Quyết định 837/QĐ-BTC

Quyết định 837/QĐ-BTC năm 2011 về giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 837/QĐ-BTC giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 837/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 52/2010/QH12 ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tám về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;
Căn cứ Nghị quyết số 53/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tám phân bổ ngân sách trung ương năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;
Căn cứ Quyết định 196/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011;
Căn cứ Quyết định 518/QĐ-TTg ngày 8 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 196/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán được giao, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, phân bổ và giao dự toán kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đến từng đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc trước ngày 20 tháng 4 năm 2011;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng phương án phân bổ dự toán chi các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến trước khi thực hiện trước ngày 20 tháng 4 năm 2011.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Đoàn ĐB Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- KBNN, Vụ HCSN, Vụ I, Vụ TCNH, Vụ ĐT;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 


BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2011

TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 837/QĐ-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2011

Tổng số

Vốn đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

Tổng số

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

 

Tổng số

156.239

31.250

5.500

25.750

124.989

2.000

122.989

1.

Chương trình Việc làm (1)

15.905

 

 

 

15.905

 

15.905

 

- Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề

5.800

 

 

 

5.800

 

5.800

 

- Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

9.200

 

 

 

9.200

 

9.200

2.

Chương trình Giảm nghèo

7.307

6.000

 

6.000

1.307

 

1.307

3.

Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (2)

16.700

14.250

5.500

8.750

2.450

2.000

450

4.

Chương trình Y tế

10.406

4.000

 

4.000

6.406

 

6.406

5.

Chương trình Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

9.164

 

 

 

9.164

 

9.164

6.

Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm

2.434

 

 

 

2.434

 

2.434

7.

Chương trình Văn hóa

7.627

3.000

 

3.000

4.627

 

4.627

8.

Chương trình Giáo dục và Đào tạo

67.240

 

 

 

67.240

 

67.240

9.

Chương trình Phòng, chống ma túy

1.200

 

 

 

1.200

 

1.200

10.

Chương trình Phòng, chống tội phạm

940

 

 

 

940

 

940

11.

Chương trình Xây dựng nông thôn mới

14.316

3.000

 

3.000

11.316

 

11.316

12.

Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS

3.000

1.000

 

1.000

2.000

 

2.000

Ghi chú:

(1) Đã điều chỉnh giảm 5.000 triệu đồng dự toán chi Chương trình Việc làm của địa phương theo Quyết định số 518/QĐ-TTg ngày 08/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ so với số giao theo Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ (vốn cho vay giải quyết việc làm cấp qua NHCSXH).

(2) Vốn viện trợ bằng tiền thực hiện rút dự toán trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 837/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu837/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2011
Ngày hiệu lực13/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 837/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 837/QĐ-BTC giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 837/QĐ-BTC giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu837/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Công Nghiệp
        Ngày ban hành13/04/2011
        Ngày hiệu lực13/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 837/QĐ-BTC giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 837/QĐ-BTC giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu

            • 13/04/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/04/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực