Quyết định 755/QĐ-SGTVT

Nội dung toàn văn Quyết định 755/QĐ-SGTVT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Nam Lý


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 755/QĐ-SGTVT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU NAM LÝ (THAY THẾ ĐẬP RẠCH CHIẾC)

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2008 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn quảng cáo Đài Truyền hình và vốn viện trợ phát triển (ODA);
Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đổi tên Sở Giao thông – Công chính thành Sở Giao thông vận tải thành phố;
Căn cứ kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng cầu Nam Lý tại văn bản số 787/SGTCC-GT ngày 03/4/2008 của Sở Giao thông – Công chính;
Căn cứ Tờ trình số 257/TT-KQL-QLDA1 ngày 04/6/2008 của Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 về đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Nam Lý (thay thế đập Rạch Chiếc), kèm theo hồ sơ dự án do Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải lập;
Xét Tờ trình số 63/GT-TĐDA ngày 20/08/2008 của Phòng Quản lý Giao thông – Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Nam Lý (thay thế đập Rạch Chiếc).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Nam Lý (Thay thế đập Rạch Chiếc) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng cầu Nam Lý (Thay thế đập Rạch Chiếc).

2. Chủ đầu tư: Khu Quản lý giao thông đô thị số 2.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Ông Nguyễn Quý Hùng.

5. Mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư:

- Đáp ứng nhu cầu vận tải trước quá trình đô thị hóa nhanh chóng ở quận 2 và quận 9.

- Đảm bảo yêu cầu của tuyến giao thông thủy qua ngã Rạch Chiếc sau khi khai thông tuyến đường thủy nối từ sông Sài Gòn – sông Đồng Nai.

6. Nội dung, quy mô đầu tư xây dựng và các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình.

6.1. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Xây dựng cầu qua Rạch Chiếc với tổng chiều dài 450,2m (tính đến hết tường cánh mố).

- Xây dựng phần đường đầu cầu phía quận 9 dài 171,92m phía quận 2 dài 127,79m và các đoạn đường gom 2 bên cầu.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh.

6.2. Các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu được áp dụng:

6.2.1. Phần cầu: Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05.

6.2.2. Phần đường: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 104:2007 (có tham khảo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005 “Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế”).

6.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của công trình:

6.3.1. Phần cầu:

a. Cầu được xây dựng bằng BTCT và BTCTDƯL. Tuổi thọ thiết kế: 100 năm.

b. Hoạt tải thiết kế:

- Xe HL-93 + Tải trọng đoàn người đi bộ 3x10-3 MPa.

- Các tải trọng khác: Theo 22 TCN 272-05.

c. Tĩnh không:

- Tĩnh không thông thuyền: B x H = 40 x 6m

- Tĩnh không đứng các đường chui dưới cầu: H = 4,5m.

d. Mặt cắt ngang cầu:

- 04 làn xe chạy :

- Dải an toàn 2 bên

- Lan can 2 bên lề bộ hành:

- Lan can 2 bên xe chạy:

- Lề bộ hành 2 bên:

- Khoảng cách 2 hộp dầm:

4 x 3,50 = 14,00m

4 x 0,50 = 2,00m

2 x 0,25 = 0,50m

2 x 0,50 = 1,00m

2 x 1,00 = 2,00

0,50m

Tổng cộng

20,00m

e. Các chỉ tiêu hình học tuyến:

- Cấp, loại đường: Đường phố cấp khu vực, vận tốc thiết kế: 60km/h.

- Bán kính đường cong nằm: R = 250m.

- Bán kính đường cong đứng:

+ Đường cong đứng lồi: R = 2,500m.

+ Đường cong đứng lõm: R = 1.500m.

- Độ dốc dọc lớn nhất: id max = 6,0%.

- Độ dốc ngang 2 mái: in = 2,0%.

f. Các Thông số kỹ thuật chủ yếu:

- Tổng chiều dài cầu là 450,20m (tính đến hết tường cánh mố cầu), gồm 10 nhịp bố trí theo sơ đồ: 4x40m + (47 + 70 + 47)m + 3x40m.

- Kết cấu nhịp chính: bố trí theo sơ đồ gồm 3 nhịp liên tục (47 + 70 + 47)m, đều bằng BTCTDƯL, được thi công theo phương pháp phân khối đúc hẫng cân bằng. Mặt cắt ngang dạng kết cấu hộp rỗng.

- Kết cấu nhịp dẫn: nhịp dẫn sử dụng dầm hộp bằng BTCTDƯL, sơ đồ nhịp dẫn ở hai bên là 4x40m (phía quận 9) và 3x40m (phía quận 2).

- Mặt cầu trải bê tông nhựa nóng.

- Khe co dãn: sử dụng khe co dãn cao su hoặc bằng thép nhập ngoại, bố trí khe co dãn tại mố cầu và tại các phần chuyển tiếp giữa nhịp dẫn và nhịp chính.

- Gối cầu: sử dụng loại gối chậu.

- Lan can cầu bằng thép mạ kẽm, gờ lan can bằng BTCT, lề người đi bằng BTCT.

- Mố cầu: bằng BTCT đúc tại chỗ. Móng mố sử dụng cọc khoan nhồi BTCT.

- Trụ cầu: Gồm 09 trụ cầu bằng BTCT đúc tại chỗ. Móng trụ sử dụng cọc khoan nhồi BTCT.

6.3.2. Phần đường:

a. Đường đầu cầu phía quận 9 dài 171,92m phía quận 2 dài 127,79m. Đường dân sinh được bố trí dọc 2 bên cầu ở cả 2 phía, trong đó đường dân sinh phía quận 9 dài 135,09m và đường dân sinh quận 2 dài 182,66m.

b. Mặt cắt ngang đường:

* Phần đường vào cầu (đoạn không có tường chắn):

- Lề người đi bộ 2 bên                            :              2 x 2,50 =     5,00 m

- Làn xe hỗn hợp 2 bên                          :              2 x 3,00 =     6,00 m

- Làn xe ô tô 2 bên                                 :              4 x 3,50 =    14,00 m

- Dải an toàn 2 bên                                 :              2 x 0,50 =     1,00 m

- Dải phân cách                                     :                                  4,00 m

Tổng cộng                                           :                                30,00 m

* Phần đường vào cầu (đoạn có tường chắn):

- Lề người đi bộ 2 bên                            :              2 x 3,00 =     6,00 m

- Đường dân sinh 2 bên                          :              2 x 5,00 =    10,00 m

- Dải an toàn 2 bên                                 :              2 x 0,75 =     1,00 m

- Phần cầu                                            :                                20,00 m

Tổng cộng                                           :                                    37,50

c. Kết cấu mặt đường:

* Kết cấu mặt đường chính: Eyc ≥ 1530 daN/cm2.

* Kết cấu mặt đường dân sinh: có Eyc ≥ 1190 daN/cm2.

d. Kết cấu vỉa hè : Lát gạch tự chèn Terazo.

e. Giải pháp xử lý, gia cường nền đất yếu dưới nền đường.

- Đoạn sát sau mổ: sử dụng sàn giảm tải đặt trên hệ cọc đóng bằng BTCT.

- Đoạn còn lại: bằng phương pháp giếng cát kết hợp gia tải.

6.3.3. Hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh:

- Sử dụng cống tròn BTCT đặt dưới vỉa hè 2 bên tuyến, thu nước bằng các giếng thu tại mép vỉa hè.

- Hệ thống chiếu sáng: bố trí các trụ đèn chiếu sáng dọc theo mép vỉa hè và thành cầu.

- Cây xanh: Trồng cỏ, cây xanh trên vỉa hè, dưới dạ cầu và trên các tiểu đảo trong phạm vi dự án.

7. Địa điểm xây dựng : Quận 2, Quận 9 – thành phố Hồ Chí Minh,

8. Diện tích sử dụng đất của dự án: Khoảng 29.866 m2.

9. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông cầu đường bộ, cấp II.

10. Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư: Tổng diện tích đất chiếm dụng của dự án khoảng 29.866 m2. Trong đó:

- Diện tích mặt đường hiện hữu khoảng 7500 m2.

- Diện tích sẽ thu hồi giao cho Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 khoảng 22.366 m2.

11. Tổng mức đầu tư: 528.923.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi tám tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu đồng).

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 300.500.000.000 đồng;

+ Chi phí quản lý dự án: 3.276.000.000 đồng;

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 9.915.000.000 đồng;

+ Chi phí khác: 7.623.000.000 đồng;

+ Chi phí dự phòng: 100.501.000.000 đồng;

+ Chi phí BTGPMB: 107.108.000.000 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Thành phố.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

14. Thời gian thực hiện dự án: 2008 – 2011.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với chủ đầu tư:

- Chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư – xây dựng và đấu thầu.

- Thực hiện quản lý đầu tư phân kỳ xây dựng công trình theo đúng các quy định về tài chính, kế toán.

- Bổ sung hoàn tất thủ tục đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.

- Thực hiện bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung đã nêu tại công văn bản số 787/SGTCC-GT ngày 03/4/2008 của Sở Giao thông – Công chính về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng cầu Nam Lý (Thay thế đập Rạch Chiếc).

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình cơ quan thẩm quyền thông qua trước khi triển khai xây dựng công trình.

- Ở các bước tiếp theo, Chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu đơn vị tư vấn có liên quan lập quy trình bảo trì công trình trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật báo trì công trình xây dựng tương ứng.

- Tổ chức thẩm định an toàn giao thông trong bước thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công theo các quy định tại Thông tư số 11/2005/TT-BGTVT ngày 05/9/2005 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ.

- Đảm bảo chất lượng thiết kế, chất lượng thi công.

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để thiết kế, thi công đồng bộ về quy mô và tiến độ thực hiện; đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trong phạm vi xây dựng công trình và không để ảnh hưởng đến các công trình đang và sẽ triển khai trong khu vực lân cận.

- Cùng với đơn vị tư vấn lập dự án chịu trách nhiệm về tính chính xác và theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước về khối lượng, đơn giá, định mức, chất lượng thiết kế … khi xác định chi phí đầu tư đối với các phần vốn và tổng mức đầu tư của dự án. Tổng mức đầu tư dự án là khái toán chi phí của dự án được xác định trong giai đoạn lập dự án đầu tư, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án và là chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình.

2. Ủy ban nhân dân quận 2, quận 9: Phối hợp với Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 và các đơn vị quản lý chuyên ngành đảm bảo triển khai đúng tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND TP “để báo cáo”;
- Sở GTCC (GĐ, PGĐ/GT);
- Cục Thống kê;
- Phòng KHĐT;
- Phòng QLĐT (3b);
- Lưu: VT, NBL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 
Lê Toàn

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 755/QĐ-SGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu755/QĐ-SGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2008
Ngày hiệu lực09/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(31/03/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 755/QĐ-SGTVT

Lược đồ Quyết định 755/QĐ-SGTVT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Nam Lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 755/QĐ-SGTVT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Nam Lý
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu755/QĐ-SGTVT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Toàn
        Ngày ban hành09/09/2008
        Ngày hiệu lực09/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (31/03/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 755/QĐ-SGTVT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Nam Lý

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 755/QĐ-SGTVT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Nam Lý

           • 09/09/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/09/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực