Quyết định 753/QĐ-HQLS

Quyết định 753/QĐ-HQLS năm 2012 về Quy định quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu tại Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu của Công ty TNHH Xuân Cương do Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 753/QĐ-HQLS năm 2012 Quy định quản lý kiểm tra giám sát hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 753/QĐ-HQLS

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH XUÂN CƯƠNG

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuẩt khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TCHQ ngày 28/01/2011 của Tổng cục Hải quan Quy định về giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu biên giới đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1888/QĐ-TCHQ ngày 24/8/2012 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Trưởng phòng GSQL về Hải quan và Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu tại Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Xuân Cương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01/10/2012.

Điều 3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Giám đốc Công ty TNHH Xuân Cương, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- TCHQ; (b/c)
- UBND tỉnh Lạng Sơn; (b/c)
- Lưu VT,GSQL(02b);

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vy Công Tường

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU TẠI ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH XUÂN CƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 752/QĐ-HQLS ngày 28/9/2012 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn)

Phần 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

I. Đối tượng áp dụng:

1. Hàng hóa xuất khẩu được làm thủ tục hải quan tại Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Xuân Cương (sau đây gọi là Địa điểm kiểm tra) để xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị hoặc qua Điểm thông quan hàng hóa xuất khẩu Bảo Lâm (mốc 1140) thuộc quản lý của Chi cục HQCK Hữu Nghị, bao gồm: Hàng hóa từ nội địa vận chuyển đến cửa khẩu chờ làm thủ tục xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu từ các Chi cục Hải quan khác chuyển đến.

2. Phương tiện vận tải ra, vào và thực hiện bốc dỡ, sang tải hàng hóa để xuất khẩu tại Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, bao gồm: Xe chở hàng hóa để xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị; Xe chở hàng hóa để xuất khẩu qua mốc 1140 (Bảo Lâm); Xe đã hạ tải xong hàng hóa để xuất khẩu; Xe chở nhận hàng nhập khẩu tại cửa khẩu Hữu Nghị.

3. Chi cục HQCK Hữu Nghị, Công ty TNHH Xuân Cương, tổ chức, cá nhân xuất khẩu hàng hóa quy định tại điểm 1 mục I phần 1 trên và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

II. Nguyên tắc chung:

Nguyên tắc chung về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải tại Địa điểm kiểm tra Xuân Cương phải tuân thủ quy định tại Luật Hải quan, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính, Quy trình của Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngoài ra, do đặc thù về điều kiện địa lý, trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật và con người việc quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải tại Địa điểm kiểm tra Xuân Cương được quy định thêm một số nội dung như sau:

1. Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị thực hiện việc quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải ra, vào và các hoạt động có liên quan đến hàng hóa, phương tiện vận tải phát sinh trong Địa điểm kiểm tra.

2. Các hoạt động được thực hiện tại Địa điểm kiểm tra gồm: sang tải, hạ tải, bốc xếp, lưu kho hàng hóa xuất khẩu; kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu của cơ quan hải quan; lưu giữ phương tiện chờ nhận hàng nhập khẩu.

3. Trong quá trình thực hiện việc quản lý, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải tại Địa điểm kiểm tra, Chi cục HQCK Hữu Nghị được áp dụng các phương thức giám sát theo quy định tại Điều 3 phần 1 Quy định về giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu biên giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-TCHQ ngày 28/01/2011, gồm: niêm phong hải quan; giám sát trực tiếp của công chức; Giám sát bằng phương tiện kỹ thuật (bằng camera và phương tiện kỹ thuật khác).

Phần 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

A. Trách nhiệm của Chi cục HQCK Hữu Nghị:

I. Trách nhiệm của Lãnh đạo Chi cục:

1. Tại Địa điểm kiểm tra hàng hóa của Công ty TNHH Xuân Cương, Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị bố trí 2 bộ phận: Bộ phận giám sát cổng và bộ phận kiểm tra, giám sát kho, bãi. Chi cục trưởng có trách nhiệm phân công, bố trí đầy đủ phương tiện, nhân lực làm việc tại Địa điểm kiểm tra đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý hàng hóa, phương tiện vận tải.

2. Tổ chức thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu. Phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Xuân Cương và các cơ quan chức năng tại cửa khẩu để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý hải quan tại Địa điểm kiểm tra.

3. Chỉ đạo các bộ phận thường xuyên kiểm tra, đối chiếu thông tin đảm bảo việc giám sát quản lý đối với phương tiện vận tải, hàng hóa được chặt chẽ.

4. Chỉ đạo các bộ phận công tác lưu trữ đầy đủ hồ sơ, sổ sách, tài liệu phát sinh trong quá trình quản lý; tổng hợp thống kê, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

II. Tại cổng ra, vào Địa điểm kiểm tra:

1. Công chức Hải quan được giao nhiệm vụ giám sát tại cổng ra, vào có trách nhiệm:

a) Thực hiện giám sát trực tiếp, theo dõi, nhập thông tin vào hệ thống hoặc ghi sổ về ngày, giờ, số biển kiểm soát của phương tiện, số hiệu container đi qua cổng. Cung cấp thông tin cho các Bộ phận có liên quan, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát, xác nhận thực xuất đối với hàng hóa xuất khẩu.

b) Phối hợp với Công ty TNHH Xuân Cương hướng dẫn người điểu khiển phương tiện đi đúng luồng quy định.

c) Kiểm tra container rỗng, thùng xe không chở hàng, các thùng rỗng ... đi qua cổng khi có nghi vấn.

d) Kiểm tra, đối chiếu tên hàng, lượng hàng, tình trạng bên ngoài của hàng hóa chở trên phương tiện vận tải ... hàng xuất khẩu với hồ sơ hải quan khi có nghi vấn.

e) Khi có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Đội trực tiếp phụ trách để chỉ đạo giải quyết theo quy định.

2. Bộ phận giám sát cổng phải mở các loại sổ theo dõi phù hợp với các loại phương tiện vận tải ra, vào Địa điểm kiểm tra.

III. Tại khu vực kho, bãi trong Địa điểm kiểm tra:

1. Công chức được phân công nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại khu vực này có trách nhiệm:

a) Yêu cầu dừng đỗ riêng biệt đối với các loại phương tiện để thuận tiện cho công tác kiểm tra, giám sát;

b) Kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy trình thủ tục hải quan hiện hành (đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa);

c) Theo dõi, phát hiện kịp thời dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại của người điều khiển phương tiện, chủ hàng; kịp thời báo cáo lãnh đạo để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào thực tế phát sinh, Bộ phận kiểm tra, giám sát kho, bãi phải mở các loại sổ để theo dõi, quản lý hàng hóa, phương tiện, gồm: sổ theo dõi giám sát hàng hóa sang tải, hạ tải; sổ theo dõi tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa; Sổ theo dõi hàng hóa gửi kho; sổ theo dõi hàng hóa vi phạm ...

3. Thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa:

- Việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện trong giờ hành chính.

- Trường hợp chủ hàng có Đơn đề nghị kiểm tra thực tế hàng hóa ngoài giờ hành chính phải được lãnh đạo Chi cục đồng ý, phê duyệt.

- Trường hợp lô hàng đang kiểm tra thực tế nhưng hết giờ hành chính thì tiếp tục kiểm tra và xác nhận. Không yêu cầu Doanh nghiệp phải có Đơn đề nghị.

B. Trách nhiệm của Công ty TNHH Xuân Cương:

1. Công ty TNHH Xuân Cương là đơn vị đầu tư chịu trách nhiệm quản lý tài sản, trông giữ, phân luồng các phương tiện vận tải hàng hóa ra, vào và lưu giữ trong Địa điểm kiểm tra. Thực hiện thu tiền phí trông giữ xe và phí các loại dịch vụ theo Thông báo giá của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn trước khi phương tiện và hàng hóa được thông quan.

2. Tổ chức quản lý, theo dõi bằng Sổ, thẻ hoặc trên máy tính đối với các loại hàng hóa, phương tiện vận tải ra, vào và trong quá trình lưu giữ, sang tải, hạ tải tại Địa điểm kiểm tra. Thực hiện việc phân luồng, phân khu riêng biệt đối với từng loại hàng hóa, phương tiện vận tải để đảm bảo công tác quản lý của cơ quan Hải quan.

3. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật phục vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải theo quy định. Thường xuyên phối hợp với Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị trong công tác quản lý, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa, phương tiện, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.

4. Thông báo cho Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị về thời gian làm việc và nhân sự của các bộ phận phục vụ, quản lý tại Địa điểm kiểm tra. Nếu có thay đổi phải thông báo kịp thời để thuận tiện cho công tác phối hợp.

5. Bố trí nhân lực và phương tiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý tại Địa điểm kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sang tải, bốc dỡ hàng hóa theo yêu cầu của chủ hàng và cơ quan Hải quan.

6. Tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện vận tải ra vào Địa điểm kiểm tra trật tự, đúng vị trí quy định, đảm bảo an toàn, văn minh, tránh ách tắc đối với hàng hóa và phương tiện vận tải.

7. Giám sát chặt chẽ các phương tiện vận tải ra, vào và lưu giữ trong khu vực Địa điểm kiểm tra, không để các phương tiện vận tải, hàng hóa chưa hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định ra khỏi Địa điểm kiểm tra.

8. Có trách nhiệm ngăn chặn và kịp thời thông tin cho cơ quan Hải quan về các trường hợp có dấu hiệu gian lận thương mại, trốn tránh kiểm tra của cơ quan Hải quan, phối hợp với cán bộ Hải quan bảo vệ hiện trường, lập biên bản xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

9. Chấp hành tốt các quy định về phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong khu vực Địa điểm kiểm tra.

10. Báo cáo tình hình hoạt động của Địa điểm kiểm tra cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn định kỳ mỗi quý 1 lần (trước ngày 30 của tháng cuối quý) hoặc đột xuất khi có yêu cầu để theo dõi, quản lý.

Phần 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy định này được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/10/2012. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, Giám đốc Công ty TNHH Xuân Cương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này.

2. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị và Giám đốc Công ty TNHH Xuân Cương tổ chức thông báo công khai tại cửa khẩu việc triển khai thực hiện quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo, phản ánh về Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (qua Phòng GSQL về Hải quan) để được giải quyết kịp thời.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 753/QĐ-HQLS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu753/QĐ-HQLS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2012
Ngày hiệu lực01/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 753/QĐ-HQLS

Lược đồ Quyết định 753/QĐ-HQLS năm 2012 Quy định quản lý kiểm tra giám sát hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 753/QĐ-HQLS năm 2012 Quy định quản lý kiểm tra giám sát hải quan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu753/QĐ-HQLS
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýVy Công Tường
        Ngày ban hành28/09/2012
        Ngày hiệu lực01/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 753/QĐ-HQLS năm 2012 Quy định quản lý kiểm tra giám sát hải quan

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 753/QĐ-HQLS năm 2012 Quy định quản lý kiểm tra giám sát hải quan

            • 28/09/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực