Quyết định 75/1999/QĐ-BVHTT

Quyết định 75/1999/QĐ-BVHTT về Quy chế Liên doanh về in và phát hành xuất bản phẩm do Bộ trưởng Bộ Văn Hoá và Thông Tin ban hành

Quyết định 75/1999/QĐ-BVHTT Quy chế Liên doanh in phát hành xuất bản phẩm đã được thay thế bởi Quyết định 38/2008/QĐ-BTTTT quy chế liên kết trong hoạt động xuất khẩu và được áp dụng kể từ ngày 13/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 75/1999/QĐ-BVHTT Quy chế Liên doanh in phát hành xuất bản phẩm


BỘ VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75/1999/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LIÊN DOANH VỀ IN VÀ PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA-THÔNG TIN

Căn cứ Luật Xuất bản ngày và Nghị định số 791CP ngày của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản;
Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08/11/1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Văn hóa - Thông tin;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Liên doanh về in và phát hành xuất bản phẩm.

Điều 2. Bản Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất bản, Giám đốc các Sở Văn hóa - Thông tin, Giám đốc các Nhà xuất bản, Giám đốc các cơ sở in, Giám đốc các tổ chức phát hành sách, chủ các đại lý, cửa hàng phát hành xuất bản phẩm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
BỘ TRƯỞNG
 


 
 Nguyễn Khoa Điềm

 

QUY CHẾ

LIÊN DOANH VỀ IN VÀ PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM
(ban hành kèm theo Quyết định số 75/1999/QĐ-BVHTT ngày 08 tháng 11 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin).

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Liên doanh về in và phát hành xuất bản phẩm quy định tại Quy chế này là hình thức góp vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước với Nhà xuất bản để in và phát hành xuất bản phẩm; việc liên doanh chỉ được thực hiện đối với từng xuất bản phẩm.

Nhà xuất bản vay vốn của tổ chức, cá nhân trong nước để hoạt động xuất bản không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nhà xuất bản có xuất bản phẩm liên doanh phải ghi rõ trong bản đăng ký kế hoạch xuấtbản với Cục Xuất bản về đối tượng liên doanh, hình thức liên doanh và thời gian xuất bản. Xuất bản phẩm liên doanh phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Nhà xuất bản và chỉ được thực hiện sau khi đã được Cục Xuất bản cấp giấy chấp nhận đăng ký kế hoạch.

Điều 3. Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản, Giám đốc cơ sở in, Giám đốc và người đứng đầu tổ chức phát hành xuất bản phẩm chịu trách nhiệm trước pháp luật về các xuất bản phẩm liên doanh theo quy định tại Luật Xuất bản và những quy định cụ thể tại Quy chế này.

Tổ chức, cá nhân góp vốn để in và phát hành xuất bản phẩm chịu trách nhiệm trước pháp luật theo hợp đồng ký kết với Nhà xuất bản.

Điều 4. Cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản và công chức có trách nhiệm giải quyết công việc liên quan đến xuất bản, in, phát hành không được liên doanh về in và phát hành xuất bản phẩm.

Chương 2:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

A. ĐỐI VỚI NHÀ XUẤT BẢN

Điều 5. Khi thực hiện liên doanh với tổ chức, cá nhân về in và phát hành xuất bản phẩm, nhà xuất bản phải ký hợp đồng, trong đó có các nội dumg chủ yếu sau đây:

1. Mục đích liên doanh in và phát hành xuất bản phẩm (kinh doanh hay không kinh doanh).

2. Nhà xuất bản chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình biên tập, duyệt bản thảo theo đúng Luật Xuất bản và Nghị định số 79/CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản.

3. Trách nhiệm phát hành xuất bản phẩm (theo quy định tại Điều 12 Quy chế này).

4. Tỷ lệ góp vốn và chia lãi của các bên liên doanh.

5. Trách nhiệm của mỗi bên liên doanh khi vi phạm hợp đồng.

Điều 6. Việc biên tập xuất bản phẩm liên doanh phải tuân thủ quy trình và Giám đốc hoặc Tổng biên tập Nhà xuất bản ký duyệt in. Bản thảo đưa in phải được sao thành hai bản, một bản giao cho cơ sở in, một bản lưu tại Nhà xuất bản để đối chiếu. Đôí với xuất bản phẩm liên doanh là sách, lịch các loại, băng âm thanh, băng hình, đa âm thanh, đa hình, trên bìa bốn hoặc trang cuối cùng phải ghi rõ: Tên tổ chức, cá nhân liên doanh với Nhà xuất bản.

Chỉ có cán bộ của Nhà xuất bản, được lãnh đạo Nhà xuất bản ủy quyền mới được trực tiếp giao dịch với cơ sở in để in xuất bản phẩm liên doanh.

Điều 7. Trưởng chi nhánh của Nhà xuất bản chỉ được ký giấy trích ngang xuất bản và hợp đồng liên doanh với tổ chức, cá nhân in và phát hành xuất bản phẩm khi được Giám đốc Nhà xuất bản ủy quyền bằng văn bản.

Điều 8. Khi in xong xuất bản phẩm liên doanh, Nhà xuất bản có trách nhiệm làm thủ tục nhập, xuất kho theo quy định quản lý tài chính - kế toán hiện hành; đọc kiểm tra nội dung và nộp lưu chiểu theo luật định; tờ khai lưu chiểu xuất bản phẩm liên doanh do Giám đốc Nhà xuất bản ký.

Sau 7 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản nhận được lưu chiểu mà không có ý kiến gì về nội dung hoặc về những thông tin bắt buộc phải ghi theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 79/CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản, Giám đốc Nhà xuất bản mới được ký duyệt cho phát hành.

Điều 9. Xuất bản phẩm liên doanh được Cục Xuất bản chấp nhận chỉ có giá trị thực hiện trong năm kế hoạch; mọi sự thay đổi về tên đề tài, số lượng in, thời gian xuất bản, đối tượng liên kết phải được Cục Xuất bản đồng ý mởi được thực hiện.

Điều 10. Nhà xuất bản được thu quản lý phí và có trách nhiệm trả tiền nhuận bút, tiền công in và nộp thuế theo luật định.

B. ĐỐI VỚI CƠ SỞ IN

Điều 11. Các cơ sở in khi ký kết hợp đồng in xuất bản phẩm liên doanh với Nhà xuất bản, phải tuân theo các quy định sau:

1. Chỉ nhận giao dịch làm hợp đồng in xuất bản phẩm liên doanh với cán bộ của Nhà xuất bản khi có đầy đủ các điều kiện sau:

a) Giấy giới thiệu do Giám đốc hoặc Trưởng chi nhánh Nhà xuất bản ký (ghi rõ họ và tên, chức danh ngườì đến liên hệ in xuất bản phẩm).

b) Giấy trích ngang kế hoạch xuất bản (ghi rõ tên xuất bản phẩm, tác giả, số trang, khuôn khổ, số lượng in, số chấp nhận đăng ký kế hoạch xuất bản của Cục Xuất bản). Giấy trích ngang kế hoạch xuất bản không có giá trị để ký hợp đồng in khi bị tẩy xóa hoặc sao chép lại.

c) Bản thảo đưa in phải được Glám đốc hoặc Tổng biên tập Nhà xuất bản ký duyệt in.

2. Hợp đồng in do lãnh đạo Nhà xuất bản ký; trừ trường hợp quy đlnh tại Điều 7 của Quy chế này.

3. Khi in xong xuất bản phẩm, cơ sở in chỉ được phép giao cho Nhà xuất bản, không được giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân liên doanh.

4. Việc in nối bản phải ký hợp đồng in như in lần đầu theo đúng quy định tại khoản l và 2 Điều 11 của Quy chế này.

C. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM

Điều 12. Xuất bản phẩm liên doanh chỉ được phát hành sau khi đã được Giám đốc Nhà xuất bản ký duyệt cho phát hành; tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh phát hành xuất bản phẩm mới được phát hành xuất bản phẩm liên doanh, Tổ chức, cá nhân không có đăng ký kinh doanh phát hành xuất bản phẩm thì không được bán xuất bản phẩm liên doanh dưới bất ký hình thức nào; việc phát hành xuất bản phẩm liên doanh với tổ chức, cá nhân không có đăng ký phát hành do Nhà xuất bản đảm nhiệm.

Điều 13. Khi nhận xuất bản phẩm liên doanh để phát hành, tổ chức, cá nhân phát hành phải tuân theo các, quy định sau:

1. Chỉ nhận xuất bản phẩm liên doanh có in đầy đủ các thông tin được quy định tại Điều 12 Nghị định số 79/CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản và tên tổ chức, cá nhân liên doanh quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

2. Phải có các chứng từ giao nhạn hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Giám đốc các nhà xuất bản, giám đốc các cơ sở in, giám đốc các tổ chức và chủ các đại lý, cửa hàng phát hành xuất bản phẩm, khi hoạt động xuất bản, in, phát hành mà vi phạm Luật Xuất bản và các điều quy định trong Quy chế này, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 15. Sáu tháng một lần hoặc trong trường hợp đột xuất khi cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản có yêu cầu, Nhà xuất bản có xuất bản phẩm liên doanh có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch liên doanh.

Điều 16. Cục Xuất bản có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế và phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm Quy chế này trong phạm vi cả nước.

Điều 17. Sở Văn hóa - Thông tin các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phôl hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm Quy chế này ở địa phương.

Điều 18. Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/1999/QĐ-BVHTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu75/1999/QĐ-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/1999
Ngày hiệu lực23/11/1999
Ngày công báo08/02/2000
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/1999/QĐ-BVHTT

Lược đồ Quyết định 75/1999/QĐ-BVHTT Quy chế Liên doanh in phát hành xuất bản phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 75/1999/QĐ-BVHTT Quy chế Liên doanh in phát hành xuất bản phẩm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu75/1999/QĐ-BVHTT
       Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá và Thông tin
       Người kýNguyễn Khoa Điềm
       Ngày ban hành08/11/1999
       Ngày hiệu lực23/11/1999
       Ngày công báo08/02/2000
       Số công báoSố 5
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2008
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 75/1999/QĐ-BVHTT Quy chế Liên doanh in phát hành xuất bản phẩm

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 75/1999/QĐ-BVHTT Quy chế Liên doanh in phát hành xuất bản phẩm