Quyết định 746/QĐ-UBND

Quyết định 746/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa; lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 746/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 746/-UBND

Hưng Yên, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA; LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: số 4831A/QĐ-BVHTTDL ngày 25/12/2018 v việc công b thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; s 4936/QĐ- BVHTTDL ngày 28/12/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 28/TTr-SVHTTDL ngày 04/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa; lĩnh vực Thể dục, ththao thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm công khai nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính có trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định này theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và gửi nội dung công khai đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện công khai theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH LĨNH VỰC VĂN HÓA CHÍNH; LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 746/QĐ-VBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (Điền dấu “x” vào ô thích hợp)

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Được tiếp nhận hồ sơ

Được trkết quả

A. THỦ TC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

Lĩnh vực thể dục, thể thao

1

Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nộp trực tiếp tại trụ sở hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tử đến y ban nhân dân tỉnh số 10 đường chùa chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

X

X

Không quy định

Luật thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

2

Đăng cai giải thi đấu, trận thi đu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nộp trực tiếp tại trụ sở hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tử đến Ủy ban nhân dân tỉnh số 10 đường chùa chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

X

X

Không quy định

Luật thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

B. THỦ TC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, B SUNG

Các thủ tục hành chính được ban hành tại Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch UBDN tỉnh về việc công b thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1. Lĩnh vực Văn hóa

* Văn hóa cơ sở

 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nộp trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh số 10 đường chùa chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

X

X

1.500.000 đng/Giấy phép.

- Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013;

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2014;

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo. Có hiệu lực từ ngày 01/02/2014;

- Thông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu. nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam. hiệu lực từ ngày 01/01/2017;

- Thông tư số 35/2018/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 15/2012/TT-BVHTTDL , Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL , Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL , và Thông tư số 04/2016/TT- BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2019.

2. Lĩnh vực th thao

 

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nộp trực tiếp tại trụ sở hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tđến Ủy ban nhân dân tỉnh số 10 đường chùa chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

X

X

Không quy định

Luật thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thdục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 746/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu746/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2019
Ngày hiệu lực12/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 746/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 746/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 746/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hưng Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu746/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýNguyễn Văn Phóng
       Ngày ban hành12/03/2019
       Ngày hiệu lực12/03/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 746/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 746/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hưng Yên