Quyết định 733/QĐ-UBND

Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Hội đồng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 733/QĐ-UBND Hội đồng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Lâm Đồng 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 733/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN CẤP PHÉP CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 211/TTr-STNMT ngày 03/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng), thành phần gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Phạm Quang Tường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

3. Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Vũ Đình Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Hội đồng;

5. Ông Nguyễn Văn Trãi, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường, Sở Công thương, Ủy viên;

7. Ông Trần Văn Sơn, Phó trưởng Phòng Thanh tra Thuế, Cục Thuế, Ủy viên;

8. Bà Đào Thị Thanh Thủy, chuyên viên Phòng quản lý Giá và Công sản, Sở Tài chính, Ủy viên;

9. Ông Lê Quang Phi Thoàn, chuyên viên Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

10. Ông Huỳnh Thiên Tính, Trưởng Phòng quản lý Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Thư ký;

11. Đại diện có thẩm quyền của các địa phương có khoáng sản (do Chủ tịch Hội đồng mời).

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm:

1. Xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên;

2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

3. Xem xét và thống nhất phương pháp tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

4. Kiểm tra, xác nhận tính pháp lý, mức độ đầy đủ của hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đã nộp;

5. Xác định trữ lượng còn lại của các mỏ theo quy định tại khoản 5 Điều 6 của Nghị định 203/2013/NĐ-CP; ’

6. Xác định và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh mà các tổ chức, cá nhân phải thực hiện trên địa bàn từng địa phương trong tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐC, TC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 733/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu733/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2014
Ngày hiệu lực15/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 733/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 733/QĐ-UBND Hội đồng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Lâm Đồng 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 733/QĐ-UBND Hội đồng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Lâm Đồng 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu733/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành15/04/2014
        Ngày hiệu lực15/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 733/QĐ-UBND Hội đồng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Lâm Đồng 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 733/QĐ-UBND Hội đồng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Lâm Đồng 2014

            • 15/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực