Quyết định 69/QĐ-UBCK

Quyết định 69/QĐ-UBCK Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 69/QĐ-UBCK Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2017


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2696/QĐ-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBCKNN (để b/cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBCKNN (để biết và phối hợp chỉ đạo);
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, PC (15b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hoàng

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-UBCK ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Thông tin về pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; giải đáp và hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho các thành viên tham gia thị trường, nhà đầu tư nhằm góp phần tuân thủ đúng quy định của pháp luật, hạn chế rủi ro pháp lý, từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

1.2. Hỗ trợ cho các thành viên tham gia thị trường, nhà đầu tư được tiếp cận thông tin pháp luật, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và các lĩnh vực có liên quan một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu.

2. Yêu cầu

2.1. Đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho các thành viên tham gia thị trường, nhà đầu tư nắm bắt kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán mới ban hành và tổ chức thực hiện, chấp hành đúng quy định của pháp luật.

2.2. Lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho thành viên tham gia thị trường và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.

2.3. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức có liên quan trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho thành viên tham gia thị trường.

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức các cuộc hội thảo, phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật, tổ chức các lớp bồi dưỡng, các khóa học, tập huấn kiến thức pháp luật cho thành viên tham gia thị trường, nhà đầu tư; biên soạn ấn phẩm, tài liệu giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán:

1.1. Các văn bản quy phạm pháp luật được các cấp có thẩm quyền ban hành, hoặc sửa đổi, bổ sung trong năm 2016 và năm 2017:

- Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Thông tư sửa đổi Thông tư số 13/2013/TT-BTC ngày 25/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán;

- Thông tư sửa đổi Thông tư số 193/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN;

- Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm;

- Thông tư thay thế Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính;

- Văn bản sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch kỹ quỹ chứng khoán;

- Thông tư quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại SGDCK và TTLKCK Việt Nam;

- Thông tư quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thanh toán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường trái phiếu;

- Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;

- Thông tư hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ;

- Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán;

- Hỗ trợ các công ty đại chúng, công ty chứng khoán trong việc lập, trình bày Báo cáo tài chính; hỗ trợ công ty kiểm toán khắc phục sai sót thường gặp trong kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty đại chúng, công ty chứng khoán.

* Đơn vị chủ trì: Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật;

* Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế .

1.2. Các nội dung về công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công tác ISO.

* Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế chủ trì;

* Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan.

1.3. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã được các cấp có thẩm quyền ban hành trong thời gian, các đơn vị thuộc UBCKNN trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm rà soát, đánh giá nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

* Đơn vị chủ trì: Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản;

* Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế.

2. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến các quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán, trên cơ sở đó có hình thức phù hợp, hiệu quả để giải đáp vướng mắc, tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật.

* Đơn vị chủ trì: Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản;

* Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế.

3. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, trao đổi, đối thoại chính sách về chứng khoán thông qua Tạp chí Chứng khoán, Cổng thông tin điện tử UBCKNN và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

* Đơn vị chủ trì: Tạp chí, Văn phòng UBCKNN;

* Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

4. Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quản trị công ty và quản trị rủi ro cho doanh nghiệp, tăng cường công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

* Đơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán;

* Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan.

5. Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử UBCKNN, đồng thời gửi văn bản đến Vụ Pháp chế-Bộ Tài chính để đăng tải kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật chứng khoán trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo đúng quy định Điều 13 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Quy chế cung cấp thông tin pháp luật và đăng tải văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được ban hành kèm theo Quyết định số 2524/QĐ-BTC ngày 2/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

* Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc UBCKNN chủ trì soạn thảo văn bản;

* Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Pháp chế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

- Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này;

- Lồng ghép các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của UBCKNN năm 2017 và các hoạt động quản lý nhà nước khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của UBCKNN.

2. Các đơn vị thuộc UBCKNN:

Có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo phân công.

Gửi báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/06/2017) và báo cáo năm (trước ngày 5/11/2017) để Vụ Pháp chế tổng hợp, trình Lãnh đạo Ủy ban báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

3. Vụ Tài vụ quản trị có trách nhiệm bố trí kinh phí trong phạm vi dự toán năm 2017 được giao để triển khai các nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch này; đồng thời được sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng pháp luật của các tổ chức, cá nhân khác để thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/QĐ-UBCK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu69/QĐ-UBCK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2017
Ngày hiệu lực20/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/QĐ-UBCK

Lược đồ Quyết định 69/QĐ-UBCK Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 69/QĐ-UBCK Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu69/QĐ-UBCK
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýPhạm Văn Hoàng
        Ngày ban hành20/01/2017
        Ngày hiệu lực20/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 69/QĐ-UBCK Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2017

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/QĐ-UBCK Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2017

         • 20/01/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/01/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực