Quyết định 731/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 731/QĐ-BVHTTDL năm 2014 phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 731/QĐ-BVHTTDL năm 2014 vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ làm đạo cụ trưng bày triển lãm


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 731/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN XÂY DỰNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC TRANG BỊ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ LÀM ĐẠO CỤ HOẶC ĐỂ TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị đinh số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ Nghị đinh số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC, VĐL.10.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN XÂY DỰNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC TRANG BỊ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ LÀM ĐẠO CỤ HOẶC ĐỂ TRƯNG BÀY, TRIỂN LÃM TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT
(Ban hành theo Quyết định số 731/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh này, đồng thời thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 4063/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1. Nội dung:

Đánh giá thực trạng tình hình trang bị, quản lý, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển lãm thuộc lĩnh vực được giao quản lý.

Nêu rõ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực này, và đề xuất, kiến nghị các hình thức phù hợp để khắc phục và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

2. Thời gian và địa điểm:

Hội thảo được tổ chức tại 2 khu vực (miền Bắc và miền Nam), thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

- Khu vực miền Nam: Tổ chức trong 2 ngày, dự kiến vào ngày 11 và 12/4/2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh (Cục Công tác phía Nam).

- Khu vực miền Bắc: Tổ chức trong 2 ngày, dự kiến vào ngày 8 và ngày 9/5/2014 tại Hà Nội.

3. Thành phần:

- Đại diện một số Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đại diện một số Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Công an

- Đại diện một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Một số hãng phim, đơn vị biểu diễn nghệ thuật, bảo tàng

- Một số chuyên gia, nhà khoa học.

(Tổng số khoảng: 300 đại biểu)

4. Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Đơn vị tổ chức: Vụ Pháp chế.

6. Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Cục Công tác phía Nam.

7. Kinh phí tổ chức: Kinh phí sự nghiệp của Bộ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 731/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu731/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2014
Ngày hiệu lực18/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 731/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 731/QĐ-BVHTTDL năm 2014 vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ làm đạo cụ trưng bày triển lãm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 731/QĐ-BVHTTDL năm 2014 vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ làm đạo cụ trưng bày triển lãm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu731/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Huỳnh Vĩnh Ái
        Ngày ban hành18/03/2014
        Ngày hiệu lực18/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 731/QĐ-BVHTTDL năm 2014 vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ làm đạo cụ trưng bày triển lãm

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 731/QĐ-BVHTTDL năm 2014 vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ làm đạo cụ trưng bày triển lãm

         • 18/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực