Quyết định 745/QĐ-UBND

Quyết định 745/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2013 - 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 745/QĐ-UBND 2013 Chương trình phòng chống ma tuý Vĩnh Long 2013 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 745/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2012 - 2015;

Xét Tờ trình số 341/TTr-CAT-PV11 ngày 17/4/2013 của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2013 - 2015.

Điều 2. Giao Công an tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm trong tình hình mới) chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức, triển khai thực hiện theo tinh thần nội dung kế hoạch đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG (GIAI ĐOẠN 2013 - 2015)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 745 /QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu tổng quát:

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về tác hại và hậu quả của tệ nạn ma tuý, trách nhiệm của chính quyền xã, phường, thị trấn, cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tích cực tham gia phòng, chống ma tuý; đẩy mạnh xã hội hoá công tác phòng, chống ma tuý để huy động các nguồn lực cho công tác này.

- Kiềm chế sự gia tăng về tội phạm ma tuý; giảm số người nghiện ma tuý; giảm địa bàn có tệ nạn ma tuý.

- Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý, giảm tác hại của ma tuý đến sức khoẻ, gia đình, xã hội và an ninh trật tự.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

- Hàng năm phấn đấu giảm trên 5% người nghiện ma tuý hiện có; giảm 10% xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma tuý để góp phần phấn đấu nâng tỷ lệ số xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý trong toàn tỉnh lên 50%.

- Hàng năm số vụ phạm tội về ma tuý được phát hiện, bắt giữ trên địa bàn tỉnh tăng trên 10% so với năm trước; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động có liên quan đến ma tuý; không để xảy ra các trường hợp sản xuất trái phép các chất ma tuý tại địa phương.

- Chủ động triệt xoá, kiên quyết không để tình trạng tệ nạn ma tuý hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.

- Phát hiện, triệt phá 100% các trường hợp trồng, tái trồng cây cần sa.

- Phấn đấu 100% người nghiện có hồ sơ quản lý được cai nghiện ma tuý dưới mọi hình thức, 100% người đã được cai nghiện xong nhưng có nguy cơ tái nghiện cao đều được quản lý sau cai; tổ chức tập huấn và đưa vào sử dụng các loại thuốc hỗ trợ cắt cơn và phương pháp điều trị mới trong hoạt động cai nghiện, phục hồi.

2. Yêu cầu:

- Phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và toàn dân trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý. Đặc biệt là vai trò nòng cốt của lực lượng công an các cấp.

- Công tác chỉ đạo chặt chẽ, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, thường xuyên kiểm tra đánh giá hiệu quả thực hiện và kịp thời điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi cao nhất.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Đối tượng thực hiện chương trình: Các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, trường học, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, mọi công dân trong và ngoài nước đang sinh sống, học tập, làm việc và du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Phạm vi thực hiện chương trình: Chương trình được thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh. Trong đó tập trung tại các địa bàn trọng điểm có tệ nạn ma tuý.

3. Thời gian thực hiện chương trình: Từ năm 2013 đến năm 2015.

4. Tổng vốn và cơ cấu vốn thực hiện chương trình:

Tổng mức vốn: 21 tỷ đồng. Dự kiến cơ cấu nguồn vốn như sau:

- Vốn từ ngân sách trung ương: 9,5 tỷ đồng.

- Vốn từ ngân sách địa phương: 11,5 tỷ đồng.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHUNG:

Tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ 05 nhiệm vụ và 06 nhóm giải pháp của Kế hoạch số 2755/KH-UBND ngày 11/10/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược phòng, chống ma tuý đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, tập trung các giải pháp sau:

1. Xã hội hoá công tác phòng, chống ma tuý:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

- Tăng cường công tác vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma tuý. Xác định công tác phòng, chống ma tuý là một nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

- Phối hợp, tổ chức thực hiện tốt công tác cai nghiện, quản lý giáo dục người nghiện ma tuý, chú trọng hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng để huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân trong công tác cai nghiện, phục hồi và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh tài trợ cho các hoạt động phòng, chống tệ nạn ma tuý nhất là việc hỗ trợ vốn, giới thiệu tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý.

2. Nâng cao năng lực về phòng, chống ma tuý:

Tổ chức tập huấn kiến thức về phòng chống ma tuý, đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống ma tuý; trong đó, tập trung cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, công an cơ sở và lực lượng tham mưu, quản lý chương trình. Thành lập bộ phận thường trực chuyên trách giúp Uỷ ban nhân dân và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống ma tuý.

3. Huy động nguồn vốn:

Ngoài nguồn vốn Trung ương và của địa phương (tỉnh, huyện, xã), trong quá trình triển khai, thực hiện các đơn vị, địa phương cần khuyến khích các tổ chức, các thành phần kinh tế, các cá nhân trong và ngoài tỉnh đầu tư nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn nhằm bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

4. Kiện toàn về cơ cấu, tổ chức:

- Tiếp tục kiện toàn về tổ chức, bộ máy của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm các cấp, xây dựng quy chế làm việc cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

- Nâng cao trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp đặc biệt là cấp xã về chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống ma tuý ở địa phương.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động và Xã hội tỉnh.

IV. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

Thực hiện Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2012 - 2015.

Căn cứ thực tế tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tập trung thực hiện 4 dự án thành phần như sau:

a) Dự án 1: Mua sắm trang bị phương tiện chiến đấu cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý:

- Mục tiêu của dự án: Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý thông qua việc trang bị các phương tiện kỹ thuật phù hợp và hiện đại.

- Nội dung chủ yếu của dự án: Đầu tư mua sắm và nâng cấp phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dụng; các loại phương tiện, trang bị đặc thù sử dụng cho trinh sát, điều tra viên, phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý.

- Kinh phí thực hiện: 03 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 01 tỷ đồng.

+ Ngân sách địa phương: 02 tỷ đồng.

- Cơ quan quản lý dự án: Công an tỉnh.

b) Dự án 2: Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý (dự án 4, Quyết định số 1203/QĐ-TTg):

- Mục tiêu của dự án:

+ Tăng cường và phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị ở các phường, xã, thị trấn trong phối hợp tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý tại cơ sở.

+ Kiềm chế gia tăng của tội phạm ma tuý và người nghiện ma tuý; duy trì số xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý hiện có; nâng dần số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý; giảm số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma tuý.

+ Đến năm 2015, nâng tỷ lệ số xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý trong toàn tỉnh lên 50%.

- Nội dung chủ yếu của dự án:

+ Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ và sự quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp xã về công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn.

+ Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống ma tuý ở xã, phường, thị trấn.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý; vận động nhân dân không trồng và báo tin người trồng cây có chứa chất ma tuý; tổ chức kiểm tra, phát hiện, triệt xoá và xử lý nghiêm các trường hợp trồng và tái trồng cây có chứa chất ma tuý.

+ Tổ chức cho các xã, phường, thị trấn đăng ký và thực hiện cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý và tổ chức cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng, chống tệ nạn ma tuý”.

+ Tổ chức đăng ký và quản lý người nghiện ma tuý; tiến hành cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; lập hồ sơ đề nghị xét duyệt những người có đủ tiêu chuẩn đi cai nghiện tập trung; quản lý, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện hoà nhập cộng đồng; tiến hành các biện pháp phòng, chống tái nghiện.

+ Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm về ma tuý ở xã, phường, thị trấn.

- Kinh phí thực hiện: 09 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách chủ yếu đưa vào dự án này, mỗi năm khoảng 03 tỷ đồng.

+ Ngân sách Trung ương: 4,5 tỷ đồng.

+ Ngân sách địa phương: 4,5 tỷ đồng.

- Cơ quan quản lý dự án: Công an tỉnh.

c) Dự án 3: Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai ứng dụng các thuốc, phương pháp y học trong điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý (dự án 5, Quyết định 1203/QĐ-TTg):

- Mục tiêu của dự án:

+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại ctrung tâm, tại gia đình và cộng đồng.

+ Tổ chức triển khai, nhân rộng các mô hình cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý có hiệu quả.

+ Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và đưa vào sử dụng các loại thuốc hỗ trợ cắt cơn và phương pháp điều trị mới trong cai nghiện, phục hồi.

- Nội dung chủ yếu của dự án:

+ Tiểu dự án 1: “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện”.

Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại trung tâm và tại cộng đồng.

Nâng cao chất lượng công tác cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động và Xã hội tỉnh; tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động và Xã hội tỉnh, cấp trang thiết bị, tổ chức dạy nghề cho học viên, tạo điều kiện việc làm sau khi tái hoà nhập cộng đồng, hạn chế tỷ lệ tái nghiện.

Hỗ trợ công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện tại trung tâm và tại nơi cư trú.

+ Tiểu dự án 2: “Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các bài thuốc, phương pháp y học trong điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý”.

Tổ chức triển khai và đưa vào sử dụng các loại thuốc, phương pháp y học mới để điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý.

Đánh giá, theo dõi các tác dụng và hiệu quả của các thuốc và phương pháp y học khác đã được cho phép áp dụng.

- Kinh phí thực hiện dự án: 05 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 02 tỷ đồng.

+ Ngân sách địa phương: 03 tỷ đồng (ngoài ngân sách đầu tư cho công tác cai nghiện bắt buộc tại trung tâm phân bổ hàng năm).

- Cơ quan quản lý dự án: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Dự án 4: Thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma tuý và giám sát thực hiện chương trình (dự án 6, Quyết định số 1203/QĐ-TTg):

- Mục tiêu của dự án:

+ Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý và tác hại của tệ nạn ma tuý để tự phòng ngừa và tham gia phòng, chống, góp phần trực tiếp làm giảm tệ nạn ma tuý trong đời sống xã hội. Bảo đảm tất cả các xã, phường, thị trấn có ma tuý trên địa bàn được tuyên truyền phòng, chống ma tuý bằng các hình thức phù hợp đến tận nhân dân.

+ Tiếp tục kiềm chế, làm giảm số người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh.

+ Tổ chức các hoạt động giám sát, điều hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh: Kiểm tra, hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn, triển khai, sơ, tổng kết, khen thưởng… chương trình, dự án. Qua đó, theo dõi, giám sát đánh giá chương trình và từng dự án trong thời gian triển khai thực hiện để tham mưu đề ra các chủ trương, biện pháp thực hiện có hiệu quả chương trình trong thời gian tiếp theo.

- Nội dung chủ yếu của dự án:

+ Tiểu dự án 1: “Tăng cường hoạt động truyền thông về phòng, chống ma tuý”.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác truyền thông phòng, chống ma tuý. Xây dựng các hình thức, nội dung, biện pháp truyền thông phù hợp với từng địa bàn và đối tượng tuyên truyền.

Biên soạn các tài liệu, bản tin, chuyên trang, chuyên mục, phim tài liệu, phóng sự về các mô hình, điển hình trong công tác phòng, chống ma tuý và cai nghiện ma tuý,….

Phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đoàn thanh niên các cấp trong công tác phòng, chống ma tuý. Xây dựng và nhân rộng mô hình tư vấn, truyền thông cho học sinh, sinh viên trong các trường học và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn về công tác phòng, chống ma tuý.

Tổ chức thường xuyên việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, qua các các buổi truyền thông trực tiếp và các loại hình khác.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong các đợt cao điểm phòng, chống ma tuý.

* Cơ quan thực hiện tiểu dự án: Công an tỉnh và các cơ quan báo, đài, ngành đoàn thể, địa phương.

+ Tiểu dự án 2: “Tăng cường năng lực phòng, chống ma tuý trong trường học” (tiểu dự án 3, dự án 6, Quyết định số 1203/QĐ-TTg).

Tổ chức điều tra, đánh giá thực trạng tình hình, nguy cơ của tệ nạn ma tuý xâm nhập vào trường học.

Cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền về phòng, chống ma tuý cho các trường học trên địa bàn.

Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phòng, chống ma tuý cho cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên, cán bộ đoàn, hội và giáo viên.

* Cơ quan thực hiện tiểu dự án: Sở Giáo dục - Đào tạo, Công an tỉnh và các ngành đoàn thể, địa phương.

+ Tiểu dự án 3: Giám sát, đánh giá thực hiện chương trình (tiểu dự án 4, dự án 6, Quyết định 1203/QĐ-TTg).

Tổ chức các hoạt động: Kiểm tra, hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn, triển khai, sơ, tổng kết, khen thưởng,… việc thực hiện các dự án của chương trình.

Theo dõi, giám sát việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ các dự án của chương trình được giao cho các ngành và các địa phương.

* Cơ quan thực hiện tiểu dự án: Công an tỉnh.

- Kinh phí thực hiện: 04 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 02 tỷ đồng.

+ Ngân sách địa phương: 02 tỷ đồng.

- Cơ quan quản lý dự án: Công an tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Các ngành chủ trì thực hiện các dự án và tiểu dự án xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai theo quy định. Kế hoạch gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 20/5/2013 để theo dõi. Định kỳ 6 tháng, 01 năm có báo cáo sơ kết tình hình và kết quả thực hiện.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương trong cả giai đoạn 2013-2015 và cụ thể hàng năm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của chương trình, đảm bảo kinh phí được phân bổ kịp thời, sử dụng đúng mục tiêu, bảo đảm tiết kiệm và tránh thất thoát.

3. Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm) là cơ quan chủ trì quản lý thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống ma tuý có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh đề xuất Bộ Công an trang bị các trang thiết bị nghiệp vụ chuyên dụng phục vụ công tác phòng, chống tội phạm ma tuý theo nội dung các dự án của chương trình; theo dõi chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả; tiến hành sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ và tổng hợp báo cáo đúng quy định.

4. Đề nghị Trung ương tăng cường hỗ trợ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma tuý theo định kỳ hàng năm, tạo điều kiện cho địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 745/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu745/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2013
Ngày hiệu lực07/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 745/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 745/QĐ-UBND 2013 Chương trình phòng chống ma tuý Vĩnh Long 2013 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 745/QĐ-UBND 2013 Chương trình phòng chống ma tuý Vĩnh Long 2013 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu745/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Thanh
        Ngày ban hành07/05/2013
        Ngày hiệu lực07/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 745/QĐ-UBND 2013 Chương trình phòng chống ma tuý Vĩnh Long 2013 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 745/QĐ-UBND 2013 Chương trình phòng chống ma tuý Vĩnh Long 2013 2015

         • 07/05/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/05/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực