Quyết định 7063/QĐ-UBND

Quyết định 7063/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt định mức chi phí giết mổ gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp áp dụng cho cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo tiêu chí được hỗ trợ theo Quyết định 16/2012/QĐ-UBND; 59/2016/QĐ-UBND do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 7063/QĐ-UBND 2017 định mức chi phí giết mổ gia súc gia cầm Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7063/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC CHI PHÍ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM THEO PHƯƠNG THỨC CÔNG NGHIỆP, BÁN CÔNG NGHIỆP ÁP DỤNG CHO CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM ĐẢM BẢO CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2012/QĐ-UBND NGÀY 06/7/2012; QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2016/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2016 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND Thành phố về việc thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016; Nghị Quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND thành phố Hà Nội v việc thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016;

Căn cứ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016; Quyết định s 59/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016;

Căn cứ Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định tạm thời tiêu chí cơ sở giết m gia súc, gia cm đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được áp dụng chính sách khuyến khích đầu tư theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Liên ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính - Xây dựng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Cục Thuế Thành phố ti Tờ trình số 223/TTrLN: NN&PTNT-TC-XD-LĐTB & XH-CT ngày 20/9/2017 về việc phê duyệt đơn giá chi phí giết mổ gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp áp dụng cho các cơ sở giết m gia súc, gia cầm đảm bảo các tiêu chí được hỗ trợ theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012; Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng định mức chi phí giết mổ theo mức quy định tại Quyết định số 7446/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt định mức chi phí giết mổ gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đủ điều kiện được hỗ trợ theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND Thành phố và được phê duyệt tại Quyết định số 6655/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND Thành phố đến ngày 30/4/2017, cụ thể như sau:

1. Định mức chi phí giết mổ công nghiệp

a) Giết mổ lợn là 63.870 đồng/con;

b) Giết mổ bò là 244.230 đồng/con;

c) Giết mổ gia cầm là 2.120 đồng/con.

2. Định mức chi phí giết mổ bán công nghiệp

a) Giết mổ lợn:

- Loại hình giết mổ treo là 36.860 đồng/con;

- Loại hình giết mổ trên sàn là 30.540 đồng/con.

b) Giết mổ bò là 140.890 đồng/con.

c) Giết mổ gia cầm là 1.770 đồng/con.

Điều 2. Phê duyệt định mức chi phí giết mổ gia súc, gia cầm đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm khi được UBND Thành phố phê duyệt được hưởng chính sách khuyến khích hỗ trợ giết mổ quy định tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012, để thực hiện từ ngày 01/7/2017, như sau:

1. Định mức chi phí giết mcông nghiệp

a) Giết mổ lợn là 45.795 đồng/con;

b) Giết mổ bò là 147.768 đồng/con;

c) Giết mổ gia cầm là 1.902 đồng/con.

2. Định mức chi phí giết mổ bán công nghiệp

a) Giết mổ lợn:

- Loại hình giết mổ treo là 35.156 đồng/con;

- Loại hình giết mổ trên sàn là 28.991 đồng/con.

b) Giết mổ bò là 135.995 đồng/con.

c) Giết mổ gia cầm là 1.747 đồng/con.

Điều 3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì phối hợp cùng Sở Tài chính rà soát, trình UBND Thành phố phê duyệt danh sách các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo các tiêu chí được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012; Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội;

- Thực hiện việc hỗ trợ chi phí giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố theo đúng trình tự, thủ tục, chế độ Nhà nước quy định;

- Tiếp nhận hồ sơ, chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, phê duyệt khối lượng và thanh toán kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo chính xác về điều kiện, tiêu chí và mức hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Quyết định giao và phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí cho các đơn vị triển khai thực hiện theo chế độ quản lý tài chính hiện hành;

2. Sở Tài chính:

Cân đối nguồn kinh phí theo chế độ Nhà nước quy định.

3. Các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được hỗ trợ kinh phí:

- Chịu trách nhiệm về hồ sơ trình duyệt (tính hp pháp, hợp lệ);

- Thực hiện đúng cam kết và yêu cầu của cơ quan quản lý có liên quan;

- Sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả;

- Gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các Đ/c PCT: Nguyễn Văn Sửu,
Nguyễn Doãn Toản;
- Các Sở: NN & PTNT, TC, XD, LĐTBXH, CT;
- Cục Thuế Thành phố;
- CVP, PCVP N.N.Kỳ, T.V.Dũng, TH, TKBT, KT;
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7063/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7063/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2017
Ngày hiệu lực11/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7063/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 7063/QĐ-UBND 2017 định mức chi phí giết mổ gia súc gia cầm Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 7063/QĐ-UBND 2017 định mức chi phí giết mổ gia súc gia cầm Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu7063/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Doãn Toản
        Ngày ban hành11/10/2017
        Ngày hiệu lực11/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 7063/QĐ-UBND 2017 định mức chi phí giết mổ gia súc gia cầm Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 7063/QĐ-UBND 2017 định mức chi phí giết mổ gia súc gia cầm Hà Nội

           • 11/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực