Quyết định 70/2017/QĐ-UBND

Quyết định 70/2017/QĐ-UBND về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 70/2017/QĐ-UBND mức hỗ trợ cán bộ tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2017/QĐ-UBND

An Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang và nguồn kinh phí thực hiện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban ngành, cơ quan tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi chung là sở, ban ngành cấp tỉnh).

2. Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

3. Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường và thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).

Điều 3. Mức hỗ trợ

Đối tượng quy định tại Điều 2 Quyết định này được hưởng mức hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng.

Điều 4. Số lượng và trang phục cho cán bộ, công chức

Căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định số lượng và mức chi mua sắm đồng phục cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhưng không quá quy định dưới đây:

1. Số lượng cán bộ, công chức được hưởng hỗ trợ:

a) Sở, ban, ngành cấp tỉnh: 04 người.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện: 12 người.

c) Ủy ban nhân dân cấp xã: 06 người.

2. Số lượng và mức kinh phí mua sắm đồng phục:

a) Mỗi công chức được trang bị 02 bộ đồng phục/năm.

b) Đồng phục nam, nữ: 1.000.000 đồng/bộ.

* Đối với những cơ quan, đơn vị có quy định trang phục riêng của ngành thì thực hiện theo quy định của ngành.

3. Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh làm việc ngày thứ Bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thì được hưởng lương làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện các nội dung tại Quyết định này do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Riêng kinh phí mua sắm đồng phục, căn cứ tình hình thực tế và khả năng kinh phí được cấp có thẩm quyền giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương sắp xếp, bố trí trong phạm vi dự toán được giao (kinh phí thực hiện tự chủ) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 và thay thế Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Website, Báo, Đài PTTH An Giang;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, P. KTTH, TH, TT. Công báo - Tin học.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu70/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 70/2017/QĐ-UBND mức hỗ trợ cán bộ tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 70/2017/QĐ-UBND mức hỗ trợ cán bộ tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu70/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLê Văn Nưng
       Ngày ban hành20/10/2017
       Ngày hiệu lực01/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 70/2017/QĐ-UBND mức hỗ trợ cán bộ tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả An Giang

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 70/2017/QĐ-UBND mức hỗ trợ cán bộ tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả An Giang

        • 20/10/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/11/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực