Quyết định 754/QĐ-BXD

Quyết định 754/QĐ-BXD năm 2019 về Kế hoạch lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 754/QĐ-BXD 2019 Kế hoạch lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 754/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH LẬP QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các bộ tổ chức lập quy hoạch ngành Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị; Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên
Môi trường; Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa thể thao và du lịch; Bộ Quc phòng; Bộ Công an;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đ
ơn vị thuộc Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, PTĐT.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Kèm theo Quyết định số 754/QĐ-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đồng thời làm căn cứ phân công trách nhiệm cụ thể đối với các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dng trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tuân thủ về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Phân công, làm rõ trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Công tác lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm các công việc chủ yếu sau:

- Tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Tổ chức công bố quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

III. NỘI DUNG CHI TIẾT

(Biểu kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Cục Phát triển đô thị là cơ quan lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch ngành quốc gia theo quy định của pháp luật.

2. Giao Vụ Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan tham mưu về các nội dung chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực quy hoạch; tham mưu thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch.

3. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính là cơ quan tham mưu về tài chính, ngân sách; thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch vốn và giao vốn, đấu thầu, chỉ định thầu; hướng dẫn đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan trong quá trình trin khai công tác dự toán, tài chính đối với các nhiệm vụ được giao.

4. Các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ có trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị khác trong quá trình lập quy hoạch

V. NỘI DUNG CHI TIẾT:

Thời gian

Nội dung công việc

Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước theo quy định

Thc hin

Đơn vchủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Giai đoạn 1: Lập, thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ

8-9/2019

Xây dựng “Khung định hướng Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Cơ quan lập quy hoạch

Cục Phát triển đô thị

- Vụ Quy hoạch- Kiến trúc;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- VIUP

Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Nhiệm vụ

Cơ quan lập quy hoạch

Cục Phát triển đô thị

- Vụ Kế hoạch-Tài chính;

- Vụ Quy hoạch- Kiến trúc;

- Vụ Pháp chế;

- VIUP

Báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chỉ định đơn vị Tư vấn lập Nhiệm vụ, lập Quy hoạch

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Cục Phát triển đô thị

- Vụ Quy hoạch- Kiến trúc;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- Vụ Pháp chế;

- VIUP

 

Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch và phân công Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định lập nhiệm vụ.

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

- Cục Phát triển đô thị;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- Vụ Pháp chế;

- VIUP

9-11/2019

Xây dựng nội dung Nhiệm vụ lập quy hoạch

Cơ quan lập quy hoạch

Cục Phát triển đô thị/Tư vấn được chỉ định

- Vụ Quy hoạch- Kiến trúc;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật

Lấy ý kiến về “Khung định hướng quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn” và Nhiệm vụ quy hoạch

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

- Cục Phát triển đô thị

- VIUP

Tổng hp ý kiến, tiếp thu, giải trình hoàn chỉnh hồ sơ “Khung định hưng quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn” và Nhiệm vụ lập quy hoạch

Cơ quan lập quy hoạch

Cục Phát triển đô thị/Tư vấn được chỉ định

- Vụ Quy hoạch- Kiến trúc;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật

11/2019

Trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch

Cơ quan lập quy hoạch

Cục Phát triển đô thị

- Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- VIUP

Tổ chức họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

- Cục Phát triển đô thị;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- VIUP

12/2019

Xây dựng dự thảo Báo cáo thẩm định Nhiệm vụ trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định phê duyệt

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

- Cục Phát triển đô thị;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- VIUP

Tổng hp, tiếp thu, giải trình các ý kiến và hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ theo ý kiến Hội đồng thẩm định

Cơ quan lập quy hoạch

Cục Phát triển đô thị/Tư vấn được chỉ định

- Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- Vụ Pháp chế

Trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

- Cục Phát triển đô thị;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- VIUP

01/2020

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ

 

 

2

Giai đoạn 2: Lập, thm định, phê duyệt Quy hoạch

02-10/2020

Xây dựng nội dung Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Cơ quan lập quy hoạch

Cục Phát triển đô thị/Tư vấn được chỉ định

- Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

11-12/2020

Lấy ý kiến về Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

- Cục Phát triển đô thị;

- VIUP;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

Tổng hp, tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Cơ quan lập quy hoạch

Cục Phát triển đô thị/Tư vấn được chỉ định

- Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định và phân công cơ quan thường trực Hội đồng thm định Quy hoạch

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

- Cục Phát triển đô thị;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- VIUP

01/2021

Trình thẩm định Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Cơ quan lập quy hoạch

Cục Phát triển đô thị/Tư vấn được chỉ định

- Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

02/2021

Lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định về Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định (*)

- Cục Phát triển đô thị;

- Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- VIUP

Lựa chọn tư vấn phản biện

Cơ quan lập quy hoạch

Cục Phát triển đô thị

- Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- Vụ Pháp chế;

- VIUP

3-4/2021

Tổ chức họp thẩm định Quy hoạch và tổng hp nội dung thẩm định quy hoạch; Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định (*)

- Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- VIUP

4-5/2021

Xây dựng dự thảo Báo cáo thẩm định Quy hoạch trình Chủ tịch hội đồng thẩm định phê duyệt

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định (*)

- Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường;

- VIUP

5-6/2021

Giải trình, tiếp thu ý kiến và hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo ý kiến Hội đồng thẩm định

Cơ quan lập quy hoạch

Cục Phát triển đô thị/Tư vấn được chỉ định

- Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- Vụ Pháp chế

6/2021

Trình phê duyệt Quy hoạch

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

- Cục Phát triển đô thị;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường;

- Vụ Pháp chế;

- VIUP

7/2021

Phê duyệt Quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ

 

 

3

Giai đoạn 3: Công bQuy hoạch

8/2021

Xây dựng kế hoạch công bố quy hoạch

Cơ quan lập quy hoạch

Cục Phát triển đô thị

- Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

- VIUP

Tổ chức Hội nghị công bố

Cơ quan lập quy hoạch

Cục Phát triển đô thị

- Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

- VIUP

Bàn giao hồ sơ đến các cơ quan lưu giữ theo quy định

Cơ quan lập quy hoạch

Cục Phát triển đô thị

- Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

- VIUP

Ghi chú: - (*) Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch là Thủ tưng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ (Điều 30 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14)

- Thời gian thực hiện các công việc sẽ được điều chỉnh bổ sung căn cứ vào thực tế triển khai công tác lập, thm định, phê duyệt của các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có liên quan để đảm bảo phù hợp, thống nhất về nội dung giữa các loại quy hoạch./.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, trường hp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung Thủ trưởng các đơn vị có liên quan kịp thời có ý kiến bằng văn bản và gửi về Cục Phát triển đô thị (Cơ quan lập quy hoạch) để tổng hp, trình Bộ trưởng Xây dựng xem xét, quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 754/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu754/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2019
Ngày hiệu lực10/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 754/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 754/QĐ-BXD 2019 Kế hoạch lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 754/QĐ-BXD 2019 Kế hoạch lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu754/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýPhạm Hồng Hà
        Ngày ban hành10/09/2019
        Ngày hiệu lực10/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 754/QĐ-BXD 2019 Kế hoạch lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 754/QĐ-BXD 2019 Kế hoạch lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

            • 10/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực