Quyết định 732/QĐ-BCA-V03

Quyết định 732/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2021 do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 732/QĐ-BCA-V03 2021 Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân


B CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 732/QĐ-BCA-V03

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH K HOCH THC HIN DÂN CHỦ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Kết luận số 65-KL/TW ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị s 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức của Bộ Công an;

Căn cứ Chương trình công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp của Bộ Công an năm 2021;

Theo đ nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tại Công văn số 301/V03-P6 ngày 01 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

-
Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ s của Bộ Công an (để phối hp chỉ đạo);
-
Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
;
- Lưu: VT, V03 (P6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Quý Vương

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 732/QĐ-BCA-V03 Ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an, đồng thời bảo đảm cán bộ, chiến sĩ được tham gia, phát huy năng lực trong công tác; nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; phòng, chống quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

2. Chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/20/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 01-NQ/ĐUCA ngày 02/12/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND năm 2021 và những năm tiếp theo, Chỉ thị số 14/CT-BCA-V01 ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2021 theo phương châm hành động của lực lượng CAND năm 2021 là: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường thực hiện dân chủ trong CAND trong tình hình mới, Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an.

- Cơ quan thực hiện: các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các học viện, trường CAND (sau đây viết gọn là Công an các đơn vị, địa phương).

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

2. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, vai trò gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an liên quan đến cơ quan, tổ chức, công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng Công an với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực để cơ quan, tổ chức, công dân biết, giám sát, kiểm tra việc chấp hành của cán bộ, chiến sĩ CAND.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

4. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tư của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; thực hiện nghiêm túc quy định về văn hóa ứng xử của CAND; xây dựng các quy chế làm việc, quy trình công tác của Công an các cấp cho phù hp với từng lực lượng, từng cấp, từng lĩnh vực công tác, khắc phục sự chồng chéo, kém hiệu quả. Phát hiện kịp thời những thiếu sót, lệch lạc để có biện pháp chấn chỉnh, không để gây ảnh hưởng, làm mất lòng tin của Nhân dân đối với lực lượng CAND.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

5. Nắm bắt, giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo của Nhân dân đối vi hoạt động thi hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an; xử lý nghiêm minh các trường hợp lợi dụng việc thực thi pháp luật, xâm hại quyền, lợi ích hp pháp của cơ quan, tchức, cá nhân; tổ chức đối thoại, tiếp công dân đúng quy định, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân về việc thực thi chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện các biện pháp thích hp để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh T quc.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

6. Kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an và của Công an các đơn vị, địa phương; tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết.

- Cơ quan thực hiện: V03, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

7. Triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an.

7.1. Tchức Hội nghị quán triệt công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND đối với cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương.

- Cơ quan thực hiện: V03, Công an các đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: sau khi kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an.

7.2. Tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ những Thông tư về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an mới được ban hành; bảo đảm việc triển khai thực hiện các thông tư nghiêm túc, hiệu quả.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

7.3. Biên soạn tài liệu cẩm nang công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND để cấp phát đến Công an các cấp.

- Cơ quan thực hiện: V03, Công an các đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2021.

8. Nghiên cứu, xây dựng dự thảo các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an.

8.1. Hoàn thiện dự thảo Thông tư về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra của CAND, dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh CAND theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, trình đồng chí Bộ trưởng ký ban hành.

- Đơn vị thực hiện: V03, X02, X05.

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2021.

8.2. Nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 51/2009/TT-BCA ngày 04/9/2009 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác tài chính, tài sản của CAND.

- Cơ quan chủ trì: H01.

- Cơ quan phối hp: V03, H07, H02, H03, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2021.

9. Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Giao V03 tổng hp kết quả, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2021.

10. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 2545/QĐ-BCA-V03 ngày 16-4-2019 ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong CAND giai đoạn 2019 - 2021, tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

- Cơ quan chủ trì: V03.

- Cơ quan phối hợp: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021; thời gian tổng kết (có kế hoạch cụ thể riêng).

11. Cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/ĐUCA ngày 08/5/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Kết quả đánh giá gửi kèm theo Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2021.

- Giao V03 tổng hp kết quả đánh giá, báo cáo cấp có thẩm quyền.

12. Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các địa điểm tiếp công dân; bố trí cán bộ có năng lực, tác phong chuẩn mực, thực hiện đúng Điều lệnh CAND, có thái độ tôn trọng, chu đáo, tinh thần trách nhiệm hết lòng vì Nhân dân phục vụ để thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, hòm thư góp ý tại địa điểm tiếp công dân; phân loại, xác minh, giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; công khai minh bạch các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết hồ sơ để Nhân dân biết, thực hiện và tham gia giám sát.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

13. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an, gắn công tác kiểm tra việc thực hiện dân chủ với công tác ph biến, giáo dục pháp luật, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh CAND và công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; chủ động phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, làm rõ và xử lý nghiêm các trường hp vi phạm trong việc thực hiện các quy định về dân chủ trong CAND.

- Cơ quan thực hiện: V03 chủ trì, phối hp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức Đoàn kim tra của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an; Công an các đơn vị, địa phương thực hiện kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc học viện, Hiệu trưởng các trường CAND có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện ở đơn vị, địa phương mình; định kỳ 06 tháng trước ngày 15/6, 01 năm trước ngày 15/11 báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để tổng hp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

2. Giao V03 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này; tổ chức các Đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra việc thực hiện dân chủ tại Công an một số đơn vị, địa phương (có kế hoạch cụ thể riêng); tổng hp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo lãnh đạo Bộ; xây dựng báo cáo của Bộ về việc thực hiện dân chủ trong CAND báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 732/QĐ-BCA-V03

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu732/QĐ-BCA-V03
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2021
Ngày hiệu lực01/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(09/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 732/QĐ-BCA-V03

Lược đồ Quyết định 732/QĐ-BCA-V03 2021 Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 732/QĐ-BCA-V03 2021 Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu732/QĐ-BCA-V03
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýLê Quý Vương
        Ngày ban hành01/02/2021
        Ngày hiệu lực01/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (09/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 732/QĐ-BCA-V03 2021 Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 732/QĐ-BCA-V03 2021 Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân

          • 01/02/2021

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/02/2021

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực