Quyết định 992/QĐ-UBND

Quyết định 992/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa; lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 992/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa Sở Văn hóa Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 992/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 24 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA; LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số: 627/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2019; 629/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2019; 991/QĐ-BVHTTDL ngày 19/3/2019; 1162/QĐ-BVHTTDL ngày 25/3/2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 49/TTr-SVHTTDL ngày 10/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa; lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm công khai nội dung cụ thcủa các thủ tục hành chính có trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định này theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và gửi nội dung công khai đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện công khai theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 2. Bãi bỏ các thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục, thể thao, mục 1, phần A, danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh công bDanh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa; lĩnh vực Thể dục, ththao thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Bưu điện t
nh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, KSTTL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA; LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 24/04/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

(Đin dấu “x” vào ô thích hợp)

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Được tiếp nhận hồ sơ

Được trả kết quả

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. Lĩnh vực Văn hóa

1

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc cần điều chnh nội dung triển lãm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao gửi văn bản yêu cu tổ chức bổ sung hồ sơ hoặc điều chnh nội dung triển lãm. Tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ hoặc điều chnh nội dung triển lãm không quá 05 ngày làm việc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao trả lời lần 2 không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hsơ bổ sung hoặc văn bản xác nhận đng ý điều chỉnh nội dung triển lãm;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao cấp giấy phép trin lãm, trường hợp không cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

- Trường hợp phải thành lập Hội đng thẩm định do triển lãm có nội dung không thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; triển lãm có quy mô quốc gia, quốc tế hoặc nội dung phức tạp, trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao có văn bản trả lời.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

x

x

Không quy định

Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.

2

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc cần điều chỉnh nội dung triển lãm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao gửi văn bản yêu cầu cá nhân nước ngoài bổ sung hsơ hoặc điều chnh nội dung triển lãm. Cá nhân nước ngoài bổ sung hồ sơ hoặc điều chnh nội dung triển lãm không quá 05 ngày làm việc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao trả lời lần 2 không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bsung hoặc văn bản xác nhận đng ý điều chnh nội dung triển lãm;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao cấp giấy phép triển lãm, trường hợp không cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

- Trường hợp phải thành lập Hội đng thẩm định do trin lãm có nội dung không thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; triển lãm có quy mô quốc gia, quốc tế hoặc nội dung phức tạp, trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao có văn bản trả lời.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

x

x

Không quy định

Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.

3

Cấp lại Giấy phép tổ chức trin lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc cần điều chnh nội dung triển lãm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao gửi văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung hồ sơ hoặc điều chnh nội dung triển lãm. Tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ hoặc điều chnh nội dung triển lãm không quá 05 ngày làm việc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao trả lời lần 2 không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung hoặc văn bản xác nhận đng ý điều chnh nội dung triển lãm;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao cấp giấy phép triển lãm, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

- Trường hợp phải thành lập Hội đng thẩm định do triển lãm có nội dung không thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; triển lãm có quy mô quốc gia, quốc tế hoặc nội dung phức tạp, trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao có văn bản trả lời.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

x

x

Không quy định

Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.

4

Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc cần điều chnh nội dung triển lãm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao gửi văn bản yêu cầu cá nhân nước ngoài bổ sung hồ sơ hoặc điều chnh nội dung triển lãm. Cá nhân nước ngoài bổ sung hồ sơ hoặc điều chnh nội dung triển lãm không quá 05 ngày làm việc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao trả lời lần 2 không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung hoặc văn bản xác nhận đng ý điều chnh nội dung trin lãm;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao cấp giấy phép triển lãm, trường hợp không cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

- Trường hợp phải thành lập Hội đng thẩm định do triển lãm có nội dung không thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; triển lãm có quy mô quốc gia, quốc tế hoặc nội dung phức tạp, trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao có văn bn trả lời.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

x

x

Không quy định

Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm. Có hiệu lc thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.

5

Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, ktừ ngày nhận được thông báo, nếu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao không có văn bản trả lời thì tổ chức được tổ chức triển lãm theo các nội dung đã thông báo;

Trường hợp phải thành lập Hội đng thẩm định do triển lãm có nội dung không thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; triển lãm có quy mô quốc gia, quốc tế hoặc nội dung phức tạp, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao không có ý kiến trả lời bằng văn bản thì tổ chức được tổ chức triển lãm theo các nội dung đã thông báo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

x

x

Không quy định

Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.

II. Lĩnh vực Thể dục thể thao

1

Đăng cai giải thi đấu, trận thi đu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ủy ban nhân dân tnh Hưng Yên số 10, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

x

x

Chưa quy định

Luật thể dục, thể thao s26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

2

Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên số 10, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

x

x

Chưa quy định

Luật thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Stt

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Địa điểm thực hiện

Căn cứ Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ghi chú

1

cấp giấy phép sao chép tác phẩm mthuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Nghị định số 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 627/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2019

TTHC có số thứ tự 19, tiết A3, điểm A, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-CTUBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

2

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Nghị định số 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2019

TTHC có số thứ tự 10, lĩnh vực văn hóa, mục I phần B Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

3

Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường

Nghị định số 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2019

TTHC có số thứ tự 11, lĩnh vực văn hóa, mục I phần B Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

4

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao Giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2019

Nộp trực tiếp đến Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên số 10 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tnh Hưng Yên

Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2019

TTHC có số thứ tự 37, tiết A5, điểm A, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-CTUBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2019

Nộp trực tiếp đến Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên s10 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2019

TTHC có số thứ tự 38, tiết A5, điểm A, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-CTUBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

6

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp qung cáo nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2019

Nộp trực tiếp đến Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên số 10 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2019

TTHC có số thứ tự 39, tiết A5, điểm A, mục I phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-CTUBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

7

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Luật thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên số 10, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 991/QĐ-BVHTTDL ngày 19/3/2019

TTHC lĩnh vực thể dục thể thao, mục I, phần B Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

8

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

(do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cp)

Nghị định số 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2019

Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện theo phân cp của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2019

TTHC có số thứ tự 01, văn hóa cơ sở, mục II phần B Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 992/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu992/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2019
Ngày hiệu lực24/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 992/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 992/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa Sở Văn hóa Hưng Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 992/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa Sở Văn hóa Hưng Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu992/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýNguyễn Văn Phóng
       Ngày ban hành24/04/2019
       Ngày hiệu lực24/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 992/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa Sở Văn hóa Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 992/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa Sở Văn hóa Hưng Yên

           • 24/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực