Quyết định 729/QĐ-UBND

Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2009 thành lập Văn phòng "một cửa liên thông" giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 729/QĐ-UBND thành lập Văn phòng một cửa liên thông đã được thay thế bởi Quyết định 780/QĐ-UBND thành lập Văn phòng một cửa liên thông và được áp dụng kể từ ngày 22/06/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 729/QĐ-UBND thành lập Văn phòng một cửa liên thông


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 729/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 08 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG "MỘT CỬA LIÊN THÔNG" GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ BÊN NGOÀI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ vào Quyết định số: 28/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh Bắc Giang V/v Ban hành "Quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang".
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 62/TTr-SKH ngày 28 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng "một cửa liên thông" (gọi tắt là Văn phòng MCLT) để giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, gồm các thành phần như sau:

1. Thường trực Văn phòng MCLT:

1.1. Trưởng Văn phòng MCLT:

 Lãnh đạo Kế hoạch và Đầu tư.

1.2. Thành viên Thường trực Văn phòng MCLT:

 - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

 - Lãnh đạo Sở Nội vụ;

 - Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường;

 - Lãnh đạo Sở Xây dựng;

 - Giám đốc Trung tâm XTĐT và PTDN (Sở KH&ĐT);

 - Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

 - Trưởng phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh;

 - Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ;

 - Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

 - Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng.

2. Bộ phận chuyên viên giúp việc:

 - Trưởng Bộ phận: phân công một thành viên Trường trực MCLT kiêm nhiệm.

 - Phó trưởng Bộ phận: phân công một chuyên viên giúp việc kiêm nhiệm

 - Các chuyên viên giúp việc:

 + Chuyên viên 1 (thuộc Sở KH&ĐT): Tiếp đón nhà đầu tư; Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; Hướng dẫn cho nhà đầu tư về trình tự thủ tục, cung cấp hồ sơ biểu mẫu; Công tác Hành chính - Tổng hợp.

 + Chuyên viên 2 (thuộc Sở KH&ĐT): Tiếp nhận các hồ sơ và trả kết quả liên quan đến lĩnh vực Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đầu tư; Thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy; Cấp giấy phép xây dựng.

 + Chuyên viên 3 (thuộc Sở KH&ĐT): Tiếp nhận các hồ sơ và trả kết quả liên quan đến lĩnh vực: Đăng ký thành lập doanh nghiệp; Đăng ký thuế.

 + Chuyên viên 4 (thuộc Sở TN&MT): Tiếp nhận các hồ sơ và trả kết quả liên quan đến lĩnh vực: Đất đai và Môi trường.

 Trưởng Văn phòng MCLT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh danh sách các thành viên và chuyên viên giúp việc cụ thể của Văn phòng MCLT sau khi thống nhất với các cơ quan nêu trên.

Điều 2. Văn phòng MCLT đặt tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư, sử dụng con dấu, tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các cơ quan tham gia Văn phòng MCLT cử Lãnh đạo và các Trưởng phòng chuyên môn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; cử các chuyên viên làm việc theo chế độ chuyên trách. Kinh phí hoạt động của Văn phòng MCLT được cấp từ ngân sách nhà nước tỉnh thông qua ngân sách cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Nhiệm vụ của Văn phòng MCLT:

1. Phối hợp với các cấp các ngành tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp.

2. Giúp đỡ các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư vào địa bàn tỉnh. Hướng dẫn trình tự thủ tục và cung cấp hồ sơ biểu mẫu cho nhà đầu tư. Giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án đầu tư.

3. Thực hiện chức năng bộ phận "một cửa" của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện tốt Quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 4. Trách nhiệm các thành viên Thường trực MCLT:

1. Trưởng Văn phòng MCLT có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Văn phòng MCLT theo quy định; ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng MCLT; định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hoạt động của Văn phòng MCLT và các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh; phân công Trưởng, Phó Bộ phận chuyên viên giúp việc.

2. Các Thành viên của Văn phòng MCLT có trách nhiệm tham gia các hoạt động của Văn phòng MCLT và chỉ đạo việc thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm và lĩnh vực hoạt động của cơ quan mình.

Điều 5. Trách nhiệm của Bộ phận chuyên viên giúp việc:

Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Văn phòng MCLT.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 7. Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Chánh Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc Hội KV tỉnh Bắc Giang;
- UBMT Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, các ban của Đảng; cơ quan thuộc Tỉnh uỷ;
- VP Đoàn ĐBQH; HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh;
- Các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh;
- Huyện uỷ, Thành uỷ, UBND các huyện, thành phố;
- Các Hiệp hội: Doanh nghiệp, DN nhỏ và vừa, DN trẻ tỉnh;
- VP UBND tỉnh: + LĐVP, các phòng, đơn vị trực thuộc;
 + Lưu: VT, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 729/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu729/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2009
Ngày hiệu lực18/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/06/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 729/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 729/QĐ-UBND thành lập Văn phòng một cửa liên thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 729/QĐ-UBND thành lập Văn phòng một cửa liên thông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu729/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành08/05/2009
        Ngày hiệu lực18/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/06/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 729/QĐ-UBND thành lập Văn phòng một cửa liên thông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 729/QĐ-UBND thành lập Văn phòng một cửa liên thông