Quyết định 780/QĐ-UBND

Quyết định 780/QĐ-UBND năm 2011 thành lập Văn phòng "một cửa liên thông" giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 780/QĐ-UBND thành lập Văn phòng một cửa liên thông


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 780/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 22 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG "MỘT CỬA LIÊN THÔNG" GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ BÊN NGOÀI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 45/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang"; Quyết định số 191/2011/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số: 477/SKH-KTĐN ngày 15 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng "một cửa liên thông" giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với các nội dung sau:

1. Thường trực Văn phòng “một cửa liên thông”

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối - Trưởng Văn phòng;

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Phó Trưởng Văn phòng Thường trực;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Lãnh đạo Sở Xây dựng;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;

- Lãnh đạo Công an tỉnh;

- Trưởng phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh;

- Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ;

- Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Trưởng phòng chuyên môn thuộc Công an tỉnh;

- Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục Thuế tỉnh;

- Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng.

2. Bộ phận chuyên viên giúp việc

Bộ phận Chuyên viên giúp việc làm việc theo chế độ chuyên trách, bao gồm:

- Chuyên viên 1 (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư): Tiếp nhận các hồ sơ và trả kết quả liên quan đến lĩnh vực Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đầu tư; thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy; cấp giấy phép xây dựng; theo dõi công tác hành chính, tổng hợp.

- Chuyên viên 2 (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư): Tiếp nhận các hồ sơ và trả kết quả liên quan đến lĩnh vực: Đăng ký thành lập doanh nghiệp; đăng ký thuế.

- Chuyên viên 3 (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường): Tiếp nhận các hồ sơ và trả kết quả liên quan đến lĩnh vực: Đất đai và môi trường.

Văn phòng “một cửa liên thông” báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh danh sách các thành viên và chuyên viên giúp việc cụ thể của Văn phòng “một cửa liên thông” sau khi thống nhất với các cơ quan nêu trên.

Điều 2. Văn phòng “một cửa liên thông” đặt trụ sở tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, sử dụng con dấu, tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các cơ quan tham gia Văn phòng “một cửa liên thông” cử Lãnh đạo và các Trưởng phòng chuyên môn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; cử các chuyên viên làm việc theo chế độ chuyên trách. Kinh phí hoạt động của Văn phòng “một cửa liên thông” được cấp từ ngân sách nhà nước tỉnh thông qua ngân sách cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Nhiệm vụ của Văn phòng “một cửa liên thông”:

1. Phối hợp với các cấp các ngành tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp.

2. Giúp đỡ các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư vào địa bàn tỉnh. Hướng dẫn trình tự thủ tục và cung cấp hồ sơ biểu mẫu cho nhà đầu tư. Giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án đầu tư.

3. Thực hiện chức năng bộ phận "một cửa" của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện tốt Quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

5. Định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hoạt động của Văn phòng “một cửa liên thông” và các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Trách nhiệm các thành viên Thường trực “một cửa liên thông”

1. Trưởng Văn phòng “một cửa liên thông” có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Văn phòng “một cửa liên thông” và trực tiếp chủ trì các cuộc họp thường kỳ để xem xét các dự án đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Khi Trưởng Văn phòng đi vắng có thể ủy quyền cho Phó Trưởng Văn phòng điều hành các phiên họp của Văn phòng “một cửa liên thông”.

2. Các Thành viên Văn phòng “một cửa liên thông” có trách nhiệm tham gia các hoạt động của Văn phòng “một cửa liên thông” và chỉ đạo việc thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm và lĩnh vực hoạt động của cơ quan mình.

Điều 5. Trách nhiệm của Bộ phận chuyên viên giúp việc:

Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Văn phòng “một cửa liên thông”.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Văn phòng "một cửa liên thông" giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an, Cục thuế tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 780/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu780/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2011
Ngày hiệu lực22/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 780/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 780/QĐ-UBND thành lập Văn phòng một cửa liên thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 780/QĐ-UBND thành lập Văn phòng một cửa liên thông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu780/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýBùi Văn Hải
       Ngày ban hành22/06/2011
       Ngày hiệu lực22/06/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 780/QĐ-UBND thành lập Văn phòng một cửa liên thông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 780/QĐ-UBND thành lập Văn phòng một cửa liên thông

           • 22/06/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực