Quyết định 69/2017/QĐ-UBND

Quyết định 69/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 56/2010/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 69/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 56/2010/QĐ-UBND hoạt động khoáng sản An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2017/QĐ-UBND

An Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 56/2010/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 369/TTr-STMNT ngày 06 tháng10 năm 2017 về việc bãi bỏ Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra Văn bản – Bộ Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- UBND tỉnh: CT và các PCT;
- Cổng Thông tin điện tử An Giang;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, P.KTN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Quang Thi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu69/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2017
Ngày hiệu lực27/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 69/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 56/2010/QĐ-UBND hoạt động khoáng sản An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 69/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 56/2010/QĐ-UBND hoạt động khoáng sản An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu69/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLâm Quang Thi
       Ngày ban hành16/10/2017
       Ngày hiệu lực27/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 69/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 56/2010/QĐ-UBND hoạt động khoáng sản An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 56/2010/QĐ-UBND hoạt động khoáng sản An Giang

           • 16/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực