Quyết định 71/2015/QĐ-UBND

Quyết định 71/2015/QĐ-UBND về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2015/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2.

1. Giao Sở Giao thông Vận tải công bố danh sách các loại bến xe trên địa bàn tỉnh để các đơn vị quản lý, kinh doanh khai thác bến xe có căn cứ tổ chức thực hiện, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

2. Giao Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các đơn vị khai thác kinh doanh bến xe về biên lai, ấn chỉ; chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng theo quy định.

3. Các đơn vị khai thác bến xe, đơn vị vận tải tham gia vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, đơn vị vận tải vận chuyển hàng hóa từ các bến xe có trách nhiệm thu, nộp tiền đúng giá dịch vụ đã được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- TT Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

I. Quy định chung:

1. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô: là số tiền mà các đơn vị kinh doanh vận tải phải trả cho đơn vị khai thác bến xe khi đưa xe vào bến để hoạt động.

2. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô áp dụng đối với các đơn vị khai thác bến xe, đơn vị vận tải tham gia vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, đơn vị vận tải vận chuyển hàng hóa từ các bến xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

II. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô (đã bao gồm thuế GTGT):

1. Đối với bến xe Loại 1:

a) Giá dịch vụ xe xuất bến:

ĐVT: đồng/ghế xe, giường nằm.

Số TT

C ly vn chuyn (km)

Trọng tải xe

Đến 16 chỗ ngồi

Từ 17 đến 30 chỗ ngồi

Trên 30 chỗ ngồi

Xe giường nằm

I

Xe chạy tuyến nội tỉnh

 

 

 

 

1

Cự ly < 100 km

1.500

2.000

2.500

3.500

2

Cự ly ≥ 100 km

2.000

2.500

3.500

4.000

II

Xe chạy tuyến liên tỉnh

 

 

 

 

1

Cự ly < 500 km

2.700

3.500

4.500

5.500

2

Cự ly ≥ 500 km

3.000

4.000

5.500

6.500

b) Giá dịch vụ xe vào bến:

Số TT

Hình thức hoạt động

Mức thu
(đồng/lượt xe)

1

Xe chạy tuyến nội tỉnh

10.000

2

Xe chạy tuyến liên tỉnh, xe vãng lai

 

 

- Xe dưới 30 chỗ

10.000

 

- Xe từ 30 chỗ ngồi chở lên

15.000

c) Giá thu xe taxi, xe chở hàng ra, vào bến:

Số TT

Loại phương tiện

Mức thu
(đồng/lượt xe)

1

Xe máy (hai bánh, ba bánh)

2.000

2

Xe taxi, xe từ 4 đến 9 chỗ, xe tải nhỏ dưới 0,5 tấn

5.000

3

Xe từ 10 đến 12 chỗ, xe tải từ 0,5 đến 1,5 tấn

15.000

4

Xe từ 13 đến 30 chỗ, xe tải trên 1,5 tấn đến 3,5 tấn

20.000

5

Xe trên 30 chỗ, xe tải trên 3,5 tấn

25.000

d) Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe thu theo trọng tải ghế (hoặc giường nm) xe ghi trong s kim định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (không gồm ghế lái xe và phụ xe).

2. Đối với bến loại 2, 3, 4, 5 và 6:

- Bến xe loại 2: bằng 90% bến xe loại 1.

- Bến xe loại 3: bằng 80% bến xe loại 1.

- Bến xe loại 4: bằng 70% bến xe loại 1.

- Bến xe loại 5: bằng 60% bến xe loại 1.

- Bến xe loại 6: bằng 50% bến xe loại 1.

III. Tổ chức thực hiện:

Các đơn vị khai thác bến xe, đơn vị vận tải tham gia vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, đơn vị vận tải vận chuyển hàng hóa từ các bến xe có trách nhiệm thu, nộp tiền đúng giá dịch vụ đã được quy định tại phần II và III trên đây và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định./-

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 71/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/12/2015
Ngày hiệu lực 02/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 71/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 71/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô Lâm Đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 71/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành 23/12/2015
Ngày hiệu lực 02/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 71/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô Lâm Đồng

  • 23/12/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực