Quyết định 710/QĐ-UBND

Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch phát động xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 710/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch xây dựng đạt chuẩn An toàn an ninh trật tự Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 710/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG, CƠ SỞ THỜ TỰ ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ”

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 03/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 04/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

Xét Tờ trình số 351/TTr-CAT-PV11 ngày 18/4/2013 của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch phát động xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Điều 2. Giao Công an tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo) chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện theo tinh thần nội dung kế hoạch đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

 

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐỘNG XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG, CƠ SỞ THỜ TỰ ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 03/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 04/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

UBND tỉnh Vĩnh Long đề ra Kế hoạch phát động xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Quán triệt cho các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng và nhiệm vụ xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự “An toàn về an ninh, trật tự” (ANTT), nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong công tác phối hợp vận động cán bộ, công chức và nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng; thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ bảo vệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự an toàn về an ninh trật tự.

3. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng phong trào toàn dân BVANTQ; nâng tỉ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và xếp loại phong trào, không có đơn vị, địa phương xếp loại kém.

II. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, Chủ tịch UBND cấp huyện và cơ sở tiếp tục tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân quán triệt thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Phát động, tổ chức cho từng hộ gia đình ký cam kết, các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

2. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch về phòng, chống tội phạm ở các khu dân cư và trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự; vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và gương mẫu trong việc thực hiện cam kết thi đua xây dựng gia đình, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

3. Tổ chức tốt các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự, không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra các vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, các hoạt động khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật; tự bảo vệ về vật tư, tài sản trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở thờ tự không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, mất trộm tài sản có giá trị lớn, để lộ công nghệ, bí mật nhà nước, cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng… trên địa bàn khu dân cư, xã, phường, thị trấn và trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự.

4. Tăng cường xây dựng lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Củng cố và nâng chất hoạt động của Hội đồng bảo vệ TTATXH, Ban Bảo vệ trật tự an toàn xã hội, đội dân phòng, tổ nhân dân tự quản; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lực lượng công an viên, bảo vệ dân phố, bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự có tư tưởng chính trị vững vàng, am hiểu về pháp luật, vững về nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

1. Tiêu chí để công nhận khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”:

1.1. Hàng năm, cấp uỷ Đảng có nghị quyết, khu dân cư có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và 100% hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về ANTT”.

1.2. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có mô hình tự quản về an ninh, trật tự ở khu dân cư.

1.3. Không để xảy ra các hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật, hoạt động ly khai, đòi tự trị, gây rối an ninh trật tự, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân.

1.4. Thực hiện các hoạt động phòng ngừa các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác.

1.5. Công an viên, bảo vệ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có công an viên, bảo vệ dân phố bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

2. Tiêu chí công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”:

2.1. Hàng năm, Đảng uỷ có nghị quyết, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT, có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”;

2.2. Đạt các chỉ tiêu quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Điều 5 Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012:

- Khoản 2: Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có mô hình tự quản về an ninh, trật tự ở khu dân cư.

- Khoản 3: Không để xảy ra các hoạt động sau:

a) Chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

b) Phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng;

c) Tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật, hoạt động ly khai, đòi tự trị, gây rối an ninh, trật tự;

d) Không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân, khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.

- Khoản 4: Thực hiện các hoạt động phòng ngừa các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác, bao gồm:

a) Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác so với năm trước;

b) Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng và không có công dân của khu dân cư phạm tội nghiêm trọng trở lên, nếu xảy ra tội phạm phải được phát hiện và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời;

c) Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng;

d) Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng do công dân ở khu dân cư gây ra ở cộng đồng;

2.3. Hàng năm, công an xã, bảo vệ dân phố phải đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

2.4. Có 70% số khu dân cư trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

3. Tiêu chí công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

3.1. Hàng năm cấp uỷ Đảng có nghị quyết (đối với nơi có tổ chức Đảng), người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp có kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy, nổ và 100% cán bộ, công nhân viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

3.2. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự; tự bảo vệ về vật tư, tài sản trong cơ quan, doanh nghiệp.

3.3. Không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật; mất trộm tài sản có giá trị lớn, để lộ công nghệ, bí mật nhà nước; cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng, không có cán bộ, công nhân viên phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội.

3.4. Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh, hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

3.5. Có 70% số đầu mối trực thuộc (phòng, ban, tổ, đội…) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

4. Tiêu chí để công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”:

4.1. Hàng năm, cấp uỷ Đảng có nghị quyết (đối với những nơi có tổ chức Đảng), Ban giám hiệu (Ban giám đốc) nhà trường có kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học; phòng, chống cháy, nổ và 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học từ cấp trung học cơ sở trở lên ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt chuẩn “An toàn về ANTT” gắn với các phong trào thi đua trong hệ thống giáo dục quốc dân.

4.2. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương - gia đình người học (nếu người học là học sinh phổ thông) trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục người học, có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự trong nhà trường, ký túc xá và nhà trọ.

4.3. Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không để xảy ra tội phạm và bạo lực học đường; không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội, không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.

4.4. Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách (nếu có) trong sạch, vững mạnh, phân loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

4.5. Có 70% số đầu mối trực thuộc (khoa, phòng, ban, tổ, bộ môn…) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

5. Tiêu chí công nhận cơ sở thờ tự đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”:

5.1. Hàng năm, xây dựng chương trình hành đạo có kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy, quy chế bảo vệ cơ sở thờ tự, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục các chức sắc, chức việc, tín đồ chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương; phòng, chống cháy, nổ và 100% chức sắc, chức việc, tín đồ ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng cơ sở thờ tự đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

5.2. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp giữa cơ sở thờ tự với chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo ANTT, có sơ đồ hướng dẫn để thuận tiện cho người đến hành lễ và khách đến tham quan, có kế hoạch tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự trong cơ sở thờ tự.

5.3. Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không để xảy ra tội phạm và bạo lực nơi thờ tự; không có chức sắc, chức việc, tín đồ phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội, không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.

5.4. Không có các hoạt động mê tín dị đoan như: Đồng bóng, bói toán, trị bệnh bằng bùa phép, mua bán sách bói toán và các ấn phẩm chưa được phép lưu hành, không để xảy ra truyền đạo bất hợp pháp dưới bất cứ hình thức nào.

IV. THỦ TỤC, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ KIỂM TRA:

1. Về thủ tục, thời gian đăng ký:

1.1. Thủ tục đăng ký:

Người đứng đầu các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự, căn cứ các tiêu chí công nhận đạt tiêu chuẩn về “An toàn về an ninh, trật tự” và Bảng tiêu chuẩn, chấm điểm phân loại, thi đua khen thưởng khu dân cư; xã, phường, thị trấn; cơ quan, doanh nghiệp; nhà trường; cơ sở thờ tự thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2013 để đăng ký theo từng nội dung tiêu chuẩn cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Bản đăng ký được lập thành 02 bản: Lưu 01 bản để thực hiện, 01 bản gửi cho Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (Phòng PV28 - Công an tỉnh) để theo dõi, đối chiếu kiểm tra cuối năm.

1.2. Thời gian đăng ký:

Các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở thờ tự tiến hành đăng ký trong thời gian 20 ngày sau khi Kế hoạch phát động xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự “An toàn về an ninh, trật tự” được phát hành. Đối với nhà trường: Mốc thời gian tính từ tổng kết năm học trước đến tổng kết năm học sau.

2. Thời gian kiểm tra:

- Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các cấp sẽ thành lập đoàn kiểm tra đối với các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự về thực hiện tổng kết công tác phát động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào trung tuần tháng 10/2013.

- Các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự chuẩn bị hồ sơ gồm: Báo cáo tổng kết công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; bản đăng ký, bảng tự chấm điểm của khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự an toàn về ANTT…..) báo cáo trước đoàn kiểm tra.

- Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn sẽ tổ chức họp đánh giá, xét phân loại theo khung bảng điểm quy định và đề nghị khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hoặc phê bình những tập thể cá nhân không thực hiện tốt công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2013.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Giao Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch; cuối năm giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo theo quy định.

- Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành tỉnh và Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đến tận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo (Công an tỉnh (phòng PV28)) để có hướng chỉ đạo./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 710/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu710/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2013
Ngày hiệu lực02/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 710/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 710/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch xây dựng đạt chuẩn An toàn an ninh trật tự Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 710/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch xây dựng đạt chuẩn An toàn an ninh trật tự Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu710/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Diệp
        Ngày ban hành02/05/2013
        Ngày hiệu lực02/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 710/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch xây dựng đạt chuẩn An toàn an ninh trật tự Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 710/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch xây dựng đạt chuẩn An toàn an ninh trật tự Vĩnh Long

           • 02/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực