Quyết định 707/QĐ-UBND

Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch Bộ Tiêu chí quốc gia y tế xã Hồ Chí Minh 2012 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 707/-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 450/TTr-SYT ngày 25 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoch thc hiện BTiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đon 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng c S - ngành, đoàn th Thành ph, Ch tịch y ban nhân dân các qun - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trc Thành ủy;
- Thường trc HĐND Thành ph;
- TTUB : CT, các PCT;
- y ban MTTQ VN Thành ph;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- S Y tế (02 bn);
- VPUB : Các PVP;
- Phòng VX, CNN, THKH;
- Lưu: VT, (VX-P) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
P CHỦ TỊCH
Ha Ngọc Thuận

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 707 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Xây dựng, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế tuyến cơ sở đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực tại trạm y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là trạm y tế xã); nâng cao nhận thức về công tác chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng chống bệnh, dịch trong cộng đồng; cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng cao đến tận người dân, thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tất cả các trạm y tế trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao chất lượng dân số.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Giai đoạn 2012 - 2015:

Phấn đấu cuối năm 2015, toàn Thành phố 322 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về Y tế - theo đặc thù Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 58 xã trong kế hoạch xây dng nông thôn mới Thành phố giai đoạn 2010 - 2015.

Phân k theo các năm:

* Năm 2012: 177 đơn vị (55% số xã).

* Năm 2013: 209 đơn vị (65% số xã).

* Năm 2014: 257 đơn vị (80% số xã).

* Năm 2015: 322 đơn vị (100% số xã).

b) Giai đoạn 2016 - 2020:

Tiếp tục giữ vng nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được theo chuẩn tại Quyết định s 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưng Bộ Y tế về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020.

II. GIẢI PHÁP THC HIN

1. Tăng cường s lãnh đạo của Đảng chính quyền các cấp đối với công tác thc hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

- Đưa chỉ tiêu thc hin Bộ tiêu chí quốc gia về y tế vào kế hoạch phát triển kinh tế - hội ca địa phương, của các cấp, các ngành coi đây là chỉ tiêu phát triển cần được ưu tiên thc hiện.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thc hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã .

- Kiện toàn phát huy vai trò Ban Chỉ đạo chăm sóc sc khỏe nhân dân các cấp.

- y ban nhân dân các cấp thường xuyên chỉ đạo, tổ chc thc hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

2. Triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông về các nội dung trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế gn với các nội dung xây dng nông thôn mới tại các huyện ngoại thành. Công tác tuyên truyền được tiến hành dưới nhiều hình thức như: đưa tin trên truyền hình; phát tin trên đài truyền thanh xã, phưng, thị trấn. Tuyên truyn trong các hội ngh, hội thảo, các buổi nói chuyện chuyên đề, trong các cuộc họp, trong sinh hoạt thôn, xóm, tổ dân phố.

Công tác tuyên truyền phải được thc hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời, đồng bộ gia cấp u Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể để giúp cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân nhận thc hơn về vai trò của y tế sở cùng trách nhiệm của cá nhân trong việc xây dng y tế cơ sở và chăm sóc sc khoẻ tại cộng đồng. Trên sở đó tạo được sc mạnh tổng hợp để y dng công tác y tế theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đảm bảo thc hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sc khoẻ cho nhân dân Thành phố.

3. Xây dng, trin khai kế hoạch thc hin "B tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020".

- Rà soát thc trạng về y tế xã.

- Xây dng kế hoạch thc hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo tng năm trên cơ sở gắn kết với các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào xây dng nông thôn mới.

- Tổ chc Hội nghị tp huấn, hướng dẫn trin khai thc hiện nội dung Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã cho các đơn vị.

4. Thành lập Hội đồng xét công nhận đạt B tiêu chí quốc gia về y tế xã cấp Thành phố gồm đại diện y ban nhân dân Thành phố các Sở, ngành liên quan; cấp quận, huyện gồm đại diện Ban Ch đo Chăm sóc sc khỏe nhân dân (CSSKND), Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện các ban ngành, đoàn thể có liên quan.

- Giúp việc cho Hội đồng Tổ thư xét công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Nhiệm vụ của Hội đồng Tổ thư xét công nhận đạt Bộ tiêu c quốc gia về y tế thc hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 3447/QĐ- BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Tổ thư ký xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế do ngân sách Thành phố bảo đảm, được dự toán vào ngân sách hoạt động hàng năm của Sở Y tế.

5. Lồng ghép việc thc hiện nội dung Bộ tiêu chí quốc gia về y tế với các chương trình mục tiêu quốc gia khác, đặc biệt cơng trình xây dng nông thôn mới.

6. Tăng ờng kiểm tra, giám sát

- Ban Chỉ đạo Chăm sóc sc khỏe nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát định k đột xuất việc triển khai thc hiện các chỉ tiêu tại các đơn vị trong địa bàn. Báo cáo kết quả thc hiện về Ban Chăm sóc sc khỏe nhân dân Thành phố.

- Ban Chỉ đạo Chăm sóc sc khỏe nhân dân Thành phố tổ chc kiểm tra định k việc triển khai thc hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tại các quận, huyện (xây dng kế hoạch và tổ chc thc hiện); trc tiếp giám sát các xã, phường, thị trấn đăng ký thc hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.

7. Tăng cường đầu kinh phí cho công tác thc hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

- Xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực tài chính và tng bước tăng mc đầu tư cho công tác thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

- Đy mnh xã hội a công c thc hiện B tiêu chí quốc gia v y tế ; phát huy vai trò của các doanh nghiệp, c t chc xã hội, c t chc đoàn th và cá nhân trong việc tham gia thực hiện B tiêu chí Quốc gia về y tế xã.

- Kinh phí thc hiện Kế hoạch bao gm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, nguồn vn viện trợ các ngun hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHC THC HIN

1. Hưng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo đặc thù

Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015

Do tình hình suy gim kinh tế thế giới tác động đến kinh tế Thành phố, một số chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế, nếu không sự chuẩn bị, phân k đầu theo tng giai đoạn, thì sẽ gặp khó khăn trong việc triển khai thc hiện. vy, để đm bảo thc hiện đy đ các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đon 2011 - 2020, phù hp với đặc thù Thành phố Hồ Chí Minh, với nhu cầu chăm sóc sc khỏe của nhân dân trong xã và khả năng chuyên môn của cán bộ y tế tại trạm y tế xã, đồng thời để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% xã, phường-thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng b Thành phố lần thứ IX đã đề ra; y ban nhân dân Thành phố hướng dẫn thc hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2012 - 2015 như sau:

a) Nhng tiêu chí thống nhất (07 tiêu chí):

Thống nhất thc hiện 07/10 tiêu chí theo Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế, gồm:

- Tiêu chí 1: Chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sc khỏe nhân dân.

- Tiêu chí 3: Cơ sở hạ tầng trạm y tế xã.

- Tiêu chí 5: Kế hoạch - Tài chính.

- Tiêu chí 6: Y tế dự phòng, vệ sinh môi trưng các Chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế.

- Tiêu chí 7: Khám, cha bệnh, phục hồi chc năng, y học cổ truyền (trừ chỉ tiêu 33, các chỉ tiêu còn lại vẫn thc hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế tại Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

- Tiêu chí 8: Chăm sóc sc khỏe Bà m - Trẻ em.

- Tiêu chí 9: Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

b) Nhng tiêu chí thống nhất, nhưng hướng dẫn hơn trong quá trình thc hiện

Để thuận lợi, chính xác trong quá trình triển khai đánh giá kết quả thc hiện đối với 03 tiêu chí gồm: Tiêu chí 2: Nhân lc Y tế; Tiêu chí: 4: Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; Tiêu chí: 10: Truyền thông - Giáo dục sc khỏe; hướng dẫn thc hiện n sau:

+ Tiêu chí 2: Nhân lc y tế

Nội dung tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế tại Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 ca Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Hướng dẫn thc hiện chỉ tiêu 3: biên chế và cơ cấu cán b. Cụ thể:

Do đặc thù của Thành phố, cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình thuộc biên chế ca y ban nhân dân xã, phường, thị trấn do Phòng Y tế quận huyện quản lý, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ. vy, nội dung cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong biên chế trạm y tế vẫn được tính điểm cho trm y tế xã, phường-thị trấn.

- Hướng dẫn thc hiện chỉ tiêu 5: Mỗi thôn, bản, ấp đều tối thiểu 1 nhân viên y tế thôn bản được đào tạo theo khung chương trình do Bộ Y tế quy định; thưng xuyên hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đưc giao, lồng ghép các hoạt động của nhân viên y tế thôn bản với cộng tác viên của các chương trình y tế. Hàng tháng có giao ban chuyên môn với trạm y tế xã phường.

Hiện nay, Thông tư số 39/2010/TT-BYT ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản đã được thay thế bằng Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08 ngày 3 năm 2013 của Bộ Y tế và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013, do đó để đảm bảo ổn định mạng lưới y tế thôn, bản và có kế hoạch đào tạo chuẩn hóa cho những đối tượng này, tạm thời vẫn tiếp tục sử dụng những người đang làm nhân viên y tế thôn, bản cho đến khi Bộ Y tế ban hành chương trình đào tạo nhân viên y tế thôn, bản.

+ Tiêu chí 4: Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác

Nội dung chỉ tiêu 14, 16, 17, 18, 19, 20 thực hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tại Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Hướng dẫn thc hiện chỉ tiêu 18: 100% NVYT thôn bản đưc cấp túi y tế thôn bản theo danh mục đã được Bộ Y tế ban hành, được bổ sung vật tiêu hao kịp thời; được cấp gói đỡ đẻ sạch đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Cộng tác viên dân số được cp túi truyền thông theo danh mục

Bộ Y tế đã ban hành. Cụ thể:

Thực hiện theo Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản; Quyết định số 1020/QĐ-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Bộ Y tế và Quyết định số 3245/QĐ-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành các thành phần của gói đỡ đẻ sạch.

+ Tiêu chí 10: Truyền thông - Giáo dục sức khỏe

Nội dung tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tại Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Hướng dẫn thc hiện chỉ tiêu 50: Triển khai tốt các hoạt động truyền thông - giáo dục sức khỏe, dân số - kế hoch hóa gia đình thông qua truyn thông đại chúng, truyền thông tại cộng đồng, khi thăm h gia đình khi người dân đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã, phưng-thị trấn trong trường học. Cụ thể:

Hợp đồng trách nhiệm chung với Đài truyền thanh xã chỉ áp dụng tại những xã có đài truyền thanh. Riêng đối với những xã không có đài truyền thanh thì thực hiện đối chiếu qua biên bản họp tổ dân phố (trong đó thể hiện rõ việc lồng ghép truyền thông giáo dục sức khỏe).

c) Những tiêu chí đề xuất điều chỉnh theo đặc thù Thành phố Hồ Chí Minh

+ Điều chỉnh chỉ tiêu 13, 15 thuộc Tiêu chí 4: Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác như sau:

- Nội dung điều chỉnh chỉ tiêu 13: Trạm Y tế xã đảm bảo ≥70% loại trang thiết bị đủ s ng còn sử dụng được theo Danh mục trang thiết bị của trạm y tế xã theo quy định hiện hành. Cụ thể:

Danh mục trang thiết bị cho trạm y tế xã do Bộ Y tế ban hành được thực hiện theo Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2002 và Quyết định số 1020/QĐ-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Danh mục có tổng cộng là 176 loại, tùy theo điều kiện của mỗi quận huyện, các chủng loại trang thiết bị cần phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong xã và khả năng chuyên môn của cán bộ y tế tại trạm y tế xã.

Giai đoạn 2012 - 2015: có ≥ 60% số loại trang thiết bị (2 điểm); có từ 50% đến < 60% số loại trang thiết bị (1 điểm).

Giai đoạn 2016 - 2020: thực hiện theo Bộ tiêu chí.

- Nội dung điều chỉnh chỉ tiêu 15: tại trm y tế xã ≥70% số loại thuốc trong Danh mục thuc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại trm y tế xã theo quy định hiện hành (cả thuốc tân dược thuốc y học cổ truyền); đủ loại cơ số thuốc chống sốc thuốc cấp cứu thông thưng các phương tiện tránh thai. Cụ thể:

Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu áp dụng cho trạm y tế xã được thực hiện theo Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Y tế. Tùy theo điều kiện của mỗi quận huyện, danh mục thuốc chủ yếu cho trạm y tế xã do Trung tâm Y tế dự phòng quận huyện ban hành theo danh mục thuốc chủ yếu do Sở Y tế ban hành hàng năm.

Giai đoạn 2012-2015: có ≥ 60% loại thuốc trong danh mục quy định (2 điểm); có từ 50% đến < 60% số loại thuốc trong danh mục quy định (1 điểm).

Giai đoạn 2016-2020: thực hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

+ Điều chỉnh chỉ tiêu 33 thuộc Tiêu chí 7: Khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền

Nội dung điều chỉnh chỉ tiêu 33: Trạm Y tế xã khả năng để thực hiện ≥ 80% các dịch vụ kỹ thuật trong Quy định Phân tuyến k thuật Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh hiện hành của Bộ Y tế. Bảo đảm việc thực hiện cứu, cấp cứu thông thưng theo đúng quy định của Bộ Y tế. Cụ thể:

Hiện nay, quy định Phân tuyến k thuật Danh mục k thuật trong khám bệnh, cha bệnh do Bộ Y tế ban hành cho y tế tuyến xã theo Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2005 được thay thế bằng Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 hiệu lc thi nh kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. Do đó, năm 2013 vẫn áp dụng theo Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế, bao gồm 109 k thuật được phép thc hiện tại tuyến xã.

Riêng từ ngày 01 tháng 02 năm 2014 trở đi, danh mục kỹ thuật tuyến xã được thực hiện theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT.

Giai đoạn 2012 - 2013: thực hiện ≥ 60% số dịch vụ kỹ thuật (5 điểm); từ 50% đến < 60% số dịch vụ kỹ thuật (2 điểm).

Giai đoạn 2014 - 2015: thực hiện ≥ 70% số dịch vụ kỹ thuật (5 điểm); từ 60% đến < 70% số dịch vụ kỹ thuật (2 điểm).

Giai đoạn 2016 - 2020: thực hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

2. Sở Y tế

quan thường trc Hội đồng xét công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, y ban nhân dân quận, huyện tổ chc triển khai các nội dung của Kế hoạch thc hin Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt hiệu quả. Đề xuất với Thành y, Hội đồng nhân n, y ban nhân dân Thành phố, các Sở, ngành liên quan chế chính sách thông qua các đề án, dự án đầu xây mới, sửa cha, nâng cấp, mua sm trang thiết bị y tế.

- Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch tại các Sở, ngành và quận, huyện; trình Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020.

- Hướng dẫn Y tế qun, huyện xây dng kế hoạch triển khai thc hin nhằm đạt mục tiêu tl các được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo tng giai đoạn; phúc tra công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

- Đánh giá kết quả định k hàng năm, thm định trình y ban nhân dân Thành phố công nhận các đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, báo cáo kết quả thc hiện theo tng giai đoạn với y ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo Trung ương.

3. Nhiệm vụ của các Sở, ngành, đoàn thể

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển cho các chương trình, dự án được phê duyệt về thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; bố trí nguồn vốn hỗ trợ về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã thực hiện .

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối và bố trí nguồn kinh phí cho ngành y tế để đảm bảo các mục tiêu thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo từng giai đoạn. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định.

- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan xây dựng chính sách thúc đẩy xã hội hóa, khuyến khích các cá nhân, tổ chức đầu tư vào công tác thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020.

c) Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các xã trong việc thiết kế bản vẽ thi công trạm y tế xã theo quy định của công tác xây dựng cơ bản.

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế lồng ghép các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Sức khỏe sinh sản trong việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Y tế trong triển khai, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí về môi trường phù hợp với các quy định hiện hành.

e) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các xã bố trí địa điểm xây dựng trạm y tế đảm bảo các yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã và tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

g) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trong cộng đồng về thực hiện các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã nhằm tạo sự đồng thuận và ủng hộ của cộng đồng trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Sức khỏe sinh sản.

h) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Phối hợp với ngành Y tế và các ngành liên quan triển khai việc chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng chính sách, triển khai chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người tàn tật, chương trình chăm sóc sức khoẻ trẻ em và người cao tuổi; triển khai thực hiện các quy định về khám, chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 và Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

i) Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí tăng thời lượng phát sóng, bài viết, đưa tin các cuộc tọa đàm, phóng sự về công tác thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

k) Bảo hiểm xã hội Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đoàn thể, các Sở-ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức vận động, tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm y tế, nhất là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia Bảo hiểm y tế.

- Tổ chức kiểm tra, giám định việc thực hiện Bảo hiểm y tế; phối hợp Sở Y tế trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về Bảo hiểm y tế theo quy định.

l) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập đỏ Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố,… trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tham gia hỗ trợ ngành y tế Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch xuyên suốt từ Thành phố đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình hoạt động, tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia xây dựng y tế xã, phường, thị trấn theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

4. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn quản lý; đưa kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Chủ động đầu tư ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất cho việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 tại địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện quận, huyện, các ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương theo đúng tiến độ; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

IV. SƠ KẾT, TỔNG KẾT VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện đóng trên địa bàn Thành phố nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này.

1. Chế độ báo cáo:

Hàng năm, trước ngày 10 tháng 01 năm sau, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố chậm nhất ngày 20 tháng 01 năm sau.

2. Sơ kết, tổng kết:

- Giai đoạn 2012 - 2015: Tổ chc tổng kết kết quả thc hiện các mc tiêu, chỉ tiêu và tình hình tổ chc thc hiện của giai đoạn 2012 - 2015 trong quý I năm 2016.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Tổ chc kết vào quý II năm 2018; tổng kết vào quý I năm 2021./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 707/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu707/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2014
Ngày hiệu lực18/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 707/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch Bộ Tiêu chí quốc gia y tế xã Hồ Chí Minh 2012 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch Bộ Tiêu chí quốc gia y tế xã Hồ Chí Minh 2012 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu707/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành18/02/2014
        Ngày hiệu lực18/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch Bộ Tiêu chí quốc gia y tế xã Hồ Chí Minh 2012 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch Bộ Tiêu chí quốc gia y tế xã Hồ Chí Minh 2012 2020

         • 18/02/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/02/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực