Quyết định 754/QĐ-TTg

Quyết định 754/QĐ-TTg năm 2007 thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 754/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chính phủ mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 2010 Phát triển kinh tế xã hội dân tộc miền núi


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 754/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II);
Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình giảm nghèo), gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

4. Các Ủy viên gồm:

a) Ủy viên thường trực:

- 01 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010;

- 01 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên thường trực Chương trình 135 giai đoạn II.

b) Các Ủy viên gồm:

- 01 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- 01 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- 01 Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

- 01 Thứ trưởng Bộ Y tế;

- 01 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- 01 Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

- 01 Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

- 01 Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản;

- 01 Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- 01 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo có nhiệm vụ:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm để triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình trong giai đoạn 2006 - 2010.

2. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, giải pháp để giải quyết về nguồn nhân lực và tiêu chí phân bổ ngân sách hàng năm của chương trình.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương về công tác giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 và phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.

4. Giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức và chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành và địa phương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân; lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực của công tác giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 và phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.

5. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và các đoàn thể ở Trung ương thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 và phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.

6. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 và phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 3.

1. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp của 02 chương trình và phân công trách nhiệm đối với các thành viên của Ban Chỉ đạo.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quyết định thành lập Văn phòng điều phối Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 đặt tại Ủy ban Dân tộc.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, VX.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 754/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu754/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2007
Ngày hiệu lực18/06/2007
Ngày công báo16/07/2007
Số công báoTừ số 470 đến số 471
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 754/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 754/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chính phủ mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 2010 Phát triển kinh tế xã hội dân tộc miền núi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 754/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chính phủ mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 2010 Phát triển kinh tế xã hội dân tộc miền núi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu754/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành18/06/2007
        Ngày hiệu lực18/06/2007
        Ngày công báo16/07/2007
        Số công báoTừ số 470 đến số 471
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 754/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chính phủ mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 2010 Phát triển kinh tế xã hội dân tộc miền núi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 754/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chính phủ mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 2010 Phát triển kinh tế xã hội dân tộc miền núi

           • 18/06/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/07/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực