Quyết định 72/QĐ-TĐC

Quyết định 72/QĐ-TĐC năm 2006 ban hành Quy chế về quản trị hệ thống mạng TCVN-Net do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 72/QĐ-TĐC Quy chế quản trị hệ thống mạng TCVN-Net


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 72/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG TCVN-Net

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Quyết định số 140/2004/QĐ-TTg ngày 05/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về quản trị hệ thống mạng TCVN-Net.

Điều 2. Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông Chánh Văn phòng Tổng cục, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VP, TTi.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Ngô Quý Việt

 

QUY CHẾ

VỀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG TCVN-Net
 (Ban hành theo Quyết định số 72/QĐ-TĐC ngày 07/02/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định các yêu cầu đối với công tác kết nối và quản trị mạng TCVN-Net.

2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 2: Giải thích thuật ngữ, khái niệm

1. TCVN-Net là Hệ thống mạng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Tổng cục), được xây dựng trên công nghệ INTERNET. Việc tiếp cận với mạng này được thực hiện thông qua kết nối cáp nội bộ hoặc qua INTERNET. TCVN-Net có trang chủ (Website) với tên miền là: http://www.tcvn.gov.vn.

2. Quản trị mạng: Cài đặt, vận hành hệ thống máy chủ và thiết bị mạng, phát hiện và giải quyết các sự cố để đảm bảo an toàn và thông suốt cho mạng.

3. Người quản trị mạng: Người chịu trách nhiệm về các hoạt động của mạng, bao gồm bảo quản các thiết bị, cài đặt phần mềm, giám sát việc sử dụng các tài nguyên chung, phân chia quyền truy nhập, xử lý các sự cố, v.v.

4. Đường truyền INTERNET trực tiếp của Tổng cục: Đường kết nối bằng cáp quang từ Hệ thống mạng TCVN-Net với INTERNET theo kênh thuê riêng của công ty viễn thông.

Chương II

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

Điều 3: Quản trị hệ thống mạng TCVN-Net

1. Tổng cục giao Trung tâm Thông tin quản lý các trang thiết bị của phòng máy chủ, vận hành mạng của Tổng cục, đảm bảo tính ổn định và thông suốt cho toàn hệ thống mạng TCVN-Net.

2. Trung tâm Thông tin có trách nhiệm:

2.1 Tổ chức bộ máy quản trị mạng của Tổng cục; cấp các địa chỉ và công cụ trên mạng; tổ chức các khoá tập huấn, phổ biến nghiệp vụ quản trị mạng để đảm bảo việc tiếp cận và làm chủ công nghệ của các đơn vị khi tham gia kết nối vào mạng TCVN-Net.

2.2 Bố trí cán bộ kỹ thuật có đủ độ tin cậy về chính trị và nghiệp vụ chuyên môn, có phẩm chất tốt, nắm vững các quy định về an toàn, an ninh thông tin mạng làm quản trị hệ thống, hệ thống cơ sở dữ liệu, tài nguyên mạng với các nhiệm vụ: cung cấp cổng kết nối tới các đơn vị; tạo, xoá, trao quyền hay giới hạn quyền truy nhập cho các đơn vị tham gia TCVN-Net khi có yêu cầu; theo dõi toàn bộ quá trình vận hành của hệ thống, sẵn sàng và có đủ khả năng phát hiện và khắc phục các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành.

2.3 Hỗ trợ, giải quyết các trục trặc, lỗi hệ thống,... được thông báo từ các đơn vị tham gia TCVN-Net trong quá trình vận hành (nếu lỗi đó thuộc về hệ thống mạng chung của Tổng cục).

3. Văn phòng Tổng cục chịu trách nhiệm quản trị, vận hành mạng nội bộ tại Nhà I và quản trị hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Điều 4: Kết nối mạng TCVN-Net và khai thác đường truyền INTERNET

1. Kết nối vào mạng chung của Tổng cục:

1.1 Mạng của các đơn vị ở Nghĩa Đô bắt buộc phải được kết nối vào hệ thống mạng TCVN-Net của Tổng cục qua đường cáp hữu tuyến nhằm tham gia vào các hoạt động quản lý điều hành của Tổng cục. Thiết bị đầu cuối kết nối tối thiểu phải cần một máy tính hoặc một mạng nội bộ.

1.2 Trung tâm Thông tin có trách nhiệm xây dựng và quản trị đường kết nối cáp hữu tuyến từ hệ thống mạng chung tới thiết bị đầu cuối mạng của các đơn vị ở Nghĩa Đô.

2. Khai thác đường truyền Internet

2.1 Các đơn vị ở Nghĩa Đô có thể tham gia khai thác đường truyền Internet trực tiếp của Tổng cục hoặc tự xây dựng đường truyền riêng của đơn vị mình. Việc tham gia hay không tham gia do các đơn vị quyết định.

2.2 Các đơn vị khai thác đường truyền Internet trực tiếp phải thống nhất với Trung tâm Thông tin về giới hạn băng thông cấp cho đơn vị mình và có trách nhiệm đóng góp kinh phí duy trì đường truyền hàng năm cho Tổng cục dựa trên lượng băng thông được cấp.

Điều 5: Khai thác các dịch vụ của TCVN-Net:

1. Mỗi đơn vị trực thuộc Tổng cục, nếu có yêu cầu, được cấp một địa chỉ trang web, một tài khoản quản trị các trang thông tin tương ứng với chức năng, nhiệm vụ của mình. Địa chỉ của các đơn vị có thể được cấp theo 2 dạng: dạng thứ nhất là tên miền cấp 2 sau tên miền của trang web chung (ví dụ: http://www.tcvn.gov.vn/quatest1 cho Trung tâm KTTCĐLCL 1,...), dạng thứ 2 là một phần trong trang web chung trên TCVN-Net, tuỳ theo mức độ nhiều, ít, quy mô thông tin của đơn vị mình.

2. Tên miền trang thông tin của đơn vị trên TCVN-Net do thủ trưởng đơn vị đề nghị. Trong trường hợp có yêu cầu thay đổi về địa chỉ trang web hay thông tin tài khoản quản trị, các đơn vị phải có đề nghị bằng văn bản gửi về Trung tâm Thông tin.

3. Các đơn vị tham gia TCVN-Net được cấp hộp thư địa chỉ dạng thư điện tử phục vụ các hoạt động trao đổi thông tin trong nội bộ hoặc với đối tác bên ngoài theo dạng tênđơnvị@tcvn.gov.vn với khả năng bảo mật cao. Số lượng địa chỉ được cấp theo thoả thuận với Trung tâm Thông tin trên cơ sở năng lực thực tế của hệ thống. Các địa chỉ hộp thư này có giá trị gửi/nhận thư điện tử cả trong và ngoài nước.

Điều 6: Các yêu cầu về bảo mật và an toàn dữ liệu

1. Để đảm bảo an toàn dữ liệu và hệ thống mạng, các đơn vị được cấp tài khoản cập nhật và quản trị thông tin trên TCVN-Net có trách nhiệm:

1.1 Bảo đảm bí mật tuyệt đối các thông tin về tài khoản, không được tiết lộ cho các cán bộ trong đơn vị không có chức năng quản trị thông tin hoặc tiết lộ ra bên ngoài nhằm đảm bảo tính chính xác của thông tin của đơn vị mình.

1.2 Không cung cấp các thông tin liên quan tới hệ thống mạng cho các đối tượng không có chức năng cả trong nội bộ và bên ngoài.

1.3 Trong trường hợp thông tin về tài khoản bị lộ, cán bộ quản trị thông tin của đơn vị phải báo cáo về Trung tâm Thông tin để thay đổi tài khoản.

2. Cá nhân, tập thể phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của luật pháp đối với các trường hợp vi phạm quy định về bảo mật thông tin và an toàn hệ thống được nêu ở Mục 1 Điều 6.

Chương III

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Điều 7: Trách nhiệm của các đơn vị

1. Bố trí cán bộ chịu trách nhiệm quản trị mạng, thông báo cho Trung tâm Thông tin biết để liên hệ.

2. Các đơn vị ở Nghĩa Đô cần bố trí thiết bị đầu cuối để kết nối với mạng của Tổng cục thông qua đường cáp hữu tuyến.

3. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ quản trị mạng, các cán bộ khai thác mạng.

4. Thực hiện quản trị mạng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo kết nối thông suốt với mạng chung của Tổng cục.

Điều 8: Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin

Đảm bảo hoạt động thông suốt của mạng TCVN-Net, trên cơ sở thống nhất các chương trình quản trị và khai thác thông tin, đồng thời cung cấp các chương trình này tới các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Chương IV

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ

Điều 9: Thẩm quyền quyết định

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/QĐ-TĐC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu72/QĐ-TĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2006
Ngày hiệu lực07/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/QĐ-TĐC

Lược đồ Quyết định 72/QĐ-TĐC Quy chế quản trị hệ thống mạng TCVN-Net


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 72/QĐ-TĐC Quy chế quản trị hệ thống mạng TCVN-Net
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu72/QĐ-TĐC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýNgô Quý Việt
        Ngày ban hành07/02/2006
        Ngày hiệu lực07/02/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 72/QĐ-TĐC Quy chế quản trị hệ thống mạng TCVN-Net

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 72/QĐ-TĐC Quy chế quản trị hệ thống mạng TCVN-Net

            • 07/02/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/02/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực