Quyết định 71/2008/QĐ-UBND

Quyết định 71/2008/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 71/2008/QĐ-UBND giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 33/2010/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 03/06/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2008/QĐ-UBND giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố 2008


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 71/2008/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2008

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-BKH ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và Quyết định số 187/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-BTC ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008 và Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 6090/TTr-SKHĐT ngày 19 tháng 9 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung danh mục và kinh phí thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008:

Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung:                11.465 triệu đồng, trong đó:

            + Ngân sách Trung ương:           11.320 triệu đồng;

            + Ngân sách Thành phố:                   145 triệu đồng.

(Đính kèm Phụ lục)

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2008 ban hành kèm theo Quyết định này, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch được giao; tổ chức thực hiện và báo cáo tiến độ định kỳ hàng quý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Giám đốc các Sở - ngành và doanh nghiệp nêu trên chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (HN và TPHCM);
- Bộ kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các Ban Hội đồng nhân dân TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPHĐ-UB: Các PVP; các Phòng VX, ĐTMT, TCTMDV, CNN, THKH (3b)
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (THKH/Hi)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân


PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ DỰ ÁN LỚN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đvt: triệu đồng

TT

Danh mục các chương trình, dự án

Đơn vị thực hiện

Kế hoạch năm 2008 đã giao (theo QĐ số 11/2008/QĐ-UBND)

Kế hoạch điều chỉnh năm 2008

Ghi chú

Tổng số

Vốn đầu tư phát triển

Vốn sự nghiệp

Tổng số

Vốn đầu tư phát triển

Vốn sự nghiệp

Tổng số

Trung ương

Địa phương

Tổng số

Trung ương

Địa phương

 

Tổng số

 

420

0

420

420

0

11,465

0

11,465

11,320

145

 

1

Chương trình Quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động

 

420

0

420

420

0

565

0

565

420

145

 

a

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

420

0

420

420

0

180

0

180

70

110

Bổ sung ngân sách năm 2008 theo chủ trương tại Công văn 3268/UBND-VX ngày 26/5/2008

b

 

Sở Y tế

0

0

0

0

0

350

0

350

350

0

Điều chuyển vốn từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sang Sở Y tế (Giao Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường thành phố thực hiện)

c

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0

0

0

0

0

15

0

15

0

15

Bổ sung ngân sách năm 2008 theo chủ trương tại Công văn 3268/UBND-VX ngày 26/5/2008

d

 

Sổ Công thương, Sở Xây dựng

0

0

0

0

0

20

0

20

0

20

Bổ sung ngân sách năm 2008 theo chủ trương tại Công văn 3268/UBND-VX ngày 26/5/2008

2

Bổ sung kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ

Sở khoa học và công nghệ

0

0

0

0

0

10,900

0

10,900

10,900

0

 

 

ĐĐL.2008G/31: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo đồng bộ hóa một số thiết bị trong công nghệ An Sinh – ASC xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện Việt Nam để nhân rộng và áp dụng trong nước

Công ty  cổ phần Đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa

0

0

0

0

0

10,900

0

10,900

10,900

0

Bổ sung theo Quyết định số 1512/QĐ-BTC ngày 09/7/2008 của Bộ Tài chính

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2008
Ngày hiệu lực17/10/2008
Ngày công báo01/11/2008
Số công báoSố 81
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 71/2008/QĐ-UBND giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 71/2008/QĐ-UBND giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố 2008
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu71/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành07/10/2008
        Ngày hiệu lực17/10/2008
        Ngày công báo01/11/2008
        Số công báoSố 81
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2010
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 71/2008/QĐ-UBND giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố 2008

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2008/QĐ-UBND giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố 2008