Quyết định 33/2010/QĐ-UBND

Quyết định 33/2010/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2010/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 33/2010/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1120/STP-KTrVB ngày 15 tháng 4 năm 2010 về báo cáo rà soát, cập nhật hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật quý IV năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 24 văn bản quy phạm pháp luật (theo danh mục đính kèm) do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Quyết định số 247/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu phí tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi;

2. Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và đầu năm 2008;

3. Quyết định số 120/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh;

4. Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2008;

5. Chỉ thị số 31/2007/CT-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2008;

6. Quyết định số 147/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện chủ đề "Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị";

7. Chỉ thị số 32/2007/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2008;

8. Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường vận động hiến máu nhân đạo năm 2008;

9. Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2008;

10. Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2008 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn quảng cáo Đài Truyền hình và vốn viện trợ phát triển (ODA);

11. Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức sơ kết 20 năm thực hiện "Ngày biên phòng toàn dân" (03 tháng 3 năm 1989 - 03 tháng 3 năm 2009);

12. Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố;

13. Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2008;

14. Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp cấp bách để góp phần giảm lạm phát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008;

15. Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu cho vay giải quyết việc làm từ nguồn quỹ quốc gia về việc làm năm 2008;

16. Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai tháng hành động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và ngày môi trường thế giới 5/6 trên địa bàn thành phố (từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 05 tháng 6 năm 2008);

17. Chỉ thị số 14/2008/CT-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2007 - 2008 và công tác tuyển sinh năm 2008 - 2009 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

18. Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2009;

19. Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2009;

20. Chỉ thị số 23/2008/CT-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009;

21. Chỉ thị số 24/2008/CT-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường hiến máu nhân đạo năm 2009;

22. Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu và kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2008;

23. Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức hoạt động Tháng an toàn giao thông - Tháng 9 năm 2009 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

24. Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2009 của thành phố Hồ Chí Minh (ký hiệu LB.09)./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2010
Ngày hiệu lực03/06/2010
Ngày công báo01/06/2010
Số công báoSố 58
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2010/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/2010/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thành Tài
       Ngày ban hành24/05/2010
       Ngày hiệu lực03/06/2010
       Ngày công báo01/06/2010
       Số công báoSố 58
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2010/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2010/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           • 24/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2010

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực