Quyết định 742/QĐ-BVTV-KH

Quyết định 742/QĐ-BVTV-KH năm 2019 về ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 742/QĐ-BVTV-KH 2019 thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 742/QĐ-BVTV-KH

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN NHẬP KHẨU

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật;

Căn cứ Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC có trụ sở tại 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu;

Điều 2. Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu theo các quy định sau:

1. Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu theo quy định tại Điều 29 và Điều 30 của Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón (sau đây gọi tắt là Nghị định 108/2017/NĐ-CP).

2. Các phép thử, phương pháp thử áp dụng để kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu phải được Cục Bảo vệ thực vật chỉ định.

3. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước về phân bón theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ, trình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Nghị định 108/2017/NĐ-CP và Quyết định 4441/QĐ-BNN-BVTV ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Bảo quản mẫu kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu trong thời gian 3 tháng kể từ ngày lấy mẫu. Mẫu bảo quản phải có tem niêm phong và được lưu trữ trong điều kiện phù hợp để đảm bảo chất lượng phân bón.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Cục Bảo vệ thực vật. Báo cáo định kỳ hàng tháng về Cục Bảo vệ thực vật về tình hình và kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 20 hàng tháng (số liệu chốt đến ngày 15 hàng tháng).

6. Báo cáo ngay bằng văn bản về Cục Bảo vệ thực vật đối với các trường hợp lô hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu hoặc trong trường hợp có nghi ngờ về mặt chất lượng;

7. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi ảnh hưởng tới hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu hoặc có khó khăn vướng mắc liên quan tới công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu phải báo cáo về Cục Bảo vệ thực vật để kịp thời xử lý.

Điều 3. Thời hạn ủy quyền từ ngày 02/4/2019 đến hết ngày 01/4/2020.

Điều 4. Giám đốc Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng FCC, Trưởng phòng Kế hoạch và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Các đơn vị nhập khẩu phân bón (để biết);
- Phòng TTPC, QLPB (để phối hợp);
- Phòng HTQT và truyền thông (đề đăng website);
- Lưu: VT, KH

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 742/QĐ-BVTV-KH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu742/QĐ-BVTV-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2019
Ngày hiệu lực28/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 742/QĐ-BVTV-KH

Lược đồ Quyết định 742/QĐ-BVTV-KH 2019 thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 742/QĐ-BVTV-KH 2019 thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu742/QĐ-BVTV-KH
        Cơ quan ban hànhCục Bảo vệ thực vật
        Người kýHoàng Trung
        Ngày ban hành28/03/2019
        Ngày hiệu lực28/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 742/QĐ-BVTV-KH 2019 thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 742/QĐ-BVTV-KH 2019 thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu

           • 28/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực