Quyết định 69/QĐ-BXD

Quyết định 69/QĐ-BXD năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 69/QĐ-BXD 2019 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Các Thứ trưởng BXD;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sinh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-BXD ngày 30 tháng 1 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Nghị định

180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Được thay thế bởi Nghị định số 139/2017/NĐ- CP ngày 27/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản; phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

15/01/2018

2.

Nghị định

121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành

1.

Thông tư

06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008

Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2017/TT- BXD ngày 28/12/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

15/02/2018

2.

Thông tư

11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009

Quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng

Được thay thế bởi Thông tư số 10/2017/TT- BXD ngày 29/9/2017 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

01/01/2018

3.

Thông tư

01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010

Quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm

4.

Thông tư

14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010

Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát

5.

Thông tư

21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010

Hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

6.

Thông tư

15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

7.

Thông tư

13/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010

Ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị

Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

(Thông tư này hướng dẫn khoản 4 Điều 22 Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 05/12/2009 về quản lý chiếu sáng đô thị. Điều 22 Nghị định số 79/2009/NĐ-CP đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng)

15/9/2018

8.

Thông tư

23/2010/TT-BXD ngày 23/12/2010

Hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị

Được thay thế bởi Thông tư số 12/2017/TT- BXD ngày 30/11/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị

01/02/2018

9.

Thông tư

04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012

Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2018/TT- BXD ngày 29/6/2018 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

15/8/2018

10.

Thông tư

05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng

Được thay thế bởi Thông tư số 06/2018/TT- BXD ngày 08/8/2018 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng

25/9/2018

11.

Thông tư

06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012

Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2018/TT- BXD ngày 08/8/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng

25/9/2018

12.

Thông tư

09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012

Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

Được thay thế bởi Thông tư số 13/2017/TT- BXD ngày 08/12/2017 quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

01/02/2018

13.

Thông tư

15/2013/TT-BXD ngày 26/9/2013

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”

Được thay thế bởi Thông tư số 15/2017/TT- BXD ngày 28/12/2017 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

01/6/2018

14.

Thông tư

19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt Phương tiện quảng cáo ngoài trời

Được thay thế bởi Thông tư số 04/2018/TT- BXD ngày 20/5/2018 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

01/11/2018

15.

Thông tư

02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2018/TT- BXD ngày 24/4/2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản; phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

12/6/2018

16.

Thông tư

17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2018/TT- BXD ngày 05/10/2018 hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

20/11/2018

17.

Quyết định

29/1999/QĐ-BXD ngày 22/10/1999

Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

Được thay thế bởi Thông tư số 02/2018/TT- BXD ngày 06/02/2018 quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

01/4/2018

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Luật

Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009

- Một số Điều liên quan đến quy hoạch đô thị được sửa đổi, bổ sung : khoản 2 Điều 3; khoản 1 Điều 6; điểm a khoản 1 Điều 18; bãi bỏ khoản 2 và sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 24; khoản 2, 3 Điều 41; điểm a khoản 1 Điều 43; Điều 44; khoản 1 Điều 47; điểm a khoản 2 Điều 49; Điều 51; khoản 1 Điều 52; khoản 1, 2 Điều 53; khoản 2, 3 Điều 55; khoản 1 Điều 67.

- Điều được bãi bỏ: khoản 16, 17 Điều 3; khoản 5, 6 Điều 16; các Điều 17, 56, 71.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

2.

Luật

Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

- Một số Điều liên quan đến quy hoạch xây dựng được sửa đổi, bổ sung : khoản 25, 31, 32 Điều 3; các Điều 13, 14, 15, 20; Mục 2 Chương II; các Điều 24, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 51; thay thế một số cụm từ liên quan.

- Điều được bãi bỏ: khoản 45 Điều 3, khoản 5 Điều 41, Điều 47.

3.

Nghị định

Số 79/2009/NĐ-CP ngày 05/12/2009 về quản lý chiếu sáng đô thị

Điều được bãi bỏ: Điều 22

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/9/2018

4.

Nghị định

Số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 về quản lý cây xanh đô thị

Điều được bãi bỏ: Điều 19

5.

Nghị định

Số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Điều được bãi bỏ: Điều 16

6.

Nghị định

Số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 về quản lý vật liệu xây dựng

Điều được bãi bỏ: Điều 27, Điều 34

7.

Nghị định

Số 79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

- Các Điều được sửa đổi, bổ sung: Điều 3, 4

- Điều được bãi bỏ: Khoản 1 Điều 5

8.

Nghị định

Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Các Điều được sửa đổi, bổ sung: Điều 2, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71,

- Các Điều được bãi bỏ: Điều 62, 68

9.

Nghị định

Số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Các Điều được sửa đổi, bổ sung: khoản 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 Điều 1

II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành

1.

Thông tư

12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị

Điều được thay thế: Điều 4

Được thay thế bởi Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị

01/02/2018

2.

Thông tư

14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

- Điều được sửa đổi, bổ sung: Điều 8 - Các Điều được bãi bỏ: Điều 2, 3, 10, 11, 12

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

20/11/2018

3.

Thông tư

24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

Các Điều được bãi bỏ: Điều 1, 2

4.

Thông tư

11/2017/TT-BXD ngày 16/10/2017 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan; máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình

Quy định được bãi bỏ: khoản 3 Điều 1

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BXD ngày 15/11/2018 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng

01/01/2019

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu69/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2019
Ngày hiệu lực30/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 69/QĐ-BXD 2019 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 69/QĐ-BXD 2019 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ xây dựng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu69/QĐ-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýNguyễn Văn Sinh
       Ngày ban hành30/01/2019
       Ngày hiệu lực30/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 69/QĐ-BXD 2019 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/QĐ-BXD 2019 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ xây dựng

           • 30/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực