Quyết định 69/2015/QĐ-UBND

Quyết định 69/2015/QĐ-UBND về Quy định bổ sung chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 69/2015/QĐ-UBND quy định bổ sung chế độ hỗ trợ lực lượng công an xã Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2015/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị đnh số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư số 73/2009/NĐ-CP">14/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an sửa đổi Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công an (quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị quyết số 49/2015/NQ-HĐND8 kỳ họp thứ 18 ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương (khóa VIII) về việc quy định, bổ sung chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số: 22/TTr-CAT-PV28 ngày 22 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định bổ sung chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện:

a) Đối tượng được hỗ trợ:

- Phó Trưởng Công an xã (trường hợp không được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc).

- Công an viên (gồm Công an viên thường trực tại xã và Công an viên ở ấp).

b) Chế độ hỗ trợ:

- Mức phụ cấp để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: thực hiện theo mức phụ cấp quy đnh với hệ số là 1,00 so với mức lương cơ sở.

- Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, trong đó người tham gia đóng 8%, phần còn lại ngân sách địa phương hỗ trợ.

2. Chế độ hỗ trợ khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phc tạp về an ninh, trật tự:

Ngoài chế độ trợ cấp mỗi ngày theo quy định của Chính phủ bằng 0,05 mức lương cơ sở, Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực tại xã và Công an viên ở ấp khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự được hỗ trợ thêm mỗi ngày bằng 0,03 mức lương cơ sở.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí chi hỗ trợ đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực tại xã do ngân sách Nhà nước cấp theo Luật Ngân sách Nhà nước, quyết định phân cấp quản lý ngân sách tỉnh Bình Dương hiện hành và từ nguồn kinh phí tự chủ của cấp xã.

Các khoản chi hỗ trợ đối với Công an viên ở ấp thực hiện từ nguồn kinh phí không tự chủ của ngân sách cấp xã.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

Bãi bỏ nội dung quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lực lượng Công an xã quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cán bộ ấp, khu phố và kinh phí hoạt động ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị, TP;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo, Wedsite tỉnh;
- LĐVP (N,V), Phg, TH, NC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHTCH
Trần Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 69/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/12/2015
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 69/2015/QĐ-UBND quy định bổ sung chế độ hỗ trợ lực lượng công an xã Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 69/2015/QĐ-UBND quy định bổ sung chế độ hỗ trợ lực lượng công an xã Bình Dương
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 69/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Trần Văn Nam
Ngày ban hành 23/12/2015
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 69/2015/QĐ-UBND quy định bổ sung chế độ hỗ trợ lực lượng công an xã Bình Dương

Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/2015/QĐ-UBND quy định bổ sung chế độ hỗ trợ lực lượng công an xã Bình Dương

  • 23/12/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực