Quyết định 712/QĐ-BNN-TC

Quyết định 712/QĐ-BNN-TC năm 2012 phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 712/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết Chương trình bố trí dân cư


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 712/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ DÂN CƯ NĂM 2012 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 193/2006/QĐ-TTG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-BNN-TC ngày 21/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 (đợt 1) cho Cục Kinh tế hợp tác và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-BNN-KTKH ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v phê duyệt kế hoạch triển khai hoạt động nghiệp vụ thực hiện Chương trình bố trí dân cư năm 2012 theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT tại Tờ trình số 134/TTr-KTHT-KH ngày 27/4/2012 về việc xin phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình bố trí dân cư năm 2012 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình bố trí dân cư năm 2012 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn gồm các nội dung sau:

1. Nguồn kinh phí: Sự nghiệp kinh tế (loại 010-013) - Không thường xuyên

2. Dự toán được duyệt: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn)

3. Nội dung: Thực hiện Chương trình bố trí dân cư năm 2012 theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ

(Chi tiết số liệu theo biểu đính kèm)

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT tổ chức thực hiện các nội dung và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 712/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu712/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2012
Ngày hiệu lực18/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 712/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 712/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết Chương trình bố trí dân cư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 712/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết Chương trình bố trí dân cư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu712/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhan Ngọc Thuỷ
        Ngày ban hành18/05/2012
        Ngày hiệu lực18/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 712/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết Chương trình bố trí dân cư

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 712/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết Chương trình bố trí dân cư

         • 18/05/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/05/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực