Quyết định 692/QĐ-UBND

Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định 636/QĐ-UBND và 1123/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 692/QĐ-UBND 2019 danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 692/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 636/QĐ-UBND NGÀY 25/7/2018 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1123/QĐ-UBND NGÀY 03/12/2018 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ các Thông tư: S43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 (Nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh);

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 636/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 và số 1123/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 điều chỉnh danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2374/TTr-SNNPTNT ngày 30/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 và Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà, Tây Trà, Mộ Đức, Đức Phổ, Minh Long, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Tây và thành phố Quảng Ngãi; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (Vũ 572).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THEO QUYT ĐỊNH SỐ 636/QĐ-UBND NGÀY 25/7/2018 VÀ QUYT ĐỊNH SỐ 1123/QĐ-UBND NGÀY 03/12/2018 CỦA UBND TỈNH
(Kèm theo Quyết định s 692/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Tên dự án

Địa điểm thực hiện

I

Thành Phố Quảng Ngãi

 

1

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò sinh sản xã Tịnh Thiện

Xã Tịnh Thiện

2

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phm chăn nuôi thâm canh bò lai sinh sản và bò thịt chất lượng cao xã Tịnh Hòa

Xã Tịnh Hòa

3

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi dê Bách Thảo xã Tịnh Khê

Xã Tịnh Khê

4

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chế biến nước mắm xã Nghĩa An

Xã Nghĩa An

II

Huyện Sơn Tịnh

 

1

Dự án liên kết chăn nuôi thâm canh bò cái lai sinh sản và bê lai chất lượng cao xã Tịnh Đông

Xã Tịnh Đông

2

Dự án liên kết chăn nuôi thâm canh bò cái lai sinh sản và bê lai chất lượng cao xã Tịnh Minh

Xã Tịnh Minh

3

Dự án liên kết chăn nuôi thâm canh bò cái lai sinh sản và bê lai chất lượng cao tại xã Tịnh Bình

Xã Tịnh Bình

4

Dự án liên kết trồng và tiêu thụ các sản phẩm cây ăn quả (mít thái và mãng cầu thái) xã Tịnh Thọ

Xã Tịnh Thọ

5

Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm nuôi gà ta hướng thịt an toàn sinh học xã Tịnh Hà

Xã Tịnh Hà

6

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi vỗ béo các giống bò thịt xã Tịnh Hà

Xã Tịnh Hà

7

Dự án liên kết nuôi cá lồng trên sông Trà Khúc xã Tịnh Sơn

Xã Tịnh Sơn

III

Huyện Bình Sơn

 

1

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi vỗ béo các giống bò thịt xã Bình Thới

Xã Bình Thới

2

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò cái lai sinh sản xã Bình An

Xã Bình An

3

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghiệp xã Bình Dương

Xã Bình Dương

4

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò cái lai sinh sản xã Bình Khương

Xã Bình Khương

5

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò cái giống lai Zebu sinh sản xã Bình Châu

Xã Bình Châu

6

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trâu cái sinh sản xã Bình Châu

Xã Bình Châu

7

Dự án liên kết trồng và tiêu thụ các sản phẩm cây ăn quả (mít thái, bưởi da xanh) xã Bình Châu

Xã Bình Châu

8

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phm trồng rau an toàn xã Bình Châu

Xã Bình Châu

9

D án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò cái lai sinh sản xã Bình Minh

Xã Bình Minh

10

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm trồng cây keo nuôi cấy mô xã Bình Thanh Đông

Xã Bình Thanh Đông

11

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò cái lai sinh sản xã Bình Trị

Xã Bình Trị

12

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò thương phẩm xã Bình Trị

Xã Bình Trị

13

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò cái lai sinh sản xã Bình Trung

Xã Bình Trung

14

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm trồng cây Măng Tây xã Bình Trung

Xã Bình Trung

15

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò cái lai sinh sản xã Bình Thạnh

Xã Bình Thạnh

16

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò cái lai sinh sản xã Bình Thanh Tây

Xã Bình Thanh Tây

17

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò cái lai sinh sản xã Bình Chánh

Xã Bình Chánh

18

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gà thả vườn xã Bình Tân

Xã Bình Tân

19

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm dưa lưới xã Bình Tân

Xã Bình Tân

20

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò cái lai sinh sản xã Bình Thuận

Xã Bình Thuận

21

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò thương phẩm xã Bình Hải

Xã Bình Hải

22

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò cái lai sinh sản xã Bình Phước

Xã Bình Phước

23

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò thương phẩm xã Bình Nguyên

Xã Bình Nguyên

24

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò thương phẩm xã Bình Chương

Xã Bình Chương

IV

Huyện Tư Nghĩa

 

1

Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ gà thả vườn xã Nghĩa Sơn

Xã Nghĩa Sơn

2

Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ các sản phẩm dê xã Nghĩa Sơn

Xã Nghĩa Sơn

3

Dự án liên kết chăn nuôi, tiêu thụ các sản phẩm bò xã Nghĩa Lâm

Xã Nghĩa Lâm

4

Dự án liên kết chăn nuôi, tiêu thụ các sản phẩm bò xã Nghĩa Thuận

Xã Nghĩa Thuận

5

Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ các sản phẩm bò xã Nghĩa Điền

Xã Nghĩa Điền

6

Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ gà thả vườn xã Nghĩa Điền

Xã Nghĩa Điền

7

Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm bò xã Nghĩa Trung

Xã Nghĩa Trung

8

Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm bò xã Nghĩa Thương

Xã Nghĩa Thương

9

Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm bò xã Nghĩa Phương

Xã Nghĩa Phương

10

Dự án liên kết trồng và tiêu thụ các sản phẩm cây ăn quả (mít, bưởi) xã Nghĩa Hiệp

Xã Nghĩa Hiệp

11

Dự án liên kết trồng và tiêu thụ các sản phẩm cây ăn quả (dừa) xã Nghĩa Hòa

Xã Nghĩa Hòa

12

Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ các sản phẩm bò xã Nghĩa Mỹ

Xã Nghĩa Mỹ

V

Huyện Nghĩa Hành

 

1

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng cây ăn quả (dừa dứa) xã Hành Tín Tây

Xã Hành Tín Tây

2

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi bò thịt BBB chất lượng cao xã Hành Tín Tây

Xã Hành Tín Tây

3

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi bò sinh sản phối tinh BBB xã Hành Trung

Xã Hành Trung

4

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gà ta hướng thịt nuôi trên nền đệm lót sinh học, kết hợp nuôi trùn quế làm thức ăn bổ sung xã Hành Tín Đông

Xã Hành Tín Đông

5

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng cây ăn quả (bưởi da xanh, sầu riêng, mít thái) xã Hành Tín Đông

Xã Hành Tín Đông

6

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi bò cái lai sinh sản phối giống BBB tạo con lai nuôi thương phẩm xã Hành Thiện

Xã Hành Thiện

7

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi bò sinh sản phối tinh bò BBB

Xã Hành Thịnh

8

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng cây ăn quả (bưởi da xanh) xã Hành Đức

Xã Hành Đức

9

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng sen lấy hạt

Xã Hành Đức

10

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng cây ăn quả (mít thái) xã Hành Dũng

Xã Hành Dũng

11

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng cây ăn quả (bưởi da xanh, sầu riêng, mít thái, dừa dứa) xã Hành Thuận

Xã Hành Thuận

12

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng dâu nuôi tằm xã Hành Nhân

Xã Hành Nhân

13

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng cây ăn quả (bưởi da xanh, sầu riêng, mít thái, chôm chôm) xã Hành Nhân

Xã Hành Nhân

14

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng cây măng tây xã Hành Phước

Xã Hành Phước

VI

Huyện Mộ Đức

 

1

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ nước mắm xã Đức Lợi

Xã Đức Lợi

2

Dự án chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Đức Lợi

Xã Đức Lợi

3

Dự án chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm dê bách thảo xã Đức Chánh

Xã Đức Chánh

4

Dự án chuỗi giá trị chăn nuôi gà an toàn sinh học trong rừng phi lao ven biển xã Đức Chánh

Xã Đức Chánh

5

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm lúa giống xã Đức Tân

Xã Đức Tân

6

Dự án chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gà thả vườn an toàn sinh học xã Đức Tân

Xã Đức Tân

7

Dự án chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm thỏ xã Đức Tân

Xã Đức Tân

8

D án chăn nuôi và tiêu thsản phẩm dê xã Đức Hiệp

Xã Đức Hiệp

9

Dự án chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng dâu nuôi tm và sản phẩm dưới tán dâu (đậu nành, đậu phụng) xã Đức Hiệp

Xã Đức Hiệp

10

Dự án chuỗi liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm cây đậu phụng (lạc) xã Đức Minh

Xã Đức Minh

11

Dự án chuỗi giá trị chăn nuôi gà an toàn sinh học trong rừng phi lao ven biển xã Đức Minh

Xã Đức Minh

12

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng măng tây xã Đức Thanh

Xã Đức Thạnh

13

Dự án chuỗi giá trị chăn nuôi gà thả vườn an toàn sinh học xã Đức Thạnh

Xã Đức Thạnh

14

Dự án chuỗi giá trị chăn nuôi bò sinh sản chất lượng cao xã Đức Thạnh

Xã Đức Thạnh

15

Dự án chuỗi giá trị chăn nuôi bò sinh sản chất lượng cao xã Đức Phú

Xã Đức Phú

16

Dự án chuỗi giá trị chăn nuôi gà an toàn sinh học trong rừng dương xã Đức Thắng

Xã Đức Thng

17

Dự án chuỗi giá trị trồng sen kết hợp nuôi cá xã Đức Lân

Xã Đức Lân

18

Dự án chuỗi giá trị chăn nuôi gà lấy trứng an toàn sinh học xã Đức Lân

Xã Đức Lân

19

Dự án chuỗi giá trị trồng cây ăn quả (mít thái, xoài) xã Đức Hoà

Xã Đức Hoà

20

Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm lúa giống xã Đức Hoà

Xã Đức Hoà

VII

Huyện Đức Phổ

 

1

Dự án liên kết và sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi hươu sao lấy nhung xã Phổ Hoà

Xã Phổ Hoà

2

Dự án liên kết và sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi hươu sao lấy nhung xã Phổ Văn

Xã Phổ Văn

3

Dự án liên kết chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm từ nuôi bò cái lai Zebu phối tinh bò siêu thịt BBB xã Phổ Văn

Xã Phổ Văn

4

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bò cái lai sinh sản xã Phổ Thuận

Xã Phổ Thuận

5

Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm dê Bách Thảo xã Phổ Châu

Xã Phổ Châu

6

Dự án liên kết sản xuất chăn nuôi và tiêu thụ bò cái lai sinh sản xã Phổ An

Xã Phổ An

7

Dự án liên kết sản xuất chăn nuôi và tiêu thụ bò cái lai sinh sản xã Phổ Cường

Xã Phổ Cường

VIII

Huyện Trà Bồng

 

1

Dự án liên kết chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm bò vỗ béo xã Trà Bình

Xã Trà Bình

2

Dự án liên kết chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm bò cái vàng địa phương xã Trà Lâm

09/09 xã của huyện Trà Bồng

3

Dự án liên kết chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm trâu sinh sản và trâu thịt xã Trà Tân

09/09 xã của huyện Trà Bồng

4

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Quế

09/09 xã của huyện Trà Bồng

5

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng cây ăn quả (bưởi, cam, ổi, chôm chôm, bơ, mít thái, sầu riêng)

09/09 xã của huyện Trà Bồng

6

Dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chanh dây, chanh không hạt

09/09 xã của huyện Trà Bồng

7

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu (đinh lăng, ba kích, sâm cau, đẳng sâm)

09/09 xã của huyện Trà Bồng

8

Dự án liên kết tiêu thụ sản phẩm lạc thương phẩm xã Trà Phú

Xã Trà Phú

9

Dự án liên kết tiêu thụ sản phẩm lạc thương phẩm xã Trà Bình

Xã Trà Bình

10

Dự án liên kết sản xuất chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm gà kiến

09/09 xã của huyện Trà Bồng

11

Dự án liên kết sản xuất trồng và tiêu thụ sản phẩm cau

09/09 xã của huyện Trà Bồng

IX

Huyện Minh Long

 

1

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò lấy thịt xã Long Sơn

Xã Long Sơn

2

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trâu lấy thịt xã Long Sơn

Xã Long Sơn

3

Dự án liên kết sản xuất trong trồng trọt và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả (mít thái, bưởi da xanh) xã Long Môn

Xã Long Môn

4

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò lấy thịt xã Long Mai

Xã Long Mai

5

Dự án liên kết sản xuất trong trồng trọt và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả (mít thái, bưởi da xanh, dừa xiêm lùn) xã Long Hiệp

Xã Long Hiệp

6

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò lấy thịt xã Long Hiệp

Xã Long Hiệp

7

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trâu lấy thịt xã Long Hiệp

Xã Long Hiệp

X

Huyện Ba Tơ

 

1

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi gà thả vườn xã Ba Chùa

Xã Ba Chùa

2

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi gà Hre thả vườn xã Ba Cung

Xã Ba Cung

3

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi gà Hre thả vườn xã Ba Điền

Xã Ba Điền

4

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trâu cái nội xã Ba Điền

Xã Ba Điền

5

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi gà thả vườn xã Ba Dinh

Xã Ba Dinh

6

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò BBB xã Ba Động

Xã Ba Động

7

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi gà thả vườn xã Ba Giang

Xã Ba Giang

8

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi trâu địa phương xã Ba Khâm

Xã Ba Khâm

9

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng cây cau địa phương (hàng niên) xã Ba Khâm

Xã Ba Khâm

10

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng cây cau địa phương (hàng niên) xã Ba Lế

Xã Ba Lế

11

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng cây mít thái xã Ba Lế

Xã Ba Lế

12

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi gà thả vườn xã Ba Lế

Xã Ba Lế

13

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng cây cau địa phương (hàng niên) xã Ba Liên

Xã Ba Liên

14

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi cá nước ngọt xã Ba Liên

Xã Ba Liên

15

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng cây cau địa phương (hàng niên) xã Ba Ngạc

Xã Ba Ngạc

16

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi gà thả vườn xã Ba Thành

Xã Ba Thành

17

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng cây cau địa phương (hàng niên) xã Ba Tiêu

Xã Ba Tiêu

18

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng chuối mốc Đồng Nai xã Ba Tiêu

Xã Ba Tiêu

19

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi gà thả vườn xã Ba Tô

Xã Ba Tô

20

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng bắp thương phẩm xã Ba Tô

Xã Ba Tô

21

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm các loại đu (đu đỗ, đu phụng) xã Ba Tô

Xã Ba Tô

22

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng cây cau địa phương (hàng niên) xã Ba Trang

Xã Ba Trang

23

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng cây đu phụng xã Ba Trang

Xã Ba Trang

24

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng chuối mốc Đồng Nai xã Ba Vì

Xã Ba Vì

25

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi gà Hre thả vườn xã Ba Vinh

Xã Ba Vinh

26

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng cây cau địa phương (hàng niên) xã Ba Vinh

Xã Ba Vinh

27

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi gà thả vườn xã Ba Xa

Xã Ba Xa

28

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi gà thả vườn xã Ba Bích

Xã Ba Bích

29

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi trâu địa phương xã Ba Nam

Xã Ba Nam

XI

Huyện Sơn Hà

 

1

Dự án liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm bắp thương phẩm xã Sơn Linh

Xã Sơn Linh

2

Dự án liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm dê bản địa thương phẩm (dê thịt) xã Sơn Ba

Xã Sơn Ba

3

Dự án liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm dê bản địa thương phẩm (dê thịt) xã Sơn Trung

Xã Sơn Trung

4

Dự án liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm dê bản địa thương phẩm (dê thịt) xã Sơn Thành

Xã Sơn Thành

5

Dự án liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm bò lấy thịt xã Sơn Hạ

Xã Sơn Hạ

6

Dự án liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm dê bản địa thương phẩm (dê thịt) xã Sơn Giang

Xã Sơn Giang

XII

Huyện Sơn Tây

 

1

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chanh không hạt xã Sơn Màu

Xã Sơn Màu

2

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh xã Sơn Lập

Xã Sơn Lập

3

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh xã Sơn Mùa

Xã Sơn Mùa

4

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh xã Sơn Bua

Xã Sơn Bua

5

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh xã Sơn Tân

Xã Sơn Tân

6

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cam sành xã Sơn Tân

Xã Sơn Tân

7

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bò địa phương xã Sơn Tân

Xã Sơn Tân

8

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh xã Sơn Tinh

Xã Sơn Tinh

9

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh xã Sơn Dung

Xã Sơn Dung

10

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sầu riêng hạt lép xã Sơn Long

Xã Sơn Long

XIII

Huyện Tây Trà

 

1

Dự án liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh xã Trà Khê

Xã Trà Khê

2

Dán liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm chuối Đồng Nai xã Trà Quân

Xã Trà Quân

3

Dự án liên kết phát trin cây chè địa phương xã Trà Nham

Xã Trà Nham

4

Dự án liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả (sầu riêng, cam sành) xã Trà Thanh

Xã Trà Thanh

5

D án liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm chuối Đồng Nai xã Trà Thọ

Xã Trà Thọ

6

D án liên kết sản xuất bò cái vàng sinh sản và tiêu thụ sản phẩm bê con xã Trà Phong

Xã Trà Phong

7

Dự án liên kết nuôi và tiêu thụ sản phẩm bò vàng địa phương xã Trà Trung

Xã Trà Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 692/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu692/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2019
Ngày hiệu lực09/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 692/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 692/QĐ-UBND 2019 danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 692/QĐ-UBND 2019 danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tỉnh Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu692/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýNguyễn Tăng Bính
       Ngày ban hành09/09/2019
       Ngày hiệu lực09/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 692/QĐ-UBND 2019 danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tỉnh Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 692/QĐ-UBND 2019 danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tỉnh Quảng Ngãi

           • 09/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực