11/2013 về việc phê duyệt đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường phố Hà Nội giai đoạn 2014-2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua "Đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường Hà Nội giai đoạn 2014 - 2015" theo Tờ trình số 8542/TTr-SXD ngày 01/11/2013 của Sở Xây dựng.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị

1. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án cải tạo cây xanh đô thị đảm bảo an toàn, chất lượng, độ chính xác về khối lượng và hiệu quả; thành lập Tổ liên ngành với sự tham gia của các Sở, Ngành liên quan và UBND các quận thực hiện công tác khảo sát, đánh giá tình trạng cây và quyết định việc cải tạo, thay thế cây xanh.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kiểm tra, rà soát về hồ sơ dự toán; thống nhất khối lượng, kinh phí thực hiện đề án trình UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

- Chỉ đạo Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị kiểm tra, giám sát, nghiệm thu việc chặt hạ, dịch chuyển, trồng cây thay thế và các hạng mục công việc khác của Đề án theo quy định.

- Đánh giá, tổng kết báo cáo Thành phố kết quả thực hiện Đề án.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Xây dựng cân đối, bố trí kế hoạch vốn hàng năm trong ngân sách Thành phố để phục vụ đề án cải tạo cây xanh đô thị.

- Nghiên cứu trình UBND Thành phố ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển hệ thống cây xanh đô thị.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng báo cáo UBND Thành phố cân đối, bố trí kinh phí cho Đề án cải tạo cây xanh, thẩm định kinh phí dự toán trình Thành phố phê duyệt theo quy định.

4. Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Quản lý chặt chẽ về quy hoạch đô thị, đảm bảo mật độ cây xanh (diện tích đất công viên, đất dành cho cây xanh) theo quy hoạch chung của Thành phố đã được phê duyệt, tham gia tổ liên ngành thành phố khảo sát và thống nhất cây cần chặt hạ, thay thế.

5. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp cùng Sở Xây dựng khi triển khai thực hiện các dự án trồng cây xanh, cải tạo vỉa hè, tuân thủ các quy định về bảo vệ, trồng cây xanh trong đô thị.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hỗ trợ, phát triển nguồn giống, chủng loại cây xanh trồng nhằm tạo sự đa dạng, phong phú cây xanh đô thị, phát triển cơ sở hậu cần vườn ươm phục vụ nhu cầu trồng cây xanh của Thành phố; tham gia tổ liên ngành thành phố khảo sát và thống nhất cây cần chặt hạ, thay thế.

7. Sở Thông tin - Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung của đề án này trên hệ thống thông tin đại chúng

8. UBND Quận và UBND các phường

Trên cơ sở Đề án, tổ chức phổ biến, công khai các quy hoạch được phê duyệt, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ cho việc thực hiện đề án. Triển khai các chương trình, dự án trồng, quản lý, bảo vệ cây xanh theo phân cấp và chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn; tham gia tổ liên ngành thành phố khảo sát và thống nhất cây cần chặt hạ, thay thế.

Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc và phát triển hệ thống cây xanh công cộng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Chủ tịch UBND các Quận và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy TP;
- Thường trực HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- UBND các quận;
- Các cơ quan, đài TP Hà Nội (để đưa tin);
- CVP, PVP, các phòng nghiệp vụ-VPUBNDTP;
- Lưu.VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6816/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6816/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6816/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6816/QĐ-UBND năm 2013 Đề án cải tạo thay thế cây xanh đô thị Hà Nội 2014 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6816/QĐ-UBND năm 2013 Đề án cải tạo thay thế cây xanh đô thị Hà Nội 2014 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6816/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Khôi
        Ngày ban hành11/11/2013
        Ngày hiệu lực11/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 6816/QĐ-UBND năm 2013 Đề án cải tạo thay thế cây xanh đô thị Hà Nội 2014 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 6816/QĐ-UBND năm 2013 Đề án cải tạo thay thế cây xanh đô thị Hà Nội 2014 2015

            • 11/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực