Quyết định 72/2006/QĐ-UBND

Quyết định 72/2006/QĐ-UBND về việc bán nhà tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân theo phương thức trả dần tiền mua nhà khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 72/2006/QĐ-UBND bán nhà tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân phương thức trả dần tiền mua nhà khi NN thu hồi đất,bồi thường,hỗ trợ tại TP đã được thay thế bởi Quyết định 14/2012/QĐ-UBND chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức và được áp dụng kể từ ngày 14/07/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 72/2006/QĐ-UBND bán nhà tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân phương thức trả dần tiền mua nhà khi NN thu hồi đất,bồi thường,hỗ trợ tại TP


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BÁN NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THEO PHƯƠNG THỨC TRẢ DẦN TIỀN MUA NHÀ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT,  THỰC HIỆN VIỆC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và Quyết định số 26/2006/QĐ-UB ngày 18 tháng 2 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 6693/QĐ-UB ngày 29 tháng 9 năm 2005 của UBND thành phố về phê duyệt nhóm đối tượng vay và lãi suất cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố, trong đó quy định mức lãi suất cho đối tượng ưu tiên đặc biệt vay là 0,3% tháng;
Xét đề nghị của Liên ngành: Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Sở Tài chính, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố tại Tờ trình số 2133/TTLN-STC-BG ngày 18 tháng 5 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi Khoản 8/ Điều 25 Quyết định số 26/2005/QĐ-UB ngày 18 tháng 2 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

Các trường hợp tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về nhà, đất và tài sản trong phương án bồi thường, hỗ trợ của hộ gia đình, cá nhân (không bao gồm tiền hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ gia đình chính sách và tiền thưởng tiến độ) không đủ để mua căn hộ tái định cư theo giá quy định của Thành phố thì phần chênh lệch còn thiếu được phép trả dần trong 10 năm tính từ ngày Quyết định bán nhà tái định cư. Việc bảo tồn vốn đầu tư và thanh toán tiền nhà được quy định như sau:

a- Số tiền nhà được phép trả dần được tính lãi suất bằng 0,25%/tháng (thấp hơn so với lãi suất cho các đối tượng ưu tiên đặc biệt vay quy định tại Quyết định số 6693/QĐ-UB ngày 29 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố).

b- Mỗi lần hộ gia đình, cá nhân thanh toán hàng năm không thấp hơn 1/10 số tiền được phép trả dần. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán trước thời hạn số tiền nhà phải trả cho các năm còn lại thì được giảm 10% số tiền phải thanh toán.

c- Giao Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội (thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất) xác định số tiền nhà trả dần và tiền lãi suất, ký hợp đồng bán nhà ở tái định cư theo phương thức trả dần; tổ chức thu tiền nộp ngân sách theo quy định. Sau khi hộ gia đình, cá nhân hoàn thành việc nộp tiền, Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội có trách nhiệm xác nhận làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định.

d- Trường hợp hết thời hạn trả dần (10 năm) mà hộ gia đình, cá nhân chưa thanh toán hết thì Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chuyển sang hình thức thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Số tiền nhà đã trả được trừ dần vào tiền thuê nhà.

e- Giao Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1256/QĐ-UB ngày 27 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho thuê nhà ở hoặc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân phải di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các trường hợp đã thanh toán hết số tiền nợ mua nhà theo hợp đồng quy ra Vàng thì không xem xét lại. Các trường hợp đã thanh toán một phần theo phương thức quy ra Vàng thì phần còn lại được quy đổi thành tiền theo giá Vàng tại thời điểm và tính toán lại theo quy định tại Điều 1 tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND thành phố (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBNDTP;
- CPVP, TH, TD, XD, KT, Nn, Nth;
- Lưu VT; 120b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/2006/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 72/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/05/2006
Ngày hiệu lực 18/05/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/07/2012
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 72/2006/QĐ-UBND bán nhà tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân phương thức trả dần tiền mua nhà khi NN thu hồi đất,bồi thường,hỗ trợ tại TP


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 72/2006/QĐ-UBND bán nhà tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân phương thức trả dần tiền mua nhà khi NN thu hồi đất,bồi thường,hỗ trợ tại TP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 72/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Lê Quý Đôn
Ngày ban hành 18/05/2006
Ngày hiệu lực 18/05/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/07/2012
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 72/2006/QĐ-UBND bán nhà tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân phương thức trả dần tiền mua nhà khi NN thu hồi đất,bồi thường,hỗ trợ tại TP

Lịch sử hiệu lực Quyết định 72/2006/QĐ-UBND bán nhà tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân phương thức trả dần tiền mua nhà khi NN thu hồi đất,bồi thường,hỗ trợ tại TP