Quyết định 71/2002/QĐ-UB

Quyết định 71/2002/QĐ-UB về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, nhà kho, nhà xưởng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Quyết định 71/2002/QĐ-UB giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, kho, xưởng đã được thay thế bởi Quyết định 69/2007/QĐ-UBND giá tính lệ phí trước bạ nhà ở, nhà kho, nhà xưởng tỉnh Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2002/QĐ-UB giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, kho, xưởng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 71/2002/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 06 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ Ở, NHÀ KHO, NHÀ XƯỞNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND (sữa đổi) ngày 21/6/1994;
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;
Căn cứ thông tư hướng dẫn số 176/1999/NĐ-CP">28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của chính phủ quy định về lệ phí trứơc bạ;
Xét đề nghị của Cục Thuế Nhà nước tỉnh tại Tờ trình số 841/CT-NVT ngày 28/10/2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, nhà kho, nhà xưởng như sau:

1. Nhà ở

STT

CẤP NHÀ

NIÊN HẠNG SỬ DỤNG

ĐƠN GIÁ(đ/m2 sàn)

1

Cấp II

Trên 50 năm

1.900.000

2

Cấp III

Trên 20 năm

1.300.000

3

Cấp IV

Dưới 20 năm

700.000

2. Nhà kho, xưởng: 700.000 đồng/m2 sàn

Điều 2: Cục thuế Nhà nước tỉnh căn cứ bảng giá tính lệ phí trước bạ ở điều 1 để tổ chức thực hiện thu lệ phí trước bạ.

Điều 3: Các ông (bà) : Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục Trưởng Cục Thuế Nhà Nước tỉnh,Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2002/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 71/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/11/2002
Ngày hiệu lực 06/11/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2008
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 71/2002/QĐ-UB giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, kho, xưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 71/2002/QĐ-UB giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, kho, xưởng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 71/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Phước
Người ký Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành 06/11/2002
Ngày hiệu lực 06/11/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2008
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 71/2002/QĐ-UB giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, kho, xưởng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2002/QĐ-UB giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, kho, xưởng