Quyết định 7433/QĐ-UBND

Quyết định 7433/QĐ-UBND năm 2017 về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Kinh tế và Đô thị do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 7433/QĐ-UBND 2017 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Báo Kinh tế Đô thị Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7433/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật báo chí số 103/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị tại Tờ trình số 98/TTr-KTĐT ngày 15 tháng 6 năm 2017 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2434/TTr-SNV ngày 22 tháng 9 năm 2017 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Kinh tế và Đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Báo Kinh tế và Đô thị là cơ quan ngôn luận của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; là diễn đàn của nhân dân vì sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố Hà Nội và cả nước.

Báo Kinh tế và Đô thị hoạt động theo Luật Báo chí của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; sự chỉ đạo, định hướng nội dung, hoạt động của Ban Tuyên giáo Thành ủy và sự quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

2. Báo Kinh tế và Đô thị có tên giao dịch tiếng Anh: ECONOMIC AND URBAN NEWSPAPER.

Website: www.kinhtedothi.vn

Trụ sở chính: Số 21 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ngoài ra có Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Báo Kinh tế và Đô thị là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, 05 năm và hàng năm của Báo; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện nhiệm vụ về công tác xuất bản: Tổ chức xuất bản báo chí đúng định kỳ, đảm bảo đúng quy định của Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; đúng tôn chỉ, mục đích của Giấy phép hoạt động báo chí đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Thực hiện nhiệm vụ chính trị về công tác tuyên truyền:

a) Tuyên truyền, phân tích, giải thích, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố Hà Nội về phát triển kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội; phản ánh kịp thời và định hướng dư luận xã hội các sự kiện thời sự, các thành tựu trong phát triển kinh tế, đô thị của thành phố Hà Nội, trong nước và quốc tế;

b) Thông tin kịp thời các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội trong các lĩnh vực kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội và các lĩnh vực khác theo quy định;

c) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước;

d) Diễn đàn của nhân dân trong việc đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của Nhà nước; là phương tiện thông tin đại chúng quảng bá hình ảnh, thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố Hà Nội;

đ) Phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Thành phố thực hiện thông tin, tuyên truyền về định hướng, chính sách, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố Hà Nội và cả nước;

e) Cung cấp và đáp ứng nhu cầu thông tin cần thiết của bạn đọc về các lĩnh vực kinh tế, đô thị; giúp các tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận thông tin, quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu, sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

g) Tiếp nhận và kiểm tra, phản ánh khách quan các vụ việc khiếu nại tố cáo và đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Phổ biến, hướng dẫn, giải đáp pháp luật; tuyên truyền vận động nhân dân sống và làm việc theo pháp luật; ưu tiên thông tin tuyên truyền các lĩnh vực: Trật tự an toàn giao thông; tài nguyên và môi trường; chính sách thuế; văn minh đô thị; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và phê phán các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực kinh tế, đô thị và các lĩnh vực khác;

4. Thực hiện nhiệm vụ về công tác phát hành, quảng cáo và tổ chức các sự kiện chính trị - xã hội:

a) Triển khai hiệu quả công tác phát hành báo đến cơ sở theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của bạn đọc, các tổ chức xã hội, các tầng lp nhân dân, doanh nghiệp về lĩnh vực kinh tế và đô thị. Từng bước mở rộng thông tin của báo Kinh tế và Đô thị ra vùng Thủ đô, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trên cả nước;

b) Tổ chức hoạt động truyền thông, quảng cáo; hoạt động liên kết hợp tác với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện kinh doanh phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, theo đúng tôn chỉ, mục đích của báo và quy định của pháp luật để tạo thêm nguồn thu đầu tư trở lại cho việc phát triển báo chí, bao gồm: xuất bản sách, xuất bản và phát hành các ấn phẩm về báo chí;

c) Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân để tổ chức các sự kiện chính trị - xã hội, các hội thảo phục vụ cho việc phát triển kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội trên địa bàn Thủ đô và cả nước.

5. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị, phòng, ban trực thuộc; quản lý tổ chức, biên chế, người lao động và cộng tác viên của Báo, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Báo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

6. Thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Báo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

7. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán và quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế

1. Lãnh đạo

Lãnh đạo Báo Kinh tế và Đô thị gồm có: Tổng Biên tập và không quá 03 Phó Tổng Biên tập.

a) Tổng Biên tập là người lãnh đạo cao nhất của Báo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Báo;

b) Các Phó Tổng Biên tập là người giúp Tổng Biên tập quản lý, điều hành hoạt động của Báo; được Tổng Biên tập phân công trực tiếp quản lý, điều hành một số lĩnh vực hoạt động của Báo; chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về việc quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác đã được phân công.

c) Việc bổ nhiệm Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chức danh và quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước và Thành phố về công tác cán bộ;

Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương

- Văn phòng;

- Ban Tòa soạn;

- Ban Báo điện tử;

- Ban Nội chính;

- Ban Kinh tế;

- Ban Đô thị;

- Ban Văn xã;

- Trung tâm Truyền thông Kinh tế và Đô thị;

- Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương; trách nhiệm của Trưởng, Phó các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Báo theo quy định của pháp luật.

3. Biên chế

Biên chế của Báo Kinh tế và Đô thị là biên chế sự nghiệp được Ủy ban nhân dân Thành phố phân bổ hàng năm trong tổng số biên chế sự nghiệp của Thành phố được cơ quan có thẩm quyền giao.

Điều 4. Cơ chế tài chính

Báo Kinh tế và Đô thị là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với những trường hợp sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo, áp dụng theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Điều 6. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác

1. Ủy ban nhân dân Thành phố là cơ quan chủ quản, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của báo Kinh tế và Đô thị để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích và quy định của pháp luật.

2. Báo là chủ thể chịu trách nhiệm độc lập về các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Báo theo quy định của pháp luật, và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Quan hệ giữa Báo và một số cơ quan, đơn vị có liên quan của Thành phố

a) Báo Kinh tế và Đô thị chịu sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nội dung thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; sự quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội;

b) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã và các Doanh nghiệp của Thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để báo Kinh tế và Đô thị thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền;

c) Báo Kinh tế và Đô thị có trách nhiệm phối hợp với các Cơ sở đào tạo, với Hội Nhà báo Thành phố tập huấn, bồi dưỡng cho hội viên - nhà báo về kiến thức pháp luật, về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ báo chí, bảo vệ quyền và lợi ích hp pháp của hội viên theo Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam và quy định của pháp luật

Điều 7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo Kinh tế và Đô thị trước đây được thực hiện theo Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và truyền thông; Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, doanh nghiệp thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Ban thuộc Thành ủy;
- Đoàn ĐBQH TP;
- Các Ban của HĐND TP;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- VP UBND TP: các PCVP;

- Phòng: TKBT, NC, TH;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7433/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7433/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2017
Ngày hiệu lực25/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7433/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 7433/QĐ-UBND 2017 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Báo Kinh tế Đô thị Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 7433/QĐ-UBND 2017 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Báo Kinh tế Đô thị Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu7433/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành25/10/2017
        Ngày hiệu lực25/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 7433/QĐ-UBND 2017 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Báo Kinh tế Đô thị Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 7433/QĐ-UBND 2017 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Báo Kinh tế Đô thị Hà Nội

         • 25/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực