Quyết định 72/QĐ-HĐTVTTHC

Quyết định 72/QĐ-HĐTVTTHC năm 2009 về việc phân công thành viên Hội đồng chủ trì việc rà soát thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực do Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 72/QĐ-HĐTVTTHC phân công thành viên Hội đồng chủ trì rà soát thủ tục hành chính ngành, lĩnh vực


HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 72/QĐ-HĐTVTTHC

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỦ TRÌ VIỆC RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-VPCP ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 1645/QĐ-VPCP ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính chủ trì việc rà soát các thủ tục hành chính của Hội đồng trong một hoặc một số ngành, lĩnh vực (phụ lục kèm theo).

Việc phân công được thực hiện theo nguyên tắc: Mỗi thành viên thay mặt Hội đồng chủ trì việc rà soát thủ tục hành chính trong một hoặc một số ngành, lĩnh vực; phối hợp thực hiện rà soát thủ tục hành chính trong các ngành, lĩnh vực khác.

Thành viên Hội đồng cần lập nhóm công tác riêng và trực tiếp chỉ đạo nhóm công tác thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Điều 2. Thành viên Hội đồng và nhóm công tác chủ trì có nhiệm vụ:

1. Lựa chọn nhóm thủ tục hành chính cụ thể sẽ tiến hành rà soát trong ngành, lĩnh vực được phân công trên cơ sở trao đổi, thống nhất với Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ;

2. Nghiên cứu, rà soát từng thủ tục hành chính cụ thể trong nhóm thủ tục hành chính đã lựa chọn, điền vào biểu mẫu rà soát (biểu mẫu 3, 3a, 3b) theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

3. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ trên, tùy theo khả năng, thành viên Hội đồng và nhóm công tác có thể tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, rà soát nhóm thủ tục hành chính theo hướng liên thông.

Điều 3. Tổ Thư ký có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng tổ chức phối hợp hoạt động giữa các thành viên Hội đồng, các nhóm công tác, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và các bên có liên quan khác để giúp cho hoạt động của các thành viên, các nhóm công tác không bị trùng lặp, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Tổ Thư ký, các nhóm công tác và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC;
- Tổ công tác CCCC TTHC của TTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TV, Cục Quản trị, Cục Hành chính – Quản trị II, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, TCCV (10b)

CHỦ TỊCH    
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

VỀ PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỦ TRÌ VIỆC RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-HĐTVTTHC ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính)

STT

Thành viên Hội đồng

Ngành, lĩnh vực chủ trì rà soát

Ngành, lĩnh vực phối hợp rà soát

1

Nguyễn Xuân Phúc
Chủ tịch

Theo chức năng, nhiệm vụ quy định cho Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của TTgCP

Các ngành, lĩnh vực do thành viên Hội đồng tham gia rà soát

2

Nguyễn Minh Mẫn
Phó Chủ tịch

Theo chức năng, nhiệm vụ quy định cho Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của TTgCP

Các ngành, lĩnh vực do thành viên Hội đồng tham gia rà soát

3

Đinh Văn Ân
Ủy viên

1. Đầu tư

2. Một số giấy phép kinh doanh

1. Gia nhập thị trường

4

Võ Quốc Thắng
Ủy viên

1. Xây dựng

2. Giáo dục

1. Đầu tư

2. Xuất nhập khẩu 

3. Hải quan

5

Sin Foong Wong
Ủy viên

1. Gia nhập thị trường

2. Thuế

3. Đất đai

4. Một số giấy phép kinh doanh

1. Hải quan

2. Ngân hàng

3. Đầu tư

6

Nguyễn Hữu Dũng
Ủy viên

1. Luồng xanh cho xuất nhập khẩu hàng thủy sản

1. Thuế

2. Hải quan

3. Đầu tư

7

Dương Thu Hương
Ủy viên

1. Ngân hàng

2. Cầm cố, thế chấp, phát mại tài sản

3. Công chứng

1. Đầu tư

2. Xuất nhập khẩu

3. Hải quan

8

Lê Quốc Ân
Ủy viên

1. Luồng xanh cho xuất nhập khẩu hàng dệt may

1. Hải quan

2. Thuế

9

Nguyễn Đức Thuấn
Ủy viên

1. Luồng xanh cho xuất nhập khẩu hàng da giầy

2. Đào tạo nghề

1. Quan hệ lao động

2. Thuế

3. Hải quan

4. Xuất, nhập khẩu

10

Kin Won Ho
Ủy viên

1. Đầu tư nước ngoài

1. Hải quan

2. Thuế

3. Xuất, nhập khẩu

11

Phạm Gia Túc
Ủy viên

1. Quan hệ lao động

2. Hải quan

3. Thuế

4. Một số giấy phép kinh doanh

1. Đầu tư

2. Xuất nhập khẩu

3. Gia nhập thị trường

12

Alain Cany
Ủy viên

1. Dược phẩm

2. Phân phối bán lẻ

1. Ngân hàng

2. Đầu tư

13

Frederick Burke
Ủy viên

1. Đầu tư cơ sở hạ tầng

2. Chuỗi hàng hóa

1. Đầu tư

2. Đất đai

14

Trần Du Lịch
Ủy viên

1. Xây dựng cơ bản

2. Phát triển thị trường bất động sản

1. Đầu tư

2. Đất đai

15

Lương Văn Tự
Ủy viên

 

1. Xuất nhập khẩu

2. Hải quan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/QĐ-HĐTVTTHC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu72/QĐ-HĐTVTTHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2009
Ngày hiệu lực15/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/QĐ-HĐTVTTHC

Lược đồ Quyết định 72/QĐ-HĐTVTTHC phân công thành viên Hội đồng chủ trì rà soát thủ tục hành chính ngành, lĩnh vực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 72/QĐ-HĐTVTTHC phân công thành viên Hội đồng chủ trì rà soát thủ tục hành chính ngành, lĩnh vực
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu72/QĐ-HĐTVTTHC
        Cơ quan ban hànhHội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành15/05/2009
        Ngày hiệu lực15/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 72/QĐ-HĐTVTTHC phân công thành viên Hội đồng chủ trì rà soát thủ tục hành chính ngành, lĩnh vực

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 72/QĐ-HĐTVTTHC phân công thành viên Hội đồng chủ trì rà soát thủ tục hành chính ngành, lĩnh vực

            • 15/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực