Quyết định 7292/QĐ-BYT

Quyết định 7292/QĐ-BYT năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế kể từ ngày 01/7/2016 theo chuyên đề về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 7292/QĐ-BYT Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc Bộ Y tế 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7292/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ KỂ TỪ NGÀY 01/7/2016 THEO CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế kể từ ngày 01/7/2016 theo chuyên đề về điều kiện đầu tư kinh doanh (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Công báo,
Cổng thông tin điện tử Chính ph);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
, cơ quan thuộc Chính phủ;
- T
òa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- S
Y tế các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Các Thứ tr
ưởng (đbiết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y t
ế;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ KỂ TỪ NGÀY 01/7/2016 THEO CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị định của Chính phủ

Số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010

Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

Được bãi bỏ bởi Điều 21 của Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

01/7/2016

2

Nghị định của Chính phủ

Số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012

Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Được bãi bỏ bởi Điều 32 của Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

01/7/2016

3

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

Số 03/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008

Quy định điều kiện về tổ chức nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động của ngân hàng mô

Đã được thay thế bởi Nghị định số 118/2016/NĐ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

15/9/2016

4

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

Số 29/2011/TT-BYT ngày 30/6/2011

Quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Đã được thay thế bởi Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

01/7/2016

5

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

Số 08/2012/TT-BYT ngày 17/5/2012

Hướng dẫn việc vận chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Đã được thay thế bởi Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 14, khoản 4 Điều 172 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/7/2016

6

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

Số 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012

Quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

Đã được thay thế bởi Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 14, khoản 4 Điều 172 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/7/2016

7

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

Số 42/2013/TT-BYT ngày 29/12/2013

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2013/TT-BYT ngày 24/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV

Đã được thay thế bởi Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

01/7/2016

8

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

Số 12/2015/TT-BYT ngày 28/5/2015

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Đã được thay thế bởi Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

01/7/2016

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ KỂ TỪ NGÀY 01/7/2016 THEO CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị định của Chính phủ

Số 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược

- Các điều  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 Mục 2 Chương IV,

- Chương V

Đã được bãi bỏ bởi Điều 27 của Nghị định số 102/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thuốc

01/7/2016

2

Nghị định của Chính phủ

Số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/04/2008 quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

- Điều 2, Điều 3 và Điều 4

Đã được thay thế bởi Điều 1 của Nghị định số 118/2016/NĐ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

15/9/2016

3

Nghị định của Chính phủ

Số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

- Khoản 2 Điều 7;

- Điểm c khoản 1 Điều 9;

- Điều 13

Được bãi bỏ bởi Điều 2 của Nghị định số 98/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

1/7/2016

4

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

Số 25/2011/TT-BYT ngày 23/6/2011 ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam.

Bảng 3, Bảng 4 của Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BYT

Trái với quy định tại Điều 3 của Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

1/7/2016

5

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

Số 25/2012/TT-BYT ngày 29/11/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

Quy định về cơ sở vật chất phòng xét nghiệm;  trang thiết bị phòng xét nghiệm; nhân sự phòng xét nghiệm tại Phần II. Quy định về kỹ thuật.

Đã được thay thế bởi Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại xét nghiệm và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

01/7/2016

6

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

số 15/2013/TT-BYT ngày 24/5/2013 hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV

- Khoản 1, 2 Điều 2;

- Mục 1, 2 Chương II (các điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

- Điều 15;

- Mục 1, 2 Chương IV (các điều 17, 18, 19, 20);

- Điều 23;

- Khoản 1 Điều 26 (trừ quy định về các trường hợp quyết định chỉ định phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV bị thu hồi);

- Điều 27, 29, 30, 31.

Đã được thay thế bởi Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

01/7/2016

7

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

Số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

- Điều 2;

- Khoản 1, 2,3 Điều 3;

- Điều 4, 5, 6 Chương II: Điều kiện tiêm chủng;

- Điều 8;

- Ý thứ nhất khoản 3, Điều 9: Vắc xin phải được theo dõi các thông tin về nhiệt độ, điều kiện bảo quản hàng ngày;

- Điểm a, b khoản 1; điểm a, b khoản 3 Điều 10;

- Khoản 2, Điều 12;

- Khoản 1; điểm a, b, e khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 13;

- Điều 14;

- Khoản 1 Điều 24;

- Điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 25;

- Điều 27;

- Điểm b, e khoản 1 Điều 31;

- Điểm a khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 31;

- Điểm a khoản 1, Điều 32.

Đã được thay thế bởi Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

01/7/2016

8

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

Số 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc

- Khoản 1, 2, 3 Điều 4;

- Khoản 1, 2, 4 Điều 5;

- Khoản 1, 2, 4 Điều 6;

- Khoản 1, 2, 3, 6  Điều 7.

Đã được thay thế bởi Nghị định số 102/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thuốc và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

01/7/2016

9

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

Số 57/2015/TT-BYT ngày 30/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Điều 4, Điều 5 và Điều 6

Đã được thay thế bởi Nghị định số 98/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

01/7/2016

10

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

Số 03/2016/TT-BYT ngày 21/01/2016 quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

- Điều 4;

- Khoản 1, 3 Điều 5;

- Các điều 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15.

Được thay thế bởi Nghị định số 102/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thuốc và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

01/7/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7292/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7292/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2016
Ngày hiệu lực13/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7292/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 7292/QĐ-BYT Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc Bộ Y tế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 7292/QĐ-BYT Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc Bộ Y tế 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 7292/QĐ-BYT Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc Bộ Y tế 2016

          • 13/12/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 13/12/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực