Quyết định 71/QĐ-UBND

Quyết định 71/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 71/QĐ-UBND 2014 thí điểm chế định Thừa phát lại Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại”;

Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-BTP ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc chọn địa phương mở rộng thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-BTP ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Bình Dương”;

Căn cứ Công văn số 1615-CV/TU ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về việc triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1376/TTr-STP ngày 27 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai, thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ và toàn diện Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, thực hiện thành công chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại.

2. Yêu cầu

- Quán triệt và bám sát đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xã hội hóa một số nội dung hoạt động tư pháp và thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành có liên quan.

- Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại, đồng thời, bảo đảm yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Quán triệt chủ trương, mục đích; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh

a) Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2013.

b) Tổ chức Hội nghị quán triệt chủ trương, mục đích của việc thí điểm chế định Thừa phát lại; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện chủ trương thí điểm chế định Thừa phát lại tại Bình Dương.

- Chủ trì Hội nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thành phần tham dự Hội nghị: Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cán bộ pháp chế sở, ngành; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Dương; Thường trực Huyện, Thị, Thành ủy; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát và Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã.

- Nội dung hội nghị: Quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; triển khai việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật về Thừa phát lại.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian tổ chức: Quý IV năm 2013.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân với nội dung và hình thức phù hợp

a) Xây dựng Chuyên trang về Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại tỉnh Bình Dương trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; tuyên truyền về Thừa phát lại trên Trang thông tin điện tử của các huyện, thị xã, thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: trong suốt quá trình thí điểm.

b) Mở chuyên mục hoặc loạt bài để thông tin tuyên truyền về Thừa phát lại với nội dung phù hợp với quần chúng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về Thừa phát lại, theo dõi và đưa tin thường xuyên về hoạt động của Thừa phát lại để nhân dân và các tổ chức nắm bắt, sử dụng có hiệu quả công cụ mới trong thi hành án dân sự.

- Đơn vị thực hiện: Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương phối hợp với Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: trong suốt quá trình thí điểm.

c) Tiếp tục tổ chức các hội nghị tập trung để thông tin, tuyên truyền và phổ biến chuyên đề về chế định Thừa phát lại cho từng nhóm đối tượng cụ thể với nội dung phù hợp.

- Đơn vị thực hiện:

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã, báo cáo viên pháp luật, hòa giải viên, tuyên truyền viên cơ sở, Trưởng Ban điều hành Khu phố, Tổ trưởng Tổ dân phố: Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với lực lượng Công an: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan Thi hành án Dân sự: Cục Thi hành án Dân sự chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn tỉnh: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với cán bộ, công chức và viên chức Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và cấp huyện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với luật sư, luật gia: Đoàn Luật sư và Hội Luật gia tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên các cơ sở đào tạo luật trên địa bàn tỉnh: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2013 và quý I/2014.

d) Biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến pháp luật về Thừa phát lại:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2013 và quý I/2014.

đ) Trực tiếp giải thích, hướng dẫn cho người dân hiểu và cung cấp thông tin về Thừa phát lại khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

3. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nghề Thừa phát lại:

a) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật về Thừa phát lại

- Tổ chức đào tạo về nghề Thừa phát lại để tạo nguồn bổ nhiệm Thừa phát lại cho tỉnh Bình Dương.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Tổng cục Thi hành án Dân sự và Học viện Tư pháp thực hiện.

+ Thời gian thực hiện: trong năm 2014.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hành nghề cho Thừa phát lại và thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại:

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Bổ nhiệm Thừa phát lại, thành lập và đăng ký hoạt động cho các Văn phòng Thừa phát lại:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2013 và quý I/2014.

- Nội dung thực hiện:

Sở Tư pháp có trách nhiệm: tiếp nhận hồ sơ, thực hiện các thủ tục trình Bộ Tư pháp bổ nhiệm Thừa phát lại; tiếp nhận hồ sơ, thực hiện các thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại; cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại.

c) Phát triển đội ngũ thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại

Rà soát thực trạng đội ngũ thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại, xác định nhu cầu của các Văn phòng Thừa phát lại về số lượng cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại. Từ đó, xây dựng phương án phát triển đội ngũ thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại cả về số lượng và chất lượng.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong thời gian thí điểm.

4. Xây dựng dự toán kinh phí đối với hoạt động tống đạt văn bản của Thừa phát lại

- Cơ quan thực hiện:

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng dự toán kinh phí thực hiện tống đạt văn bản của Thừa phát lại cho các cơ quan Tòa án trên địa bàn tỉnh và gửi dự toán về Tòa án nhân dân tối cao.

+ Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng dự toán kinh phí thực hiện tống đạt văn bản của Thừa phát lại cho các cơ quan Thi hành án trên địa bàn tỉnh và gửi dự toán về Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2013.

5. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về Thừa phát lại:

a) Tổ chức kiểm tra, thanh tra hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở.

- Thời gian thực hiện: Trong quý III năm 2014.

b) Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động của Thừa phát lại:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan theo quy định pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Trong thời gian thí điểm.

6. Công tác hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại:

a) Tổ chức giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các Văn phòng Thừa phát lại; giữa Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh để kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thí điểm.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của việc thí điểm.

b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi, quyền hạn của mình có hình thức hỗ trợ khác cho hoạt động của Thừa phát lại.

7. Tổ chức sơ kết và tổng kết việc tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại:

a) Tổ chức sơ kết và tổng kết việc thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Bình Dương.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết và tổng kết việc thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh.

- Thời gian thực hiện: theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức sơ kết và tổng kết việc tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại trên phạm vi cả nước.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện.

- Thời gian thực hiện: theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

- Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Giao Giám đốc Sở Tư pháp làm đầu mối phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch này và các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Định kỳ có sơ kết, đánh giá, đề xuất bổ sung các công việc cụ thể cho từng nội dung, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định. Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính lập các thủ tục có liên quan đến kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2014
Ngày hiệu lực10/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 71/QĐ-UBND 2014 thí điểm chế định Thừa phát lại Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 71/QĐ-UBND 2014 thí điểm chế định Thừa phát lại Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu71/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Văn Nam
        Ngày ban hành10/01/2014
        Ngày hiệu lực10/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 71/QĐ-UBND 2014 thí điểm chế định Thừa phát lại Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/QĐ-UBND 2014 thí điểm chế định Thừa phát lại Bình Dương

            • 10/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực