Quyết định 713/QĐ-BNN-TC

Quyết định 713/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán ngân sách nhà nước (kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia) cho Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 713/QĐ-BNN-TC giao dự toán ngân sách nhà nước


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 713/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA) NĂM 2011 CHO CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011;
Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 7475/BTC-HCSN ngày 08/6/2011 v/v Thẩm định phân bổ dự toán chương trình MTQG năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 1219/QĐ-BNN-TC ngày 08/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v giao dự toán NSNN năm 2011 lần 5 (Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia) cho các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài
chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi NSNN năm 2011 (lần 5) cho: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2011 được giao Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 

DỰ TOÁN

THU, CHI NSNN NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 713/QĐ-BNN-TC ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Mã số sử dụng ngân sách: 1053613

Kho bạc Nhà nước: Hà Nội

ĐVT: Nghìn đồng

Loại

Khoản

TT

Nội dung

Tổng số

 

 

I

TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ

 

 

 

1

Số thu phí, lệ phí

0

 

 

2

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại

0

 

 

3

Số phí, lệ phí nộp ngân sách

0

 

 

II

DỰ TOÁN CHI NSNN

13.000.000

010

013

1

SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI

3.000.000

 

 

 

Chương trình phòng chống ma túy, mã số: 0150-0157

3.000.000

 

 

a

Kinh phí thường xuyên

0

 

 

 

Trong đó: kinh phí không khoán

 

 

 

b

Kinh phí không thường xuyên

3.000.000

010

013

2

SỰ NGHIỆP KINH TẾ

10.000.000

 

 

 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, mã số 0390-0391

10.000.000

 

 

a

Kinh phí thường xuyên

0

 

 

 

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

0

 

 

 

- Kinh phí trích nộp quỹ thi đua khen thưởng của Bộ

0

 

 

b

Kinh phí không thường xuyên

10.000.000

Yêu cầu đơn vị trình Bộ duyệt dự toán chi tiết các nội dung trước khi thực hiện.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 713/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu713/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2011
Ngày hiệu lực09/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 713/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 713/QĐ-BNN-TC giao dự toán ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 713/QĐ-BNN-TC giao dự toán ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu713/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐinh Thị Phương
        Ngày ban hành09/06/2011
        Ngày hiệu lực09/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 713/QĐ-BNN-TC giao dự toán ngân sách nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 713/QĐ-BNN-TC giao dự toán ngân sách nhà nước

           • 09/06/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực