Quyết định 71/QĐ-TĐC

Quyết định 71/QĐ-TĐC năm 2006 ban hành Quy chế cung cấp và khai thác thông tin trên mạng TCVN-Net do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 71/QĐ-TĐC Quy chế cung cấp khai thác thông tin


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 71/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CUNG CẤP VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN MẠNG TCVN-Net

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Quyết định số 140/2004/QĐ-TTg ngày 05/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cung cấp và khai thác thông tin trên mạng TCVN-Net.

Điều 2. Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 281/QĐ-TĐC ban hành ngày 4 tháng 6 năm 2004 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông Chánh Văn phòng Tổng cục, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VP, TTi.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Ngô Quý Việt

 

QUY CHẾ

VỀ CUNG CẤP VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN MẠNG TCVN-Net
(Ban hành theo Quyết định số 71/QĐ-TĐC ngày 07/02/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định các yêu cầu đối với hoạt động cung cấp và khai thác thông tin trên mạng TCVN-Net.

2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 2: Giải thích thuật ngữ, khái niệm

1. TCVN-Net là Hệ thống mạng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Tổng cục), được xây dựng trên công nghệ INTERNET. Việc tiếp cận với mạng này được thực hiện thông qua kết nối cáp nội bộ hoặc qua INTERNET. TCVN-Net có trang chủ (Website) với tên miền là: http://www.tcvn.gov.vn.

2. Thông tin: Tri thức liên quan tới các khách thể như các sự việc, sự kiện, sự vật, quá trình, ý tưởng, kể cả các ý niệm mà trong một bối cảnh xác định sẽ có một ý nghĩa riêng biệt.

3. Dữ liệu: Dạng biểu diễn có thể diễn đạt lại của thông tin dưới dạng quy ước thích hợp cho việc truyền giao, diễn giải hoặc xử lý.

4. Cơ sở dữ liệu (CSDL): Một tập hợp dữ liệu được tổ chức theo một cấu trúc quan niệm mô tả các đặc trưng của các dữ liệu đó và các mối quan hệ giữa các thực thể tương ứng của chúng, phục vụ cho một hoặc nhiều lĩnh vực ứng dụng.

5. Dịch vụ thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên mạng TCVN-Net là các dịch vụ được phát triển nhằm cung cấp những thông tin được phép công bố và đã qua xử lý cho mọi đối tượng có nhu cầu sử dụng. Việc tiếp cận các dịch vụ này được thực hiện thông qua tài khoản truy cập do Trung tâm Thông tin cung cấp.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

1. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, mỗi đơn vị tham gia cung cấp thông tin và khai thác thông tin trên mạng TCVN-Net có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Nhà nước, của Bộ Văn hoá và Thông tin và của Tổng cục.

2. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục có trách nhiệm cung cấp thông tin lên mạng TCVN-Net, nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục và cung cấp các dịch vụ về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho mọi đối tượng có nhu cầu tra cứu, sử dụng thông tin trong và ngoài nước.

3. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về thông tin; tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin liên quan dến hoạt động của đơn vị mình lên mạng TCVN-Net, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đó.

4. Việc khai thác thông tin trên mạng TCVN-Net được thực hiện trên cơ sở phân loại thông tin, phân công xử lý và phân quyền khai thác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các chủ thể khai thác thông tin (Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị, các cán bộ chuyên môn và người dùng tin nói chung).

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Trung tâm Thông tin có trách nhiệm giúp Tổng cục xây dựng và quản trị mạng TCVN-Net, có nhiệm vụ tổ chức, đôn đốc các đơn vị thực hiện việc cung cấp và khai thác thông tin một cách hiệu quả, hướng dẫn nghiệp vụ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của mạng TCVN-Net đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Chương II

QUY ĐỊNH CÁC LOẠI HÌNH THÔNG TIN TRÊN MẠNG TCVN-NET

Điều 5. Loại hình thông tin trên mạng TCVN-Net gồm:

1. Thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

2. Thông tin được phổ biến trên trang chủ http://www.tcvn.gov.vn.

Điều 6: Thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng bao gồm:

1. Chỉ đạo tác nghiệp

1.1 Công văn đi, đến;

1.2 Kế hoạch, tiến độ công tác tuần, tháng, quý và năm;

1.3 Báo cáo công tác định kỳ của Tổng cục và của các đơn vị;

1.4 Báo cáo định kỳ về hoạt động liên quan đến các chi cục TCĐLCL, thanh tra hoạt động TCĐLCL, hợp tác quốc tế, quản lý đề tài, dự án và xây dựng cơ bản,....

1.5 Các báo cáo đột xuất khác.

2. Quản lý nội bộ

2.1 Chương trình, đề tài, dự án;

2.2 Công tác tổ chức cán bộ;

2.3 Quản lý tài chính, tài sản.

Các thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được lưu trữ trên máy chủ của Văn phòng Tổng cục và chỉ phục vụ nội bộ Tổng cục.

Điều 7: Thông tin được phổ biến trên trang chủ http://www.tcvn.gov.vn bao gồm:

1. Giới thiệu chung về Tổng cục: Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức,...

2. Tin tức hoạt động chung: hội nghị, hội thảo, lớp học, kết quả thanh tra chuyên ngành, các cuộc tiếp khách làm việc của Lãnh đạo Tổng cục, thông báo về ban hành tiêu chuẩn, thông báo về văn bản quy phạm pháp luật... cũng như các sự kiện diễn ra tại các Bộ, ngành và địa phương có liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

3. Các xuất bản phẩm của Tổng cục:

3.1 Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

3.2 Thông tin Phục vụ doanh nghiệp;

3.3 Bản tin Năng suất chất lượng;

3.4 Bản tin hoạt động địa phương.

4. Các cơ sở dữ liệu (CSDL):

4.1 CSDL thư mục tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN);

4.2 CSDL thư mục và CSDL toàn văn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

4.3 Các CSDL khác.

5. Hoạt động chuyên môn TCĐLCL, bao gồm:

5.1. Hoạt động Tiêu chuẩn hoá;

5.2. Hoạt động Đo lường;

5.3. Hoạt động Công nhận;

5.4. Hoạt động Chứng nhận;

5.5. Hoạt động Giải thưởng chất lượng;

5.6. Hoạt động Công bố tiêu chuẩn chất lượng và công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn;

5.7. Hoạt động Thử nghiệm;

5.8. Hoạt động Hợp tác và hội nhập quốc tế;

5.9. Hoạt động Đào tạo, huấn luyện;

5.10. Hoạt động Năng suất chất lượng;

5.11. Hoạt động Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

5.12. Hoạt động Thông báo và Hỏi đáp về TCĐLCL.

Chương III

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Điều 8: Phân công xử lý và mức độ khai thác thông tin

1. Hệ thống thông tin điều hành được thu thập, xử lý, lưu giữ tại máy chủ của Văn phòng Tổng cục, chỉ những cá nhân được Lãnh đạo Tổng cục phân công mới được khai thác.

2. Các thông tin trên trang chủ http://www.tcvn.gov.vn được thu thập, xử lý và cập nhật tại máy chủ hoặc máy trạm của các đơn vị bằng công nghệ Website động và chuyển lên máy chủ của mạng TCVN-Net. Trung tâm Thông tin có trách nhiệm biên tập để đưa lên trang chủ của Tổng cục. Đây là những thông tin phổ biến rộng rãi, mọi thuê bao Internet đều có thể khai thác.

3. Các cơ sở dữ liệu và các dữ liệu được xây dựng và cập nhật theo phân công chủ trì và phối hợp như quy định trong Phụ lục. Việc lưu trữ các CSDL được quy định như sau:

3.1. Đối với các đơn vị có trang chủ riêng, có tên miền đăng ký tại các nhà cung cấp dịch vụ Internet thì đơn vị tự quản lý dữ liệu. Mạng TCVN-Net có trách nhiệm tạo liên kết với các trang chủ đó để các đơn vị khai thác được thông tin;

3.2. Đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục chưa có trang chủ riêng, Trung tâm Thông tin có trách nhiệm cung cấp phần mềm Website động để các đơn vị xây dựng và cập nhật thông tin lên trang chủ http://www.tcvn.gov.vn và dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ TCVN-Net;

4. Thực hiện thu thập, cập nhật và quản trị thông tin trên mạng TCVN-Net theo phân công trong Phụ lục kèm theo Quy chế này.

Chương IV

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ ĐIỀU 9: THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG XÂY DỰNG VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN TRÊN MẠNG TCVN-Net
(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-TĐC ngày 07/02/2006

TT

Thông tin cập nhật

Chủ trì

Phối hợp

1

Thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

 

 

1.1

Chỉ đạo tác nghiệp:

- Công văn đi, đến

- Kế hoạch, tiến độ công tác tuần, tháng, quý và năm

- Báo cáo công tác định kỳ của Tổng cục và của các đơn vị

- Báo cáo định kỳ liên quan đến:

* Hoạt động của các chi cục TCĐLCL và các Bộ, ngành, địa phương

* Thanh tra hoạt động TCĐLCL

* Hợp tác quốc tế

* Hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Văn phòng

 

 

 

 

 


Ban KHTC

Thanh tra Ban HTQT

Cục Quản lý chất lượng hàng hoá

Các đơn vị

 

 

 

 

 

Các đơn vị

1.2

Chương trình, đề tài, dự án:

- Các đề tài NCKH cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp Tổng cục;

- Các dự án tăng cường tiềm lực đo lường, thử nghiệm;

- Các dự án sửa chữa, xây dựng nhỏ;

- Các dự án xây dựng cơ bản.

 

Ban KHTC


Ban KHTC


Ban KHTC

Văn phòng

 

Văn phòng


Văn phòng


Văn phòng

Ban KHTC

1.3

Quản lý cán bộ và đào tạo:

- Các văn bản liên quan đến công tác tổ chức của Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Tổng cục;

- Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác về tổ chức và cán bộ;

- CSDL cán bộ, công chức, viên chức;

- Các chương trình, kế hoạch hàng năm về đào tạo trong và ngoài nước.

Ban TCCB

Các đơn vị

1.4

Quản lý tài chính, tài sản:

- Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác về quản lý tài chính, tài sản;

- Kế hoạch và tiến độ cấp phát tài chính thực hiện các đề tài, dự án thuộc quản lý của Tổng cục.

Ban KHTC

Văn phòng

2

Thông tin được phổ biến trên trang chủ http://www.tcvn.gov.vn

 

 

2.1

Giới thiệu chung về Tổng cục

Trung tâm TTi

Các đơn vị

2.2

Tin tức hoạt động chung của hệ thống TCĐLCL, kể cả hoạt động của các tổ chức quốc tế và khu vực trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Trung tâm TTi

Các đơn vị

2.3

Các xuất bản phẩm:

- Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Thông tin phục vụ doanh nghiệp;

- Bản tin Năng suất chất lượng;

 

- Bản tin hoạt động địa phương.

 

Tạp chí TĐC

Trung tâm Tti

Trung tâm Năng suất

Văn phòng

Trung tâm TTi

 

 

 

 

 

Các đơn vị

2.4

Các Cơ sở dữ liệu

 

Các đơn vị

2.5

Hoạt động chuyên môn

 

 

2.5.1

Hoạt động tiêu chuẩn hoá (TCH)

- Chiến lược và quy hoạch phát triển hoạt động TCH;

- Hệ thống các tài liệu pháp quy kỹ thuật về TCH;

- Kế hoạch, dự án, tiến độ, kết quả xây dựng, soát xét và phổ biến áp dụng TCVN;

- Kết quả hoạt động TCH của các Bộ, ngành, địa phương;

- Kết quả hoạt động TCH của các doanh nghiệp;

- Kết quả tham gia hoạt động TCH quốc tế và khu vực trong khuôn khổ ISO, IEC, CODEX, ITU, PASC, ASEAN/ACCSQ, APEC/SCSC;

- Kết quả thực hiện các chương trình hài hoà tiêu chuẩn trong khuôn khổ ASEAN, APEC, ASEM.

 

Ban Tiêu chuẩn


Ban Tiêu chuẩn TTTCCLVN

 


Ban Tiêu chuẩn TTTCCLVN

 


Ban Tiêu chuẩn

 


TTTCCLVN

Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (TTTCCLVN) TTTCCLVN

 

Ban tiêu chuẩn

TTTCCLVN

 

Ban tiêu chuẩn

TTTCCLVN

 

 

Ban tiêu chuẩn

2.5.2

Hoạt động đo lường

- Các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước về đo lường;

- Danh mục phương tiện đo phải được kiểm định Nhà nước;

- Dữ liệu về các tổ chức được công nhận khả năng kiểm định;

- Dữ liệu về phê duyệt mẫu phương tiện đo sản xuất và nhập khẩu;

- Hệ thống chuẩn đo lường quốc gia;

- Danh mục các cơ sở được uỷ quyền kiểm định;

- Dữ liệu về năng lực hiệu chuẩn phương tiện đo;

- Các Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN) đã ban hành;

- Kế hoạch xây dựng mới và soát xét các ĐLVN.

 

Ban đo lường

 

Ban đo lường

 

Ban đo lường

 

Ban đo lường

Ban đo lường Việt Nam (TTĐLVN) TTĐLVN

 

 

 

 

TTĐLVN Ban KHTC

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban đo lường

 

 

Các Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL

Ban đo lường

Ban đo lường, TTĐLVN

2.5.3

Hoạt động công nhận

- Hệ thống công nhận phòng thử nghiệm;

- Hệ thống công nhận tổ chức chứng nhận;

- Hệ thống công nhận chuyên gia đánh giá;

- Hệ thống công nhận tổ chức giám định.

Văn phòng CNCL

 

2.5.4

Hoạt động chứng nhận

- Dữ liệu về chứng nhận hệ thống chất lượng và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, các mô hình chứng nhận, kết quả chứng nhận sản phẩm và hệ thống chất lượng, hệ thống môi trường;

- Dữ liệu các doanh nghiệp đã đạt các chứng chỉ về hệ thống chất lượng và môi trường;

- Dữ liệu các sản phẩm đã đạt chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn.

Trung tâm QUACERT

Ban ĐGPH, Trung tâm Năng suất Việt Nam và các Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, 2, 3

2.5.5

Hoạt động giải thưởng chất lượng

- Dữ liệu về giải thưởng chất lượng Việt

Nam, quốc tế và châu á - Thái Bình Dương;

- Dữ liệu các doanh nghiệp đạt các giải thưởng.

TTTCCLVN

 

2.5.6

Hoạt động công bố tiêu chuẩn chất lượng và công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn

- Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định liên quan;

- Dữ liệu các kết quả của hoạt động công bố.

Ban ĐGPH

TTTCCLVN, TT QUACERT, Văn phòng TBT VN

2.5.7

Hoạt động thử nghiệm

- Dữ liệu về năng lực thử nghiệm của các PTN của các Trung tâm Kỹ thuật 1, 2, 3;

- Dữ liệu thử nghiệm các sản phẩm trọng điểm thuộc danh mục hàng hoá phải kiểm tra nhà nước về chất lượng.

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, 2, 3

Ban ĐGPH, Văn phòng CNCL, Trung tâm QUACERT

2.5.8

Hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế

- Dữ liệu về các tổ chức quốc tế và khu vực mà Việt Nam là thành viên;

- Các chương trình hành động phải triển khai trong khuôn khổ chương trình của các tổ chức quốc tế và khu vực;

- Các dự án đầu tư, hợp tác song phương và đa phương;

- Kế hoạch hàng năm về hợp tác quốc tế.

Ban HTQT

 

 

Ban HTQT

 

Ban HTQT

Ban KHTC

Các đơn vị

2.5.9

Hoạt động đào tạo, huấn luyện

- Các chương trình đào tạo, huấn luyện hàng năm;

- Dữ liệu các học viên đã qua đào tạo, huấn luyện;

- Các tài liệu đào tạo.

Trung tâm Đào tạo

Các đơn vị

2.5.10

Hoạt động năng suất chất lượng

- Dữ liệu về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng;

- Dữ liệu, kết quả triển khai chương trình năng suất xanh,....

Trung tâm Năng suất Việt Nam

 

2.5.11

Hoạt động Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

- Hàng hoá lưu thông trên thị trường:

* Các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định liên quan;

* Dữ liệu về kết quả của hoạt động quản lý chất lượng hàng hoá trên thị trường.

- Hàng hoá xuất nhập khẩu

* Các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định liên quan;

* Dữ liệu về kết quả của hoạt động quản lý chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu.

Cục Quản lý chất lượng hàng hoá

Các đơn vị

2.5.12

Hoạt động thông bảo và hỏi đáp về TCĐLCL

- Hoạt động thông báo;

- Hoạt động hỏi đáp.

Văn phòng TBT Việt Nam

Các đơn vị

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/QĐ-TĐC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/QĐ-TĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2006
Ngày hiệu lực07/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/QĐ-TĐC

Lược đồ Quyết định 71/QĐ-TĐC Quy chế cung cấp khai thác thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 71/QĐ-TĐC Quy chế cung cấp khai thác thông tin
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu71/QĐ-TĐC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýNgô Quý Việt
        Ngày ban hành07/02/2006
        Ngày hiệu lực07/02/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 71/QĐ-TĐC Quy chế cung cấp khai thác thông tin

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/QĐ-TĐC Quy chế cung cấp khai thác thông tin

            • 07/02/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/02/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực