Quyết định 729/QĐ-UBND

Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình Đường dây 220 kV Vĩnh Long – Trà Vinh, đoạn qua 02 huyện Châu Thành và Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 729/QĐ-UBND 2011 bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình Đường dây 220 kV Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 729/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CỦA CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 220KV VĨNH LONG - TRÀ VINH, ĐOẠN QUA 02 HUYỆN CHÂU THÀNH VÀ CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-EVN-HĐQT ngày 05/02/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220kV Vĩnh Long - Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình Đường dây 220kV Vĩnh Long - Trà Vinh, đoạn qua 02 huyện Châu Thành và Càng Long, tỉnh Trà Vinh;

Theo Tờ trình số 156/TTr-STNMT ngày 09/5/2011 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình: Đường dây 220kV Vĩnh Long - Trà Vinh (đoạn qua huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình: Đường dây 220kV Vĩnh Long - Trà Vinh, đoạn qua 02 huyện Châu Thành và Càng Long, tỉnh Trà Vinh, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Đường dây 220kV Vĩnh Long - Trà Vinh, đoạn qua 02 huyện Châu Thành và Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

- Hạng mục: Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đoạn qua huyện Càng Long).

- Địa điểm đầu tư xây dựng: Huyện Càng Long, huyện Châu Thành.

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

- Nguồn vốn: Vốn vay ngân hàng thế giới (WB) theo Hiệp định Tín dụng 4107 - VN.

2. Cơ sở phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

a) Hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi theo hồ sơ đính kèm Tờ trình số 156/TTr-STNMT ngày 09/5/2011 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Căn cứ áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

- Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh.

- Công văn số 2437/UBND-KTTH ngày 30/8/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc một số chính sách bồi thường, hỗ trợ trong GPMB dự án Đường dây 220kV Vĩnh Long - Trà Vinh.

- Công văn số 1112/UBND-KTTH ngày 26/4/2011 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ khác trong GPMB dự án Đường dây 220kV Vĩnh Long - Trà Vinh.

- Thẩm định của Hội đồng thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh.

3. Số tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 11.223.167.289 đồng (Mười một tỷ, hai trăm hai mươi ba triệu, một trăm sáu mươi bảy ngàn, hai trăm tám mươi chín đồng).

Trong đó:

- Bồi thường thiệt hại về đất

: 211.205.000 đồng;

- Bồi thường thiệt hại về cây trái, hoa màu

: 682.432.100 đồng;

- Hỗ trợ

: 10.196.449.154 đồng;

- Chi phí Hội đồng bồi thường

: 110.900.863 đồng;

- Chi phí thẩm định

: 22.180.172 đồng.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường dây 220kV Vĩnh Long - Trà Vinh, (đoạn qua huyện Càng Long) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong việc kê biên, tính toán, áp giá và chi trả bồi thường theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam; Trưởng ban Ban Quản lý Dự án các công trình Điện miền Nam; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 729/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu729/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2011
Ngày hiệu lực17/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 729/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 729/QĐ-UBND 2011 bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình Đường dây 220 kV Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 729/QĐ-UBND 2011 bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình Đường dây 220 kV Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu729/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Khiêu
       Ngày ban hành17/05/2011
       Ngày hiệu lực17/05/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 729/QĐ-UBND 2011 bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình Đường dây 220 kV Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 729/QĐ-UBND 2011 bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình Đường dây 220 kV Trà Vinh