Quyết định 756/QĐ-UBND

Quyết định 756/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 756/QĐ-UBND 2019 Quy chế hoạt động Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 756/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 23 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm;

Xét đề nghị của Liên ngành: S Tài chính - Sở Nội vụ - Công an tỉnh tại văn bản số 1948/LN:STC-SNV-CAT ngày 09 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động Quphòng, chống tội phạm tnh Kon Tum.

Điều 2. Ban quản lý và điều hành Quỹ phòng, chng tội phạm tỉnh, căn c vào Quy chế hoạt động để thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành, sử dụng và thanh quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm đúng quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế hoạt động của Quphòng chống tội phạm tnh Kon Tum.

Điều 3. Trưởng ban quản lý điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm tnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đc Công an tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Thường trực T
nh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tnh (b/c);
- Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- V
ăn phòng UBND tnh (CVP, PVP);
- Lưu VT, KTTH6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 756/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tnh Kon Tum theo quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 ca Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Kon Tum.

2. Quỹ phòng, chống tội phạm là quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước, được thành lập ở tỉnh (gọi tắt là Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tnh) để hỗ trợ cho công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tnh.

3. Quy chế này áp dụng đi vi các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh, và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN, TRÍCH LẬP QUỸ; THEO DÕI QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

Điều 2. Đối tưng áp dụng

1. Các cơ quan, đơn vị có chức năng liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm trên địa bàn tnh Kon Tum.

2. Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh

1. Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tnh được mtài khoản giao dịch tại Kho bạc nhà nước tnh.

2. Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán, kiểm toán đối với Quỹ phòng, chống tội phạm được thực hiện theo các quy định của Luật ngân sách nhà nước; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước và các Văn bn quy định, hướng dẫn thực hiện có liên quan.

3. Nội dung chi của Quỹ phòng, chống tội phạm không được trùng với các nội dung chi từ nguồn hỗ trợ khác. Số dư của Quỹ phòng, chống tội phạm cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Điều 4. Nguồn hình thành Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh

1. Số dư từ Quỹ phòng, chống tội phạm của tnh được hình thành theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

2. Ngân sách tnh hỗ trợ vốn điều lệ hoạt động cho Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh theo khả năng ngân sách tỉnh, phù hợp với tình hình hoạt động của Qu hng năm.

3. Tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp ca các tchức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm.

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh

1. Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Ban quản lý điều hành Quỹ):

- Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Trưng Ban quản lý điều hành Quỹ phòng chống tội phạm tnh Kon Tum trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng và thanh toán, quyết toán Quỹ.

- Phân công phòng ban/chuyên môn trực thuộc đơn vị theo dõi, quản lý, cấp và thanh toán, quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tnh theo quy định tại Quyết định này, được ủy quyền mtài khoản tại Kho bạc Nhà nước (nơi đơn vị đóng trụ sở) để quản lý và mở sổ kế toán theo dõi các khoản thu, chi, lập báo cáo quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức huy động tài trợ, viện trợ và tiếp nhận các khoản tài trợ, vin trợ hợp pháp của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Quỹ phòng, chng tội phạm cấp tỉnh.

- Đánh giá tình hình hoạt động, thực hiện thu chi nguồn tài chính Quỹ và xây dựng phương án, đề xuất hỗ trợ bổ sung thêm vốn điều lệ Quỹ hằng năm từ ngân sách tỉnh báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh (Trưởng ban quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Kon Tum), đồng gửi STài chính vào thời đim xây dự toán ngân sách địa phương hằng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tnh phân bổ bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ theo quy định.

- Tng hợp tình hình qun lý và sử dụng Quphòng, chống tội phạm cấp tnh theo định kỳ 6 tháng, hằng năm và đột xuất báo cáo gửi STài chính để theo dõi, tổng hợp chung báo cáo cơ quan thẩm quyền theo quy định.

2. Sở Tài chính:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tnh bố trí ngân sách tỉnh hỗ trợ vốn điều lệ hoạt động cho Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh theo quy định của cơ quan thm quyền.

- Phối hợp với Công an tnh trong việc kiểm tra, giám sát tình hình quản lý và sử dụng Quphòng, chống tội phạm tỉnh.

Điều 6. Nội dung chi và định mức chi từ Quỹ phòng, chống tội phạm

Quỹ phòng chống tội phạm cấp tnh được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

1. Thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy. Giao Giám đốc Công an tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định khen thưởng. Mức tiền thưởng cụ thể cho từng tờng hợp cá nhân, tập thể tối đa không vượt quá mức Trung ương quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg , ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm và ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này làm cơ s cho công tác theo dõi, quản lý, điều hành, sử dụng và thanh quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quyết định này nếu được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới đó.

3. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh và thủ trưng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 756/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu756/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2019
Ngày hiệu lực23/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 756/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 756/QĐ-UBND 2019 Quy chế hoạt động Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 756/QĐ-UBND 2019 Quy chế hoạt động Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu756/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành23/07/2019
        Ngày hiệu lực23/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 756/QĐ-UBND 2019 Quy chế hoạt động Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Kon Tum

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 756/QĐ-UBND 2019 Quy chế hoạt động Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Kon Tum

         • 23/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực